Registrácia prerušení na tablete


Základné prerušenia a ich registrácia krok po kroku:*

(Pozn.: Krok 1 sa líši v súvislosti od spôsobu zápisu (QR, PIN), v našom príklade je použitý zápis do dochádzky vybratím zo zoznamu zamestnancov kliknutím na svoje meno. Ďalšie kroky sú rovnaké pre všetky spôsoby zápisu dochádzky na tablete.)*

1. PRÁCA

Príchod do práce

 1. Zamestnanec si vyberie zo zoznamu svoje meno.
 2. Zamestnanec si vyberie zo zoznamu typ prerušenia Práca.
 3. Zamestnanec si vyberie pri príchode do práce typ prístupu Príchod.

Odchod z práce

 1. Zamestnanec si vyberie zo zoznamu svoje meno.
 2. Zamestnanec si vyberie zo zoznamu typ prerušenia Práca.
 3. Zamestnanec si vyberie pri odchode z práce typ prístupu Odchod.

2. OBED

Odchod na obed

 1. Zamestnanec si pri odchode na prestávku vyberie zo zoznamu svoje meno.
 2. Zamestnanec si vyberie zo zoznamu typ prerušenia Obed.
 3. Zamestnanec si vyberie typ prístupu Odchod.

Príchod z obeda

 1. Zamestnanec si pri príchode z prestávky vyberie zo zoznamu svoje meno.
 2. Zamestnanec si vyberie zo zoznamu typ prerušenia Obed.
 3. Zamestnanec si vyberie typ prístupu Príchod.

3. LEKÁR

(Postup zaznamenávania je rovnaký aj pre prerušenia: Služobná cesta (SLC), Služobne (SL), Súkromne (SU), Paragraf (§), Fajčenie (F), Lekár Doprovod (LD))

Odchod z práce k lekárovi

 1. Zamestnanec si pri odchode k lekárovi vyberie zo zoznamu svoje meno.
 2. Zamestnanec si vyberie zo zoznamu typ prerušenia Lekár.
 3. Zamestnanec si vyberie typ prístupu Odchod.

Príchod od lekára do práce

 1. Zamestnanec si pri odchode k lekárovi vyberie zo zoznamu svoje meno.
 2. Zamestnanec si vyberie zo zoznamu typ prerušenia Lekár.
 3. Zamestnanec si vyberie typ prístupu Príchod.

Ak ste v daný deň ešte neboli v zamestnaní a prvý príchod je príchod od lekára, na tablete si zaevidujete prerušenie Lekár – príchod, podľa vyššie popísaného postupu. Ak v daný deň odchádzate z práce k lekárovi a do práce sa už v ten deň nevrátite, na tablete si zaevidujte prerušenie Lekár – odchod, podľa vyššie popísaného postupu. Dochádzkový systém AMS zamestnancovi chýbajúci čas automaticky dopočíta podľa nastavení prerušenia lekár - automatický príchod do začiatku, alebo automatický odchod do konca pracovnej doby.

Uveďme si príklad takéhoto dopočítania chýbajúceho času a chronológie prístupov:

Zamestnanec má pracovať od 7:00 do 15:00. Príde však do práce až o desiatej keďže bol u lekára. Na termináli si po príchode do práce zaregistruje “Lekár – príchod”. Keď skončí v práci zapíše si na termináli “Práca - odchod”. Takže v tento deň bude chronológia jeho prístupov nasledovná:

 1. Lekár - príchod

 2. Práca - odchod

Dochádzkový systém AMS mu podľa nastavení dopočítal chýbajúci čas do začiatku pracovnej doby. Takže výsledná hodnota trvania pre prerušenie lekár bude 3 hodiny (od 7:00 - začiatok pracovnej doby do 10:00 zaregistrovaný prístup príchodu od lekára) a trvanie pre prerušenie práca bude 5 hodín (od 10:00 do konca pracovnej doby do 15:00).

Rovnaký princíp sa uplatní aj pri skoršom odchode pracovníka k lekárovi.

Ak má zamestnanec pracovnú dobu rovnakú od 7:00 do 15:00. Ráno o siedmej príde do práce - zapíše si na termináli “Práca - príchod”. Musí ale odísť k lekárovi o 13:00 čo je skôr ako mu skončí pracovná doba. Postupnosť prístupov bude v ten deň nasledovná:

 1. Práca - príchod

 2. Lekár - odchod

Zvyšný čas do konca pracovnej doby mu AMS dopočíta podľa nastavení prerušenia.

4. DOVOLENKA

Uveďme si rovno príklady.

CELODENNÁ DOVOLENKA

Zamestnanec je v piatok posledný deň v práci a od pondelka je tri dni na dovolenke (víkend nepracuje, sú voľné dni). Potrebuje si zadať celodenné čerpanie dovolenky. Je nutné najprv ukončiť posledný deň v práci a až potom zvoliť prerušenie dovolenka. Teda chronológia registrácie prerušení v posledný deň práce (v našom príklade v piatok) bude:

 1. Práca - príchod

 2. Práca - odchod

 3. Dovolenka - odchod.

Po návrate z dovolenky (v našom príklade vo štvrtok) si zamestnanec zapíše na termináli “práca - príchod”.

V nastaveniach prerušenia má dovolenka označený atribút pokračovať v nasledujúcich dňoch, preto dochádzkový systém AMS automaticky generoval neprítomnosť až do doby, kým si zamestnanec nezaevidoval Práca - príchod (v našom prípade od pondelka do stredy). Takže postupnosť dní bude:

 • piatok - práca

 • pondelok - dovolenka

 • utorok - dovolenka

 • streda - dovolenka

 • štvrtok - práca

POLDENNÁ DOVOLENKA

Ak zamestnanec čerpá poldennú rannú dovolenku, teda že príde do práce až na obed, tak si pri príchode zaznamená prerušenie Dovolenka - príchod. Postupnosť v ten deň bude:

 1. Dovolenka - príchod

 2. Práca - odchod

Ak zamestnanec čerpá poobednú dovolenku, teda že odchádza z práce skôr, zaeviduje si pri odchode Dovolenka - odchod. Postupnosť prístupov bude:

 1. Práca - príchod

 2. Dovolenka - odchod

Systém automaticky dopočíta dochádzku podľa zadaných parametrov a nastavenia započítania zvyšku.

Konkrétne príklady čerpania pol dennej dovolenky a spôsobu započítania zvyšku nájdete vysvetlené v samostatnom článku.


Najčastejšou chybou pri zápise prerušení, je chybný zápis typu prístupu. Pre správnosť zápisu prerušenia do dochádzky je potrebné uvedomiť si, či ide o typ prístupu príchod alebo odchod pri prerušeniach.

Uveďme si príklad.

Pri prerušení práca - ak prichádzate do práce, tak na termináli zadáte “práca - príchod”. Ak ste prácu ukončili, odchádzate, takže zaznačíte na termináli “práca - odchod”.

Prerušenie lekár sa ale správa presne naopak. Ak ste v práci, tak odchádzate k lekárovi, takže pri odchode k lekárovi si musíte zaregistrovať prístup “lekár - odchod”. Keď sa vrátite od lekára, tak prídete späť do práce, takže tu je potrebné zaregistrovať “lekár - príchod”.

Rovnako je to so služobnou cestou alebo služobne. Ak odchádzate na služobnú cestu, je potrebné zadať na termináli “služobná cesta - odchod”. Keď sa z nej vrátite, tak bude prístup “služobná cesta - príchod”.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.