Mesačný report dochádzky


Mesačný report dochádzky sa nachádza v AMS v časti Dochádzka - Uzávierka - Špeciálne zostavy .

Po kliknutí na tlačidlo “špeciálne zostavy” sa zobrazí ponuka tlačových zostáv. Vyberte “Mesačný report dochádzky” a dostanete sa do nastavení reportu. Kliknutím na meno vyberiete konkrétnych zamestnancov (opätovným kliknutím ho odznačíte) a mesiac, pre ktorý potrebujete vygenerovať zostavu. Pre uľahčenie výberu zamestnancov, môžete použiť dostupné filtre podľa skupiny alebo strediska. Vyberiete priečinok pre uloženie reportu (formát súboru je xls alebo xlsx - podľa nastavení programu). Nakoniec stlačíte tlačidlo “Vytvoriť report”.

Postup vytvorenia mesačného reportu dochádzky si môžete pozrieť na videu:

image

V tlačovej zostave Mesačný report dochádzky sa zobrazuje:

 1. plánovaný mesačný fond
  • mesačný pracovný fond vyplývajúci z nastavenia skupiny, nachádza sa v mesačnom prehľade dochádzky zamestnanca vpravo hore v sumáre dochádzky
 2. prerušenia
  • sú fixne dané, nie je možné ich meniť - Dovolenka, Lekár, PN, Paragraf, OČR, Náhradné voľno
  • sumár času prerušení je totožný so sumárom prerušení v mesačnom prehľade dochádzky (tabuľka vpravo), kde sa zobrazujú časy za jednotlivé prerušenia za mesiac
 3. nadčas
  • pri aktívnej rozšírenej správe nadčasu sa do stĺpca nadčas berie hodnota preplateného nadčasu (cez správu nadčasu)
  • pri neaktívnej rozšírenej správe nadčasu sa v stĺpci nadčas bude nachádzať hodnota celkového salda (hodnota sa nachádza v mesačnom prehľade v pravej tabuľke sumáru nadčasu)
 4. skutočne odpracované hodiny
  • ide o odpracovaný čas zamestnanca celkom, ktorého hodnota sa nachádza v mesačnom prehľade dochádzky v pravom stĺpci sumárov
 5. rozdiel
  • ide o rozdiel medzi naplánovaným mesačným fondom a reálne odpracovanými hodinami
 6. odpracované hodiny v %
  • počíta sa na základe vzorca [stĺpec J/(stĺpec C/100)] a teda [nadčas / (plánovaný mesačný fond / 100)]
 7. navrhnuté prémie
  • tento stĺpec si viete vyplniť podľa vlastnej potreby (program nečerpá hodnotu navrhovaných prémií z dochádzky)
 8. výsledné prémie
  • vypočítajú sa na základe vzorca [stĺpec M*(stĺpec L/100)] a teda [odpracované hodiny v % * (rozdiel / 100)]
image

Príklad výstupnej zostavy je zobrazený na obrázku nižšie. Údaje sú fixne nastavené v dekadickom formáte (7 hodín 30 minút = 7,5 h):

image

Tlačovú zostavu Mesačný report dochádzky je možné automaticky odosielať na nastavené e-mailové adresy každý deň v stanovený čas. Táto možnosť sa nachádza priamo v nastaveniach Mesačného reportu dochádzky. Do zostavy sa automaticky vygenerujú všetci aktívni zamestnanci (s platným pracovným pomerom a bez anonymov), usporiadaní abecedne. Viac o automatickom reporte mesačnej dochádzky sa dočítate v samostatnom článku.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.