Pomocné prerušenia (Posun, Penalizácia, Zaokrúhľovanie)


V niektorých prípadoch je žiadúce, aby okrem základného počítania dochádzky boli uplatnené pomocné prerušenia. Medzi tieto pomocné prerušenia patrí:

Každé z pomocných prerušení sa určuje v nastaveniach Skupiny a ovplyvní výpočet dochádzky. Ku každému si uvedieme aj príklady.

POSUN

Posun sa dá nastaviť pre príchod aj odchod. Program posunie automaticky príchod alebo odchod z práce o nastavený počet minút. Tieto minúty vypíšete v záložke Zoznamy - Skupiny do časti Posun príchod alebo Posun odchod.

Pozn.: Pri záporných mínusových hodnotách je potrebné napísať k minútam aj znamienko - (pri plusových hodnotách nie je potrebné písať znamienko +).

Využíva sa najmä vtedy, ak je terminál umiestnený ďalej od pracoviska a zamestnancovi trvá presun niekoľko minút. Využiť ho môžete aj vtedy, keď zamestnancovi trvá niekoľko minút príprava na prácu, ktorá sa nezapočítava do odpracovaného času. Alebo v prípade, že je terminál umiestnený až za šatňou a čas na prezliekanie sa nezapočítava do odpracovaného času.

Úsek posunu sa v detaile dňa aj v grafe zobrazuje červenou farbou.

Uveďme si príklad:

Zamestnancovi trvá presun na pracovisko od turniketu 5 minút. Chceme aby sa počítal začiatok jeho práce až po príchode na pracovisko. Tento čas je vždy rovnaký, preto nastavíme posun príchodu na 5 min a takisto pri odchode je to rovnaké - tiež mu trvá presun 5 minút a chceme aby sa počítal čas reálneho odchodu, nie zápis odchodu na turnikete. Preto posun odchodu nastavíme na -5 min.

image

V detaile dňa môžeme takto vidieť, že zamestnanec prišiel do práce 7:57 ale program mu automaticky posunul začiatok práce na 8:02 (posun príchodu +5 minút) - síce do práce prišiel 7:57, ale presun na pracovisku mu zabral 5 minút a odvtedy sa mu má počítať začiatok práce. Zamestnanec odchádzal z práce o 16:35 ale opäť mu program posunul odchod na 16:30 (posun odchodu -5 minút) - opäť zapísal si odchod z práce 16:35 ale keďže mu presun na miesto odkiaľ sa zapísal na termináli trval 5 minút, program mu tieto minúty odpočíta a tým pádom jeho odchod bude o 16:30. Odpracovaný čas zamestnanca bude teda od 8:02 do 16:30, čiže 8:28 minút. Ostatné minúty, teda minúty posunu sú zaznamenané v samostatnom trvaní pre príchod a odchod v stĺpci Vypočítané prerušenia a v celkovom trvaní v stĺpci Sumárne za deň.

image

Posun sa v mesačnom prehľade zobrazuje v stĺpci Prerušenia pod značkou -> a s dĺžkou trvania (v našom príklade: [ -> 00:10] ). Takisto sa sumárny čas posunu nachádza na pravom postrannom paneli v časti Prerušenia.

image

Ak nechcete aby sa informácia o pomocnom prerušení posun a jeho trvaní zobrazovala v stĺpci Prerušenia, môžete v nastaveniach programu označiť možnosť “Nezobrazovať pomocné prerušenia”.


PENALIZÁCIA neskorého príchodu

V prípade neskorého príchodu do práce (neskôr ako je nastavený príchod pre pevnú pracovnú dobu) sa touto možnosťou v nastavení skupiny (Zoznamy - Skupiny) skráti odpracovaný čas o vypísaný počet minút.

Úsek penalizácie je v grafe dochádzky zobrazený červenou.

Uveďme si príklad:

Zamestnanec má nastavenú pevnú pracovnú dobu od 9:00 do 17:30 a penalizáciu za neskorý príchod 10 minút

image

.Do práce však zamestnanec meškal a prišiel 9:03. Program na základe splnenej podmienky penalizácie (príchod neskôr ako začiatok pevnej pracovnej doby) mu automaticky spenalizuje neskorý príchod a teda čas príchodu do práce bude mať zamestnanec v tento deň 9:13 (program posunul čas príchodu o nastavený čas penalizácie a 10 minút je neuznaný časový úsek).

Na obrázku nižšie môžete vidieť detail takéhoto dňa:

image

V mesačnom prehľade sa penalizácia zobrazuje v stĺpci Prerušenia pod značkou !! (v našom príklade: [ !! 00:10] ). Takisto sa sumárny čas penalizácie nachádza na pravom postrannom paneli v časti Prerušenia.

image

Ak nechcete aby sa informácia o pomocnom prerušení penalizácia a jeho trvaní zobrazovala v stĺpci Prerušenia, môžete v nastaveniach programu označiť možnosť “Nezobrazovať pomocné prerušenia”.


ZAOKRÚHĽOVANIE

Zaokrúhľovanie je dostupné pre príchod, odchod alebo odpracovaný čas.

Princíp zaokrúhľovania času funguje tak, že program zaokrúhli vždy čas do najbližších nastavených minút. Pomocou šípky pri každej variante si môžete vybrať z možností zaokrúhlenia - minúta, 5 minút, 15 minút, 30 minút alebo hodina.

Zaokrúhľovanie času je vždy v neprospech zamestnanca. Pri príchode posunie o čas zaokrúhlenia dopredu, čiže zamestnanec bude mať o zaokrúhlený počet minút neskorší príchod do práce. Pri odchode je to zase naopak - čas zaokrúhlenia sa posunie dozadu a teda zamestnanec bude mať o zaokrúhlený počet minút skorší odchod z práce (príklady sú uvedené nižšie).

V každom z týchto prípadov sa čas, ktorý bol zaokrúhlený, vyčísli ako samostatný úsek, aby bolo hneď zrejmé o koľko minút ide.

Ak zvolíte možnosť zaokrúhľovania, tak sa pri mesačnom prehľade zobrazí žltý trojuholník, ktorý upozorňuje, že sú časy zaokrúhlené.

Pokiaľ nechcete zaokrúhľovať čas, nechajte označenú možnosť “bez zaokrúhľovania”.

Uveďme si príklady:

Príklad 1

Zamestnanec má nastavenú pracovnú dobu od 8:00 do 16:30. Nastavili sme v skupine zaokrúhľovanie aj príchodu aj odchodu na 5 minút.

image

V detail dňa môžete vidieť, že zamestnanec prišiel do práce 7:56. Keďže má nastavené zaokrúhľovanie na najbližších 5 minút, program mu vypočítal príchod do práce o 8:00, keďže je to najbližšie (dopredu) k 5-tim minútam a čas zaokrúhlenia je 4 minúty.

Zamestnanec odišiel z práce o 16:34. Pri nastavenom zaokrúhľovaní odchodu 5 minút, mu program vypočítal odchod z práce o 16:30, keďže je to najbližšie (spätne) k 5-tim minútam a čas zaokrúhlenia vyčíslil na 4 minúty.

V našom príklade môžeme vidieť, že celkový odpracovaný čas zamestnanca v tento deň je 8:30. Jednotlivé zaokrúhlenia sa zobrazujú v stĺpci Vypočítané prerušenia a sumárna hodnota zaokrúhlenia je vyčíslená v stĺpci Sumárne za deň.

image

Ostaňme ešte v našom príklade, ale upravíme zamestnancovi odchod na 16:35. Môžeme vidieť, že keďže nebolo potrebné zaokrúhlenie odchodu, keďže čas odchodu je v časovom rozhraní 5 minút (časy minút ako 0, 5, 15, 20 …), ostal zamestnancovi odchod bez zaokrúhlenia a teda pracoval od 08:00 do 16:30. Celkový odpracovaný čas má 8:35 a čas zaokrúhlenia je len 4 minúty (za príchod).

image

V mesačnom prehľade dochádzky zamestnanca sa nachádza žltý trojuholník (vpravo hore, vedľa tlačidla skupiny), ktorý informuje o nastavenom zaokrúhľovaní v skupine.

Zaokrúhľovanie sa v mesačnom prehľade zobrazuje v stĺpci Prerušenia pod značkou ~ (napríklad dňa 2.10. [ ~ 00:04] ). Takisto sa sumárny čas penalizácie nachádza na pravom postrannom paneli v časti Prerušenia.

image

Ak nechcete aby sa informácia o pomocnom prerušení zaokrúhlenie a jeho trvaní zobrazovala v stĺpci Prerušenia, môžete v nastaveniach programu označiť možnosť “Nezobrazovať pomocné prerušenia”.

Príklad 2:

V skupine máme nastavené zaokrúhľovanie odpracovaného času na 15 minút.

image

Zamestnanec prišiel do práce 7:56 a odchádzal z práce o 16:05. Celkový odpracovaný čas je 8:09 (čo môžeme vidieť aj v stĺpci Vypočítané prerušenia aj Sumárne za deň). Keďže máme nastavené zaokrúhľovanie odpracovaného času na najbližších 15 minút (vždy v neprospech zamestnanca - pri 15 minútovom zaokrúhľovaní k času minút 0, 15, 30, 45), môžeme vidieť že v tabuľke pod kalendárom dní v poli Odpracované sa nachádza hodnota 8 hodín.

V detaile dňa sa nachádza aj žltý trojuholník (vpravo hore), ktorý informuje o nastavenom zaokrúhľovaní.

image

V mesačnom prehľade zamestnanca môžeme vidieť:

  • čas celkom - je celkový čas, ktorý zamestnanec strávil v práci (ohraničený príchodom a odchodom v konkrétne dni)
  • odpracovaný čas - je rozdielny oproti celkovému, pretože je uplatnené zaokrúhľovanie odpracovaného času. Časy z tohto stĺpca sa následne sčítavajú do Odpracovaného času celkom, ktorý sa nachádza v pravom postrannom panely sumárov.
  • vedľa interaktívneho tlačidla skupiny sa nachádza žltý trojuholník informujúci o tom, že pre tohto zamestnanca je nastavené zaokrúhľovanie
image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.