Detail dňa


Ako zistím, ktorý deň si vyžaduje opravu?


Deň, ktorý nie je správne ukončený, je vždy označený v mesačnom prehľade dochádzky tmavo červenou farbou. V prípade, že zamestnanec zabudne zapísať prístup, alebo ho zapísať nemohol, je potrebné doplniť ho do systému manuálne. Deň, ktorý je potrebné prekontrolovať, svieti oranžovou farbou. V nastaveniach skupiny máte možnosť určiť kritériá, pri ktorých sa deň označí ako odporúčaný na kontrolu.

Poznámka:

Pod tabuľkou v mesačnom prehľade dochádzky je legenda farieb, ktorá popisuje, čo jednotlivé podfarbenie dňa znamená.
neukonceny den zobrazeny bordovou farbou

Pri manuálnom zadávaní alebo zmene časového úseku alebo typu prerušenia môže dôjsť k chybe. V takomto prípade môže vzniknúť zdvojený úsek v grafe a vypočítaných prerušeniach.
Dochádzkový sytém kontroluje časové úseky a ak identifikuje zdvojený úsek, označí tento čas oranžovou farbou v detaile dňa a výkričníkom v riadku v mesačnom prehľade dochádzky. Na obrázku nižšie môžete vidieť označenie v mesačnom prehľade dochádzky.

oznacenie vyricnikom v mesacnom prehlade zdvojeny usek

V prípade zdvojeného úseku v detaile dňa sa tieto úseky označia oranžovou, príklad môžete vidieť na obrázku nižšie:

zdvojeny usek v detaile dna oznaceny oranzovou

Kliknutím na zvolený deň sa otvorí jeho detail a môžete urobiť potrebnú úpravu v dochádzke - doplniť alebo vymazať prístup.

detail dna

Čo znamenajú jednotlivé polia a tlačidlá v detaile dňa?


Detail dňa popisuje podrobné informácie o odpracovaných hodinách a zadaných prístupoch. Pozostáva z týchto hlavných blokov:

 1. Mesačný kalendár
 2. Vynútený prepočet údajov dochádzky
 3. Tabuľka odpracovaných hodín počas dňa
 4. Graf dňa so zaznamenanými prístupmi
 5. Prístupy z terminálov
 6. Vypočítané prerušenia
 7. Sumárne za deň
 8. Poznámka

1. Mesačný kalendár

Obsahuje všetky dni v danom mesiaci.

Bledo modrý deň – aktuálne otvorený deň
Tmavo červený deň - deň, ktorý nie je ukončený
Oranžový deň – deň, ktorý systém navrhuje prekontrolovať
Žltý deň - víkend a sviatok
Bledo šedý deň - ešte neodpracované dni

image

Tmavo modrý deň – neaktuálny deň dochádzky Pokiaľ urobíte nejakú zmenu v nastavení skupiny alebo prerušenia, program automaticky dochádzku prepočíta. Toto prepočítanie sa uskutoční do niekoľkých sekúnd, počas týchto sekúnd sú dni v dochádzke neaktuálne.

priklad neaktualneho dna dochadzky v kalendari

Medzi jednotlivými mesiacmi sa môžete pohybovať pomocou tlačidiel umiestnených po pravej a ľavej strane kalendára.

image

2. Vynútený prepočet údajov dochádzky

Pokiaľ chcete urýchliť automatický prepočet, môžete tak urobiť stlačením tlačidla „Vynútiť prepočet dochádzky“, vtedy dôjde k prepočítaniu okamžite.

image

3. Tabuľka odpracovaných hodín počas dňa

Do tejto tabuľky sa prenesú vypočítané hodiny podľa zadaných prerušení. Rovnaké hodiny sa následne zobrazujú aj v mesačnom prehľade dochádzky. Pokiaľ je deň správne vyplnený, bunky tabuľky sú biele, pokiaľ deň nie je ukončený, bunky tabuľky sú podfarbené tmavo červenou farbou. Jednotlivé stĺpce tabuľky sú z názvov jasné, detailnejšie vysvetlenie si žiadajú stĺpce:

Celkom - celkový odpracovaný čas

Odpracovaný čas - celkový odpracovaný čas mínus obedná prestávka a pomocné prerušenia (neuznané, posun, penalizácia, zaokrúhlenie)

Zmena – číslo zmeny podľa nastavenia skupiny, do ktorej zamestnanec patrí

SL – skratka pre stravný lístok, na koľko lístkov má v daný deň zamestnanec nárok

Rozdiel – rozdiel medzi skutočne odpracovanými hodinami dňa a nastaveným pracovným fondom dňa

Saldo – rozdiel medzi skutočne odpracovanými hodinami a mesačným pracovným fondom za predošlé dni

KPČ - ak je povolené v nastaveniach a skupine, zobrazí sa v tomto stĺpci aktuálna hodnota konta pracovného času

Preplatené / Zrušené - v tomto stĺpci sa zobrazí počet hodín salda, ktoré boli zamestnancovi preplatené alebo zrušené (viete tak urobiť v mesačnom prehľade dochádzky cez pravý klik myši, možnosť “správa nadčasu” a vypísanie do príslušného políčka “preplatené” alebo “zrušené” prislúchajúcu hodnotu.)

image

Kliknutím pravého tlačidla myši na tabuľke sa zobrazí ponuka:

 • označiť ako skontrolované - ak je deň podfarbený na oranžovo (systém tento deň odporúča na kontrolu), máte možnosť ho označiť ako skontrolovaný - deň sa prefarbí na bledo modrú
 • zmena - ak potrebujete zamestnancovi nastaviť plán podľa konkrétnej zmeny, môžte tak urobiť v tejto možnosti a vybrať konkrétnu zmenu, ktorá má prislúchať na tento deň. Po naplánovaní zmeny sa v riadku zobrazí písmeno “P”, ktoré hovorí o tom, že bola zmena dopredu naplánovaná. (Tieto zmeny je potrebné mať vytvorené v skupine. Pri označenej skupine sa zobrazí čierna bodka - viď obrázok nižšie.)
 • vlastná zmena - pokiaľ by ste potrebovali nastaviť zamestnancovi špeciálnu zmenu, ktorá nie je vytvorená v skupine ku ktorej je zamestnanec priradený, viete ju vytvoriť cez túto možnosť a nastaviť zamestnancovi pracovný čas, denný fond, dĺžku prestávky a pohyblivý pracovný čas. Pre špecifické nastavenia vlastnej zmeny môžete použiť tlačidlo pre nastavenia image
image

Naľavo od tabuľky sa nachádza tlačidlo, ktoré slúži na rýchly prechod do nastavenia skupiny, v ktorej sa zamestnanec nachádza.

image

Po kliknutí na toto tlačidlo sa Vám otvorí okno s nastaveniami skupiny. Tu si môžete pozrieť ako je skupina nastavená alebo v prípade potreby robiť úpravy a pre uloženie kliknúť na tlačidlo “Uložiť” (podrobnejšie informácie o nastavení skupiny nájdete v samostatnom návode). Po uložení je potrebné počkať, kým program automaticky prepočíta údaje dochádzky (dni v kalendári sú zatiaľ podsvietené na tmavo modro, po prepočítaní sa zmenia na bielo), alebo použite tlačidlo na vynútený prepočet.

nastavenie skupiny z detailu dna

4. Graf dňa so zaznamenanými prístupmi

 • graf denného pracovného času
 • graf skutočne odpracovaného času
 • nastavenie centrovania grafu a zobrazenia legendy prerušení
image
image
 • Vrchná os hovorí o nastavenom dennom pracovnom fonde a pracovnom čase, načítanom z nastavenia skupiny, do ktorej zamestnanec patrí (podrobnejšie informácie o nastavení skupiny nájdete v samostatnom návode).

Graf môže obsahovať niekoľko farieb.

Tmavomodrá farba – ohraničuje úsek pevnej pracovnej doby, úsek medzi pevným príchodom a pevným odchodom z práce

Bledomodrá farba - ohraničuje úsek pohyblivej pracovnej doby (pokiaľ bola v skupine zadávaná), úsek medzi pohyblivým príchodom a pohyblivým odchodom

Žltá farba – ohraničuje čas nastavený pre prestávku (pokiaľ bol v skupine nastavený “ohraničený čas prestávky”)

 • Spodná os hovorí o skutočne odpracovaných hodinách a skutočne zaznamenaných prerušeniach.

  Každý farebný úsek je ohraničený prístupom (farebný krúžok) so skratkou prerušenia, ktorá sa nastavuje pri prerušení (O ako Obed, P ako Práca, …). Graf môže obsahovať niekoľko farieb, ktoré závisia od nastavenia jednotlivých prerušení - jednotlivé farby si môžete v nastaveniach prerušení meniť podľa svojich požiadaviek.

  Dvojklikom na prerušenie v legende sa zobrazí tabuľka nastavení pre prerušenie, v ktorej si môžete tieto nastavenia pozrieť alebo upraviť podľa potreby.

Rýchly tip

Ak podržíte kurzor myši na ľubovoľnom farebnom úseku, zobrazí sa Vám aký pracovný čas predstavuje, takisto názov prerušenia aj s časmi, ktoré farba predstavuje:

image

Nastavenie centrovania grafu a zobrazenia legendy prerušení

Kliknutím pravým tlačidlom myši na grafe detailu dňa sa zobrazí menu s položkou “Graf zobraziť vycentrovaný na” a možnosťami “stred odrobenej zmeny” a “stred dňa”. Po zvolení jednej z možností sa graf aktualizuje.

Kliknutím pravým tlačidlom myši na grafe detailu dňa sa zobrazí v menu aj položka “zobraziť legendu prerušení” a je možné ju nechať zakliknutú (legenda bude zobrazená) alebo odkliknutú (legenda sa nebude zobrazovať).

image

Poznámka:

Zobrazenie legendy prerušení a centrovania grafu je možné nastaviť aj v časti NASTAVENIA - Program - Detail dňa.

5. Prístupy z terminálov

Táto tabuľka obsahuje riadky s prístupmi, ktoré boli zaznamenané na termináli alebo zadané manuálne.

Obsahuje:

 • názov prerušenia
 • typ - príchod alebo odchod
 • čas, kedy bolo prerušenie zaznamenané
 • autora - terminál alebo meno admina, ktorý prístup manuálne zadal

Prístupy sú zakreslené aj do grafu dňa.

image

Pri dlhšom podržaní kurzora myši na riadku so zaznamenaným prístupom sa automaticky zobrazí náhľad s fotkou, nasnímanou počas zaznamenávania prístupu.

image

6. Vypočítané prerušenia

Táto tabuľka obsahuje časové úseky, ktoré sú ohraničené zadanými prístupmi z terminálov. Časové úseky sú vykreslené v grafe dňa.

image
Tlačidlo Uznať Ak sa medzi prerušeniami nachádza neuznaný úsek a kliknete na tento úsek myšou, tak sa tlačidlo “Uznať” stane aktívnym.
Tlačidlo “Uznať” slúži na priamu manuálnu zmenu neuznaného úseku na uznaný, čím sa tento časový úsek zapíše k prerušeniu “práca”. Ak potrebujete zmeniť neuznaný úsek na uznaný, kliknite na tlačidlo Uznať. Zobrazí sa tabuľka, vyžadujúca potvrdenie, že si skutočne prajete zmeniť neuznaný úsek na uznaný. Kliknite na tlačidlo Áno. Neuznaný úsek sa prepíše na zelený - uznaný a čas sa započíta k úseku “práca”. V nastaveniach programu si viete nastaviť limit pre uznanie, ktorý slúži na vymedzenie časového úseku, ktorý je možné uznať pomocou tlačidla Uznať. Video nižšie zobrazuje uznanie časového úseku:
video tlacidlo uznat neuznay usek v detaile dna


7. Sumárne za deň

V tejto tabuľke sú sčítané časy rovnakých prerušení, ktoré boli v ten deň zaznamenané.

image

8. Poznámka

Ku každému dňu si môžete zapísať krátku poznámku tak, že kliknete na tlačidlo Upraviť. Otvorí sa okno s poznámkou, do ktorého vypíšete text. Potom stlačte tlačidlo Uložiť. Poznámka sa uloží a zobrazí na spodnej strane okna.

Na videu nižšie môžete vidieť postup krokov potrebných pre pridanie poznámky:

video pridanie poznamky

V nastaveniach programu je možnosť nastaviť povinnú poznámku pri manuálnych úpravách (pridanie, úprava a vymazanie prístupu, uznanie časového úseku a pod.).

Ako upravím deň v dochádzke?


Môže nastať viacero prípadov, kedy budete potrebovať upraviť údaje v dochádzke. Najčastejšie prípady sú:

 1. Doplnenie prístupu Zamestnanec si zabudol alebo nemohol zaznamenať prístup na terminál
 2. Vymazanie prístupu Zamestnanec sa pomýlil a zadal dva krát to isté prerušenie
 3. Zmena typu prístupu Zamestnanec sa pomýlil a vybral si nesprávny typ prerušenia
 4. Vloženie celodenného prerušenia

1. Doplnenie prístupu

Príklad: Zamestnanec si zabudol alebo nemohol zaznamenať prístup na terminál

V našom modelovom príklade si zamestnanec zabudol zapísať odchod z práce. Potrebujeme doplniť nový prístup do dochádzky. Deň svieti na tmavo červeno, lebo systém vyhodnotil, že deň nie je ukončený. Otvoríme si konkrétny deň a v časti “prístupy z terminálov” stlačíme tlačidlo “Pridať prístup”. Z rozbaľovacieho menu vyberieme názov prerušenia v našom prípade “práca - odchod”, vyplníme čas a potvrdíme tlačidlom “Uložiť”. Po tom, ako systém aktualizuje údaje, sa do grafu doplní chýbajúci úsek práce. Do tabuľky sa doplní pridané prerušenie a chýbajúci časový úsek. Deň prestane svietiť červenou farbou, keďže je už správne vyplnený.

Na videu môžete vidieť postup pre manuálne doplnenie prístupu:

image

Okrem tlačidla “Pridať prístup” máte možnosť pracovať priamo s grafom a dopĺňať prístupy priamo prostredníctvom legendy. Kliknite na prerušenie a následne nastavte kurzor na čas na grafe. Opätovne kliknite a zobrazí sa tabuľka. Čas môžete v prípade potreby upraviť prepísaním, rolovaním myši alebo šípkami hore a dolu. Keď je čas správne nastavený, vyberte možnosť prístupu - príchod alebo odchod. Následne sa tento prístup zobrazí v tabuľke prístupy z terminálov aj na grafe.

Tento spôsob zadávania prístupu nájdete na videu nižšie:

image

2. Vymazanie prístupu

Príklad: Zamestnanec sa pomýlil a zadal dva krát to isté prerušenie.

V tomto prípade potrebujeme vymazať prerušenie, ktoré je zadané navyše. Vyberieme konkrétny riadok s prístupom, ktorý chceme vymazať a klikneme na tlačidlo “Zmeniť” alebo ho otvoríme dvojitým kliknutím myšou. Zobrazí sa tabuľka, kde môžme meniť prístupy. Klikneme na tlačidlo “Zmazať”. Následne sa nás systém spýta, či chceme prístup skutočne vymazať. Potvrdíme tlačidlom Áno. Prístup sa vymaže, systém automaticky aktualizuje informácie a aktualizuje sa aj graf.

Na videu nižšie môžete vidieť postup pre manuálne vymazanie prístupu:

video manualne vymazanie pristupu

3. Zmena typu prístupu

Príklad: Zamestnanec sa pomýlil a vybral si nesprávny typ prerušenia.

V našom príklade si zamestnanec pri odchode z práce namiesto “práca - odchod” označil “obed - odchod”. Keďže tento údaj je nesprávny, zobrazí sa v tabuľke “Vypočítané prerušenia” a potrebujeme ho opraviť. Rozklikneme si konkrétny deň, kde došlo k chybe. V detaile dňa v časti “prístupy z terminálov” pomocou tlačidla “Zmeniť” alebo dvojitým kliknutím na riadku prerušenia sa otvorí okno, kde v rozbaľovacom okne vieme vybrať správny typ prerušenia. Zmenu potvrdíme kliknutím na tlačidlo “Uložiť”.

Na videu nižšie môžete vidieť postup pre manuálnu zmenu typu prístupu:

image

4. Vloženie celodenného prerušenia

Pokiaľ chcete zamestnancovi nastaviť celodenné prerušenie, nemusíte zadávať samostatné prístupy príchod a odchod, ale môžete použiť tlačidlo “celodenné prerušenie”. Zobrazí sa vám tabuľka, kde vyberiete prerušenie a zmenu podľa ktorej sa má prerušenie počítať. Na vybraný deň sa zamestnancovi nastaví prerušenie v čase trvania podľa nastavení prerušenia a skupiny.

Na videu nižšie môžete vidieť postup krokov pre vloženie celodenného prerušenia:

image

Ďalšie manuálne úpravy


Okrem vyššie popísaných možností manuálnych úprav máte možnosť robiť úpravu aj tlačidlom “pridať” v tabuľke “vypočítané prerušenia” alebo priamo v tabuľke detailu dňa.

POZOR!!!

image

Manuálnym pridaním časového úseku v tabuľke “vypočítané prerušenia” obídete automatiku určovania zmeny a značnú časť algoritmu počítania dochádzky!
Túto funkciu odporúčame používať len v krajnom prípade, kedy nie je možné požadovaný stav dosiahnuť iným spôsobom, ktorý nenaruší algoritmus výpočtu (napr. pridaním alebo úpravou prístupu, prípadne pridaním celodenného prerušenia)!** Na videu nižšie môžete vidieť postup, ktorým vypíšete časy priamo do tabuľky v detaile dňa:

video manualne vpisanie casov do tabulky

POZOR:

keď týmto spôsobom meníte hodnoty v tabuľke, tak musíte prepočítať aj ostatné bunky v tabuľke. V takomto prípade ste priamym zásahom do tabuľky obišli dochádzkový systém a preto tieto hodnoty sám nevie nedopočítať. Ak potrebujete prepísať záporné trojciferné číslo (napríklad Saldo -253:55), zadajte nové číslo v 7 cifernom formáte. Napríklad nové Saldo 35min a 24s zapíšte vo formáte 0035:24 a potvrďte.

Keď zatvoríte detail dňa a vrátite sa späť do mesačného prehľadu dochádzky, môžete vidieť, že manuálne upravené dni sú podfarbené šedou farbou.

mesacny prehlad manualne upravy

Ako zruším manuálne úpravy?

V prípade, že chcete zrušiť manuálne úpravy a teda obnoviť pôvodne zadané prístupy z terminálov a pôvodne vypočítané prerušenia, kliknite pravým tlačidlom myši na dni, ktorému chcete zmazať manuálne úpravy. Zobrazí sa tabuľka s možnosťami, vyberte „Zrušiť manuálne úpravy“. Program Vás upozorní, že ide o nenávratný krok a po zrušení sa obnovia pôvodne zadané prístupy. Spýta sa, či si to skutočne prajete, kliknite na tlačidlo Áno. Program údaje dochádzky aktualizuje a v riadku vyznačeného dňa sa Vám opäť načítajú pôvodne zadané prístupy.

Na videu nižšie môžete vidieť postup pre vymazanie manuálnych úprav:

video zrusenie manualnych uprav
Poznámka: V prípade potreby môžete označiť viac dní súčasne (podržte klávesu CTRL a kliknite na dni) a na všetkých naraz zrušiť manuálne úpravy.

Pozrite si aj návody:

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.