Konfigurácia dochádzkového terminálu


Pre komunikáciu a synchronizáciu medzi dochádzkovým systémom a dochádzkovým terminálom je potrebná konfigurácia terminálu. Podrobný postup pre konfiguráciu:

 1. dochádzkový TABLET
 2. dochádzkový terminál STL.one
 3. Virtuálny terminál
 4. AMS WEB (webové rozhranie pre zápis dochádzky)

Konfigurácia dochádzkového TABLETU

Po zapnutí tabletu a inicializácií systému sa po pár sekundách automaticky spustí dochádzková aplikácia ATT.

Ešte pred samotným nastavením a pripojením tabletu ku dochádzkovému serveru je potrebné tablet pripojiť do WiFi siete.

Urobíte tak potiahnutím prsta zhora nadol na displeji vášho tabletu. Zobrazí sa vám menu, v ktorom uvidíte ikonu WiFi. Po kliknutí na ikonu sa dostane do nastavení siete, vyberiete wifi a pripojíte sa k nej.

image

Po úspešnom pripojení do wifi siete sa môžete vrátiť späť do dochádzkovej aplikácie ATT (zrolujte menu tabletu zdola nahor, aby sa zobrazila aplikácia ATT).

Kliknutím na štvorcovú ikonu v ľavom hornom rohu sa vám zobrazia možnosti. Tu môžete vstúpiť do Nastavení.

image
image

Po vstupe do nastavení je potrebné zadanie PIN kódu administrátora tabletu. Preddefinovaný PIN je 1234, odporúčame Vám ho v nastaveniach dochádzkovej aplikácie zmeniť.

image

V Nastaveniach v záložke Hlavné sa nachádza časť Server.

image

V časti Dochádzkový server je potrebné:

 • do kolonky Host vypísať lokálnu IP adresu servera (IP adresu PC, na ktorom je nainštalovaná hlavná softvérová časť dochádzkového systému AMS - serverová inštalácia AMS s databázou).

  Pre zistenie IP adresy servera stlačte klávesu Windows (alebo kliknite na Štart na PC), napíšte cmd a stlačte Enter. Zobrazí sa príkazový riadok. Tu napíšete ipconfing a stlačíte Enter. Vypíšu sa údaje a v nich nájdite IPv4 Address v tvare xxx.xxx.xxx.xxx (x sú čísla). Toto je Vaša lokálna IP adresa. Do kolonky Host ju vypisujete bez medzier a s bodkami.
  Pozn.:Nezabudnite, že je potrebné túto IP adresu zistiť na serverovom PC. Ak by ste to robili na inom ako serverovom PC, IP adresa by nebola správna a tablet by sa nepripojil do siete.

  Odporúčame, aby ste so svojim technikom nastavili túto IP adresu hlavného serverového PC ako statickú IP. Ak by sa na tomto PC zmenila IP adresa, tak v tablete by ostala nezmenená a tablet by nekomunikoval, bolo by potrebné zakaždým pri zmene IP adresy v PC zmeniť IP adresu dochádzkového servera aj v tablete.

 • Do kolonky Port vypísať komunikačný port - port pre synchronizáciu.
  Tento port si viete zistiť v dochádzkovom systéme AMS, v sekcii NASTAVENIA - Dochádzkový server. V časti “HTTP port pre synchronizáciu” sa zobrazuje tento port, ktorý ste si na začiatku nastavili (východiskový prednastavený je 987). V prípade potreby viete port zmeniť v AMS cez tlačidlo change port.
  Pozn.: Nastavený port v AMS a v nastaveniach tabletu musia byť rovnaké, aby prostredníctvom neho mohli komunikovať. Treba sa uistiť, že ak máte v AMS nastavený port 987, tak taký istý bude aj v tablete. Ak ho zmeníte v AMS, rovnako je potrebné zmeniť ho aj v tablete.

image

Keď je všetko nastavené, môžete na tablete kliknúť na tlačidlo Vyskúšať. Zobrazí sa zelená gulička, ktorá signalizuje, že pripojenie tabletu k dochádzkovému serveru je aktívne.
Pozn.: V prípade šedej guličky k spojeniu nedošlo. Je potrebné prekontrolovať IP adresu servera a porty popisované vyššie v článku.

image

V časti Synchronizácia kliknite na tlačidlá * AMS server* a FENIX server. Ak tieto tlačidlá svietia, tablet komunikuje s dochádzkovým systémom AMS aj vzdialeným serverom Fenix, cez ktorý máme možnosť vidieť stav Vášho tabletu. Pokiaľ sa rozsvietia a hneď zhasnú, komunikácia neprebehla, je potrebné prekontrolovať časť dochádzkový server v tablete (IP adresu servera, porty) a takisto overiť pripojenie do wifi.

image

Keď máte všetko správne nastavené (IP adresu servera, port, gulička svieti na zeleno a takisto svietia tlačidlá AMS a FENIX server) kliknite na tlačidlo ULOŽIŤ v pravom dolnom rohu.

image

Pokiaľ vo Vašej lokálnej sieti používate Proxy server, zapíšte parametre do príslušných okienok v tablete (v nastaveniach dochádzkovej aplikácie v časti Hlavné - Server - Proxy).

V prípade, že máte zakúpených viac dochádzkových tabletov, odporúčame každý jeden premenovať, napr. podľa názvu pobočky. Takto ich budete vedieť lepšie rozlíšiť v dochádzkovom systéme AMS. Premenovať tablet je možné v časti “Názov zariadenia”.

image

V časti Autentifikácia sa nachádza voľba detekcie tváre pre zapísanie fotky. Ide o funkciu, ktorá nepovolí zápis prerušenia do dochádzky pokiaľ zamestnanec neukáže svoju tvár integrovanej kamere tabletu (viď obrázok nižšie - tlačidlá príchod a odchod nebudú aktívne dovtedy, kým zamestnanec neukáže kamere celú svoju tvár). Ak chcete využívať detekciu tváre na dochádzkovom tablete, označte túto možnosť.

image
image

V tejto časti máte takisto možnosť nastaviť možnosť autentifikácie (overovania) zamestnancov na základe Zoznamu zamestancov, QR kódu alebo PIN kódu (prednastavený je Zoznam zamestnancov - zamestnanec zapíše prerušenie do dochádzky označením svojho mena, ktoré nájde v zozname zamestnancov).


Konfigurácia dochádzkového terminálu STL.one

Po pripojení terminálu STL.one cez POE injektor do siete (internet a elektrika) sa zobrazí základná obrazovka dochádzkovej aplikácie pre zápis. Ovládanie na termináli STL.one sa vykonáva jemným dotykom bruška prsta na displeji terminálu, nikdy nie tlakom.

V pravom hornom rohu stlačte tlačidlo INFO.

image

Aktivujete tak menu určené pre administráciu a nastavenie terminálu. V tejto časti stlačte ikonu Nastavenia siete.

image

Výberom nastavenia siete spustíte konfiguračné rozhranie.

Na ľavej strane nastavíte IP adresu dochádzkového terminálu. V prípade ak máte na routri nastavené DHCP, aktivujete ho kliknutím na modrú guličku, ktorá sa prepne do polohy ON. Ihneď potom je potrebné kliknúť na Potvrdiť, počas cca 10 sekúnd a naspäť sa dostať do nastavenia sietí. Poliam IP adresa, maska, brána, DNS budú automaticky priradené adresy, ktoré ostanú mierne vyšednuté.

image

Ak nevyužívate DHCP, na pravej strane sa nachádza časť Dochádzkový server, ktorá je určená pre nastavenie pripojenia dochádzkového databázového servera.

Do okna Host vypíšete lokálnu IP adresu servera (IP adresu PC, na ktorom je nainštalovaná hlavná softvérová časť dochádzkového systému AMS - serverová inštalácia AMS s databázou).

Pre zistenie IP adresy servera stlačte klávesu Windows (alebo kliknite na Štart na PC), napíšte cmd a stlačte Enter. Zobrazí sa príkazový riadok. Tu napíšete ipconfing a stlačíte Enter. Vypíšu sa údaje a v nich nájdite IPv4 Address v tvare xxx.xxx.xxx.xxx (x sú čísla). Toto je Vaša lokálna IP adresa. Do kolonky Host ju vypisujete bez medzier a s bodkami.
Pozn.:Nezabudnite, že je potrebné túto IP adresu zistiť na serverovom PC. Ak by ste to robili na inom ako serverovom PC, IP adresa by nebola správna a terminál by sa nepripojil do siete.

Odporúčame, aby ste so svojim technikom nastavili túto IP adresu hlavného serverového PC ako statickú IP. Ak by sa na tomto PC zmenila IP adresa, tak v termináli by ostala nezmenená a terminál by nekomunikoval, bolo by potrebné zakaždým pri zmene IP adresy v PC zmeniť IP adresu dochádzkového servera aj v termináli.

Do okna Port vypíšete port pre synchronizáciu, ktorý ste si nastavili v AMS v časti Nastavenia - Dochádzový server - port pre synchronizáciu.

Nakoniec pre spustenie komunikácie stlačte Povoliť sieťovú komunikáciu.

Kvôli identifikácii dochádzkového terminálu a lepšej orientácii medzi terminálmi v AMS, vypíšte názov terminálu do okna Meno a stlačte Potvrdiť.

image

Pre nastavenie detekcie tváre na termináli je potrebné ísť cez INFOdo Nastavení programu.

image

V tejto časti po označení možnosti “Detekcia tváre” bude aktívna funkcia detekcie tváre pri zápise do dochádzky. (Ide o funkciu, ktorá nepovolí zápis prerušenia do dochádzky pokiaľ zamestnanec neukáže svoju tvár integrovanej kamere terminálu.)

image

Takisto sa tu nachádza možnosť autorizácie (overenia) zamestnancov PIN kódom. Po označení pribudne na základnej obrazovke tlačidlo PIN, pomocou ktorého budú zamestnanci môcť uskutočniť zápis do dochádzky.

image

Pre zabránenie neoprávneným vstupom do nastavení terminálu odporúčame nastaviť minimálne jedného užívateľa ako admina terminálu. Viete tak urobiť priamo v dochádzkovom systéme AMS v časti Zoznamy - Zamestnanci - v **karte zamestnanca ** označiť atribút “admin terminálu”. Následne sa tento zamestnanec bude môcť pomocou svojej RFID karty alebo čipu dostať do nastavení - do časti INFO a spravovať terminál.

image

Konfigurácia virtuálneho terminálu

Stiahnite si offline inštalátor, ktorý nájdete na našej webovej stránke v časti Pomoc a podpora - Na stiahnutie (nájdete ho pod názvom “VATT - inštalátor virtuálneho terminálu pre PC”).

Spustite VATT inštalátor, ktorý ste si stiahli.

Niekedy sa môže stať, že je potrebné aby ste udelili výnimku vo Windowse pre otvorenie aplikácie. Kliknite na “more info” a následne povoľte tlačidlo “run anyway”.

Ak nepotrebujete povoliť výnimku vo Windowse, pokračujte ďalším krokom.

image
image

Zobrazí sa inštalačné okno, stlačte Next (ďalej).

image

V ďalšom kroku ponechajte cestu pre uloženie C:\SYSTEM-IS\VirtualATT\ a označte prvú možnosť Typical.

image

Program je pripravený na inštaláciu, stlačte Install.

image

Po úspešnej inštalácii ponechajte označenú možnosť “launch Virtual ATT” a kliknite na tlačidlo Finish.

image

Následne sa otvorí aplikácia virtuálneho terminálu, do ktorého je potrebné zadať aktivačný kód. Tento kód ste obdržali po zakúpení dochádzkového systému, alebo ho môžete dostať po kontaktovaní našej zákazníckej linky. Vypíšete kód a kliknete na Acitvate.

image

Následne sa otvorí virtuálny terminál, cez ktorý si môžu zamestnanci zapisovať dochádzku. Zamestnanci a prerušenia sa na ňom zobrazia po priradení v AMS.

image

Konfigurácia AMS Webu

AMS Web funguje na ľubovoľnom počítači, pripojenom na rovnakú sieť ako je pripojený počítač so serverom (PC s nainštalovanou serverovou aplikáciou). Ak sa sieť počítača na ktorom je nainštalované serverové AMS líši od siete počítača, kde chcete využívať AMS Web, je potrebné nastaviť VPN alebo vyriešiť prepojenie sietí s vašim technikom.

Pre spustenie AMS Webu je potrebné napísať do príkazového riadku internetového prehliadača IP adresu serverového PC dvojbodka port pre synchronizáciu, ktorý ste si nastavili v dochádzkovom systéme AMS v časti Nastavenia - Dochádzkový server - HTTP port pre synchronizáciu, napríklad 192.168.1.132:987 a stlačiť klávesu Enter.

image

Načíta sa rozhranie dochádzky AMS Web.

image

Automaticky po prvom načítaní AMS Webu v prehliadači sa zobrazí AMS Web aj medzi aktívnymi terminálmi v dochádzkovom systéme AMS.

image

Pokiaľ vám internetový prehliadač vypíše chybovú hlášku, že sa nedá prihlásiť, bude potrebné povoliť výnimku vo Firewalle pre port 444 (alebo port, ktorý ste si nastavovali v AMS v časti Nastavenia - Dochádzkový server - HTTPS (SSL) port pre AMS Web, ak ste menili prednastavený 444 na iný).

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.