Nastavenie nočnej práce


Zadefinovanie času nočnej

Nočnú prácu zadefinujete v nastaveniach skupiny (Zoznamy - Skupiny).

Prvým krokom pri nastavení nočnej práce by malo byť nastavenie pevnej alebo aj pohyblivej pracovnej doby pre nočnú zmenu.

Následne nižšie v nastaveniach skupiny je potrebné zadefinovať čas, počas ktorého sa odpracované hodiny zapíšu do Nočnej (časť “počítať od - do”).

image

Odpočítať prestávku z nočnej

Ak potrebujete odpočítať z času nočnej prestávku, zaškrtnite možnosť “Odpočítať prestávku”. Následne viete určiť dĺžku trvania, typ čerpania (fixný alebo skutočný) a v prípade potreby viete aj ohraničiť čas prestávky. Všetky spôsoby nastavenia započítania prestávky sú bližšie popísané v samostatnom článku.

Pri nastavení parametru “Odpočítať prestávku” sa bude prestávka odpočítavať zo stĺpca “Nočná”.

image

Uveďme si príklad:

Zamestnanci majú nočnú zmenu od 22:00 do 06:00 (zmena 2). Započítavanie nočnej zmeny je nastavené od 23:00 do 05:00. Nastavený je aj automatický odpočet prestávky po štyroch odpracovaných hodinách v trvaní 30 minút. Takéto bude nastavenie skupiny:

image

V detaile dňa môžeme vidieť, že zamestnanec prišiel do práce 21:49 a odchádzal z práce o 6:00 ráno. Jeho celkový čas práce je 8:11, pričom odpracovaný je 7:41 (celkový 8:11 mínus fixná obedná prestávka 30 minút). Môžeme si takisto všimnúť, že v tomto dni sa nachádza hodnota 6 hodín v poli Nočná (podľa nastaveného započítania nočnej od 23:00 do 5:00).

image

Pokiaľ chceme aby sa nám odrátavalo trvanie prestávky z času nočnej, označíme možnosť “Odpočítať prestávku” v skupine.

image

Po označení bude náš detail dňa vyzerať rovnako ako predošlý, jediné čo sa zmení bude trvanie nočnej a to 5:30, pretože z tohto času nočnej sa nám odráta nastavená prestávka.

image

Pozrime sa na to, čo by sa stalo, keby zamestnanec prišiel na zmenu 1 (od 15:00 do 23:00). V detaile dňa môžeme vidieť, že od 23:00 podľa nastavení sa mu započíta 30 minút aj do času nočnej.

image

Nepočítať ak začala v inej zmene

Pre našu firmu je však takéto riešenie nežiadúce, chceme započítavať nočnú prácu len tým zamestnancom, ktorí pracujú na nočnej zmene (zmena 2 - od 22:00 do 06:00). Práve na takéto situácie je v nastavení skupiny možnosťNepočítať ak začala v inej zmene”.

Funkcia “Nepočítať ak začala v inej zmene” sa využíva vtedy, ak sa odpracovaný čas rannej alebo poobednej zmeny prelína s časom, nastaveným pre nočnú prácu (v našom príklade ak sa poobedná natiahne dlhšie ako do 23:00, alebo ak by sa ranná zmena začala skôr ako o 5:00).

image

Po označení tejto možnosti môžeme v detaile dňa vidieť, že síce zamestnanec pracoval v úseku, ktorý sa má započítavať pre nočnú zmenu, ale čas, ktorý spadá pod nočnú sa mu nezapísal do stĺpca Nočná. Tento čas sa zapíše len do odpracovaného času.

image
Pozn.: Od verzie AMS 1.1.4.127 je k dispozícii rozšírené nastavenie nepočítať ak začala v inej zmene. Viac sa dočítate v samostatnom článku.

Započítanie nočnej práce

Program AMS ponúka možnosť započítať nočnú prácu (vyberiete pomocou šípky pri možnosti):

  1. v dni, keď bola začatá - hodiny odpracované počas nočnej, sa započítajú do dňa, v ktorom bola nočná začatá (Príklad 1)
  2. v dni, keď bola dokončená - hodiny odpracované počas nočnej, sa započítajú do dňa, v ktorom bola nočná dokončená (Príklad 2)
  3. skutočné rozdelenie - hodiny nočnej sa v tabuľke mesačného prehľadu a v tabuľke detailu dňa rozdelia podľa skutočného času a započítajú do obidvoch dní, počas ktorých nočná trvala (Príklad 3)
image

V dni kedy bola začatá príklad

Príklad 1:

Zamestnanec pracoval dňa 2.10. nočnú od 21:50 do 06:02. Máme v skupine nastavené započítanie nočnej v dni keď bola začatá. Všetky hodiny nočnej práce (podľa nastavení) sa zamestnancovi započítajú do dňa kedy začal pracovať nočnú, v našom príklade do 2.10.

image

V mesačnom prehľade dochádzky sa nočná práca zobrazuje v stĺpci Nočná a takisto sumár nočnej práce sa nachádza na pravom postrannom panely v časti Nočná.

image

V dni kedy bola dokončená príklad

Príklad 2:

Zamestnanec pracoval dňa 1.10. nočnú od 21:49 do 06:00. Máme v skupine nastavené započítanie nočnej v dni kedy bola dokončená. Môžeme si všimnúť, že v detaile dňa 1.10. sa v stĺpci Nočná nenachádzajú žiadne hodiny.

image

Zato v nasledujúcom dni (kedy bola dokončená - 2.10. o 6:00 ráno) sú zobrazené všetky hodiny nočnej (podľa nastavení).

image

Mesačný prehľad bude vyzerať nasledovne:

image

Skutočné rozdelenie príklad

Príklad 3:

Zamestnanec pracoval dňa 9.10. nočnú od 21:58 do 05:58. Máme v skupine nastavené započítanie nočnej podľa skutočného rozdelenia. Hodiny nočnej práce sa rozdelia podľa toho, do ktorého dňa spadajú.

V našom príklade dňa 9.10. bude v stĺpci Nočná 1 hodina - podľa nastavení počítania nočnej v čase od 23-tej hodiny do polnoci.

image

A dňa 10.10. sa započíta zvyšná nočná práca, keďže v tomto dni zamestnanec odrobil nočnú od polnoci do 05:58 (započítanie nočnej od polnoci do 5:00 podľa nastavení v skupine). Trvanie nočnej sa v tento deň zapíše na 4:30 do stĺpca nočná.

image

Mesačný prehľad zamestnanca bude vyzerať nasledovne:

image

Odpracovaný čas presunúť do nasledujúceho dňa

V niektorých prípadoch je vo firme žiadúce, aby sa odpracovaný čas nočnej presunul do ďalšieho dňa. Na tento úkon slúži možnosť “Odpracovaný čas presunúť do nasledujúceho dňa” v nastavení skupiny.

image

Ak označíte túto možnosť, tak sa odpracované hodiny presunú do nasledujúceho dňa.

Príklad:
V detaile dňa si môžete všimnúť, že zamestnanec pracoval 5.10. nočnú zmenu. Čas nočnej je zapísaný podľa nastavení (v našom príklade v dni kedy nočná začala, takže celý čas nočnej v dni 5.10.), no pri nastavení “odpracovaný čas presunúť do nasledujúceho dňa” vidíte, že 5.10. sú stĺpce Celkom, Odpracovaný čas (a Obed, ak je nastavený) prázdne. V stĺpci rozdiel sa nachádza mínusová hodnota.

image

Avšak, keď si pozriete nasledujúci deň a teda 6.10., môžete vidieť, že odpracovaný čas, čas celkom (a obed, ak bol nastavený) sa zapíšu do príslušných polí. Takisto rozdiel sa zapíše do tohto dňa.
(Pozn.: na tento deň sme naplánovali voľno, aby bola funkcia lepšie pochopiteľná.)

image

Toto “prerozdelenie” odpracovaného času sa zobrazuje aj v mesačnom prehľade dochádzky:

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.