Fondy


Základné informácie o fondoch

Dochádzkový systém AMS umožňuje cez kartu Zoznamy - Fondy založiť doplnkové fondy.

Ide napríklad o fondy Dovolenka, Lekár, Lekár doprovod, OČR, Študijné voľno a pod.

Po kliknutí na konkrétny vytvorený/založený fond je v pravej časti okna zobrazený náhľad jeho nastavení.

image

Fondy sú východiskovým nastavením pre kartu Prehľady.

Na základe toho, aké fondy si vytvoríte v karte Zoznamy, tieto fondy sa budú zobrazovať v karte Prehľady, v ktorej môžete následne podľa potreby pridávať pohyby do vytvorených fondov alebo nastavovať ich počiatočné stavy (pozrite návod Naplnenie a čerpanie z fondu).

V tejto karte môžete taktiež sledovať pohyby fondu pre prerušenia, ak bolo zadané v detaile dňa alebo na termináli zamestnancom (pozn.: musí byť splnený predpoklad že je vytvorený pre prerušenie fond).

image

Fondy taktiež úzko súvisia aj so žiadankovým systémom (v AMS v časti Prehľady - Žiadanky, alebo žiadanky prostredníctvom AMS Webu).

Ak je napríklad vytvorený fond pre prerušenie Dovolenka a je schválená zamestnancovi žiadanka na dovolenku administrátorom, podľa nastavení sa odpočíta/pripočíta aj jednotka fondu dovolenka a zobrazí sa tento stav v Prehľadoch časť Fondy.

image
image

Fondy a ich zostatky sa informačne zobrazujú aj v mesačnom prehľade dochádzky (karta Dochádzka - Mesačný prehľad) v pravom postrannom panely (po zrolovaní sa myšou úplne dole).

image

Založenie fondu

Pre vytvorenie fondu kliknite v karte Zoznamy - Fondy na tlačidlo “Pridať fond”.

Otvorí sa tabuľka, v ktorej vyberiete pre aké prerušenie bude fond vytvorený (pozn.: prerušenie už musí existovať - v karte Zoznamy - Prerušenia).

Vyberiete jednotku fondu a teda či sa má počítať v dňoch, hodinách alebo sekundách.

Zvolíte si typ počítania fondu:

 • dekrementálny = zostupný (jednotky sa odpočítavajú)

  Fondy fungujú na tzv. “kreditnom systéme”.
  Na začiatku je potrebné založiť fond a potom do tohto fondu prideliť “kredit” pomocou tlačidla “Pridať pohyb” v karte Prehľady (pozrite návod Naplnenie a čerpanie z fondu).
  Týmto “kreditom” zabezpečíte počiatočný stav fondu, od ktorého sa môžu následne jednotky odpočítavať.

  Príklad:
  V časti Zoznamy - Fondy sme si založili fond Dovolenka. V karte Prehľady pridáme pohyb pre konkrétneho zamestnanca do fondu Dovolenka +20 dní. Postupne sa z tohto “kreditu” budú odpočítavať dni podľa prerušení dovolenka v mesačnom prehľade zamestnanca.
  Rovnakým spôsobom môže fungovať napríklad fond Lekár. Povedzme, že zamestnanec má nárok na 56 hodín pre návštevu lekára za rok. Ak sme nastavili počiatočný stav 56 hodín a zamestnanec si následne zapísal prerušenie Lekár v trvaní 4 hodiny do dochádzky, vieme si takto odsledovať, koľko hodín lekára ešte zamestnancovi ostáva (a teda 56 hodín mínus 4 hodiny čerpanie = 52 hodín zostatok).

 • inkrementálny = vzostupný (jednotky sa pripočítavajú)

  Tento typ fondu sa využíva napríklad ak nechcete uvádzať počiatočný stav fondu a samotný fond slúži len na sledovanie počtu jednotiek daného fondu (nie je určené koľko hodín alebo dní je stanovené zákonom).

  Príklad:
  Založili sme fond pre prerušenie Príprava. Toto prerušenie nemá stanovený maximálny počet hodín, ide len o naše sledovanie, koľko ktorý zamestnanec strávi prípravou. Ak označíme inkrementálny typ jednotiek, tak zakaždým pri zapísaní prerušenia “príprava” sa vo fondových pohyboch pripíše (pripočíta) daný počet hodín strávených prípravou a jeho trvanie sa zobrazí v prehľadoch zostatkov fondov.

K dispozícii je aj ročné nulovanie fondov.

Ak ho označíte, dochádzkový systém automaticky vynuluje konkrétny fond k 1.1 nasledujúceho kalendárneho roka.

Pokiaľ nebude označené, do ďalšieho roka sa prenesú (budú pokračovať) aktuálne hodnoty fondu.

Pre obšírnosť informácií sa ohľadom možnosti nepovoliť záporné stavy fondov a taktiež o možnosti info o zostatku fondu dočítate v článku nižšie.

Na videu nižšie môžete vidieť postup, akým založíte fond:

image

Upozornenie:

Pre každé prerušenie môže existovať iba jeden fond!

Úprava fondu

Označte si vytvorený fond, ktorý chcete opraviť a kliknite na “Upraviť” (alebo sa do nastavení fondu viete dostať dvojklikom na fond). Otvorí sa tabuľka, kde vykonáte zmeny podľa potreby a stlačte “Uložiť”.

Na videu nižšie môžete vidieť postup, akým upravíte fond:

image

Upozornenie:

Ak ste vytvorili fond a použili ho v dochádzke, neodporúčame meniť nastavenia jednotiek!

Ak meníte jednotky fondu zo sekúnd na hodiny alebo naopak, je to v poriadku.

Ak by ste chceli meniť zo sekúnd alebo hodín na dni (alebo naopak z dní na hodiny alebo sekundy), program využíva iný algoritmus výpočtu a preto by došlo k neželanému zobrazeniu zostatku fondov.

Ak však potrebujete uskutočniť takúto zmenu, bude potrebné zmazať existujúci fond (odstránia sa všetky dáta súvisiace s týmto fondom - operácia je nenávratná) a následne vytvoriť nový s jednotkami aké potrebujete.


Vymazanie fondu

Označte si vytvorený fond, ktorý chcete zmazať a kliknite na “Upraviť” (alebo si tento fond viete otvoriť dvojklikom). Otvorí sa tabuľka a stlačte “Zmazať”.

Na videu nižšie môžete vidieť postup, akým vymažete doplnkový fond:

video vymazanie doplnkoveho fondu

Upozornenie:

Pri mazaní fondu sa odstránia všetky dáta súvisiace s týmto fondom! Ide o nenávratné vymazanie!!!

Nevymaže sa len fond v zoznamoch, ale aj samotné pohyby pre fond.


Informácie o stave fondov

Aktuálny stav zostatkových fondov nájdete v karte Prehľady, po zvolení zamestnanca vo filtri alebo kliknutím na riadok zamestnanca.

Na pravej strane okna sa zobrazia dve tabuľky:

 • tabuľka s prehľadom fondov ku koncu zvoleného mesiaca - ak si prajete zobraziť stav fondov k ľubovoľnému mesiacu, zvoľte ho v kalendári pomocou + - , alebo pomocou šípky (otvorí sa kalendár, kde môžete vybrať mesiac).
 • tabuľka s prehľadom fondov k poslednému dňu v kalendárnom roku.

Pozn.: Uistite sa, že vo filtri (vedľa výberu zamestnanca) máte zobrazený správny dátum od-do - na základe tohto dátumu sa zobrazia pohyby v strednej časti prehľadov fondov.

image

Takisto stav fondov viete zistiť aj v časti Dochádzka - Mesačný prehľad v tabuľke “Prehľad fondov”.

Pozn.: Ak prehľady fondov v mesačnom prehľade nevidíte, stačí umiestniť myš na pravú stranu a použiť rolovacie koliesko myši.

image

Dochádzkový systém umožňuje taktiež tlač zostatku fondov na tlačiarni a export fondov do XLS, podrobnejší návod nájdete na spodku tohto článku.


Informácia o zostatku fondu

V nastaveniach fondu sa nachádza funkcia “Info o zostatku”, ktorá informuje o aktuálnom zostatku fondu.

Táto funkcia pomáha administrátorom aj zamestnancom v prehľade, koľko dní/hodín konkrétneho fondu ešte zamestnanci môžu čerpať, aby nedošlo k neželanému prečerpaniu.

Pre každý vytvorený fond sa dá táto možnosť označiť zvlášť.

image

Po označení tejto možnosti sa bude zobrazovať stav zostatku fondu pri:

 • vytvorení žiadanky

  Príklad: Pre fond Dovolenka sme označili atribút “info o zostatku”. V AMS v časti Prehľady - Žiadanky po kliknutí na “vytvoriť žiadanku” a vybratí prerušenia Dovolenka, sa bude informácia o aktuálnom zostatku fondu zobrazovať pod prerušením.

  image
 • vytvorení celodenného prerušenia (cez mesačný prehľad alebo aj v detaile dňa)

  Príklad: Pre fond Dovolenka sme označili “info o zostatku”. V časti Dochádzka v Mesačnom prehľade zamestnanca klikneme pravým tlačidlom myši a vyberieme možnosť “Nastaviť celodenné prerušenie”. Klikneme na “Áno” a vyberieme prerušenie Dovolenka zo zoznamu. Následne sa pod ním zobrazí informácia o zostatku.

  image
  image

  V detaile dňa po kliknutí na tlačidlo " + celodenné prerušenie" a vybratí prerušenia Dovolenka sa pod prerušením zobrazí informácia o zostatku fondu.

  image
 • ako stĺpec v plánovaní

  Príklad: V časti Dochádzka - Plánovanie sa po označení možnosti “info o zostatku” bude zobrazovať aktuálny zostatok fondu v prehľade plánovania. Každý vytvorený fond má v plánovaní svoj stĺpec (fond dovolenka má stĺpec s písmenom “D”, fond Lekár s písmenom “L”, obidva majú označené “info o zostatku”).

  image

Informácia o zostatku fondov je implementovaná aj v AMS Webe:

 • pre administrátorov:
  • pri vytváraní novej žiadanky
  • v mesačnom prehľade dochádzky v pravom paneli sumáru fondov
  • v detaile dňa pri zadávaní celodenného prerušenia
  • v plánovaní
 • pre zamestnancov
  • pri prezeraní dochádzky - v mesačnom prehľade
  • pri vytváraní novej žiadanky

Pozn: Funkcia “Informácia o zostatku fondov” je implementovaná od verzie AMS 1.1.3.37 a novších.


Iba kladné stavy

Posledná možnosť v nastaveniach fondu je funkcia “iba kladné stavy”, ktorá spôsobí, že systém dáva pozor na stav daného fondu, aby nebolo možné prejsť do mínusových hodnôt.

Aktivovaním možnosti “iba kladné stavy” v detaile fondu systém neumožní potvrdiť žiadanku, alebo zapísať celodenné prerušenie či plán, ak by sa stav fondu dostal do záporných čísel. Program nepovolí uskutočniť takýto zápis, a zároveň upozorní na dosiahnutie záporného stavu fondu.

Na videách nižšie si môžete pozrieť ako sa bude správať program pri aktívnej možnosti “iba kladné stavy”:

 • pri potvrdení žiadanky
image
 • pri zadávaní celodenného prerušenia - či už cez mesačný prehľad alebo cez detail dňa
image
 • pri plánovaní prerušenia
image

Funkcia “Iba kladné stavy” je implementovaná aj v AMS Webe:

 • pre administrátorov:
  • pri vytváraní novej žiadanky
  • v detaile dňa pri zadávaní celodenného prerušenia
  • v plánovaní prerušenia
 • pre zamestnancov
  • pri vytváraní novej žiadanky

V prípade, že už fond dosiahol záporné čísla a až potom aktivujete túto funkciu, tak sa záporný stav fondu zvýrazní červenou farbou.

Zobrazí sa:

 • v prehľadoch fondu
image
 • v mesačnom prehľade dochádzky
image
 • v plánovaní
image
 • ak je pri fonde označená aj možnosť “info o zostatku”, tak sa zobrazí aj na všetkých miestach, kde sa informácia o zostatku zobrazuje (v našom príklade pri vytváraní žiadanky)
image

Pozn: Funkcia “Iba kladné stavy” je implementovaná od verzie AMS 1.1.3.37 a novších.


Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.