Neuznaný časový úsek


Neuznaný časový úsek je úsek nachádzajúci sa mimo nastavenú pevnú pracovnú dobu (alebo pohyblivú pracovnú dobu ak je nastavená v skupine) a nie je započítaný do odpracovaného času.

Existuje viac možností, čo môžete urobiť s neuznaným úsekom:

  1. Deň je v poriadku, neuznaný časový úsek má zostať neuznaný
  2. Neuznaný časový úsek sa označí ako odpracovaný (uzná sa na prácu)
  3. Neuznaný časový úsek sa označí ako iné prerušenie (nie práca)

1. Deň je v poriadku alebo je potrebné ho označiť ako skontrolovaný

Ak sa v detaile dňa zobrazuje neuznaný časový úsek, ale deň je v poriadku (nechcete uznávať tento časový úsek), nebudete robiť v takomto dni žiadne úpravy.

Neuznaný čas sa zaeviduje do sumárnej tabuľky prerušení ako “neuznané” (v mesačnom prehľade vpravo v stĺpci sumár prerušení) a v mesačnom prehľade sa neuznaný časový úsek zapíše do stĺpca Prerušenia (so značkou !). Pozn.: Pomocné prerušenie “neuznané” sa zobrazuje podľa nastavení programu.

image

Ak vám tento deň svieti na oranžovo (na kontrolu) podľa nastavení v skupine, viete deň jednoducho označiť ako skontrolovaný. Oranžový deň sa podfarbí na svetlo modro ako skontrolovaný. Nebude sa viac zobrazovať na riešenie ani v mesačnom prehľade dochádzky ani na hlavnej obrazovke AMS (na karte Domov).
Označiť deň ako skontrolovaný viete buď v detaile dňa - pravým tlačidlom myši kliknete na lištu pod kalendárom a vyberiete možnosť “označiť ako skontrolované”.

image

Alebo v mesačnom prehľade dochádzky kliknete na deň pravým tlačidlom myši a vyberiete možnosť “označiť ako skontrolované” (viď obrázok nižšie).

Rovnakým spôsobom tak viete urobiť aj v karte Domov v časti Dni na riešenie - označíte takýto deň, kliknete pravým tlačidlom myši a vyberiete možnosť “označiť ako skontrolované”.

image

2. Neuznaný časový úsek uznať na prácu

Po otvorení detailu dňa sa neuznaný úsek zobrazuje červenou farbou. Ak chcete tento časový úsek zmeniť na prácu, urobíte tak kliknutím na položku neuznané a následne kliknete na tlačidlo Uznať. Program sa opýta, či si naozaj želáte zmeniť časový úsek neuznané na práca, ak súhlasíte, kliknite na Áno a časový úsek sa zmení na “práca”.

Pri úseku, ktorý bol manuálne uznávaný sa zobrazí písmeno “M” ako manuálna úprava.

Časový úsek neuznaného sa započíta do celkového času práce.

Postup si môžete pozrieť na videu nižšie:

image

V niektorých prípadoch sa ale môže stať, že ak chceme uznať časový úsek, program nám nepovolí vykonať takýto úkon. Deje sa to kvôli nastavenému limitu pre uznanie časového úseku.

Limit pre uznanie časového úseku nastavujete v karte Nastavenia v časti Program. Do možnosti “limit pre uznanie” vypíšete maximálny počet minút odpracovaného času, aký môže byť uznaný a vrátite sa naspäť do dochádzky. Následne vám už pôjde uznať časový úsek v detaile dňa.

Príklad:

Zamestnancovi potrebujeme uznať 40 minútový časový úsek, ale limit pre uznanie časového úseku je určený na 9 hodín. Náš celkový odpracovaný čas spolu s “neuznaným” časovým úsekom by bol po uznaní 9:47. Je teda potrebné nastaviť limit pre uznanie na hodnotu vyššiu ako 9:47. Vo videu nižšie je tento príklad a použitie limitu pre uznanie znázornené:

image

3. Neuznaný časový úsek uznať na iné prerušenie ako práca

Ak potrebujete neuznaný úsek uznať na iné prerušenie ako práca, viete tak urobiť v detaile dňa. V strednom stĺpci Vypočítané prerušenia si dvojklikom otvoríte náhľad neuznaného úseku a pomocou šípky vyberiete prerušenie, ktoré sa má následne uznať (prerušenie, na ktoré chcete neuznaný časový úsek zmeniť, musí byť vytvorené - vytvára sa v časti Zoznamy - Prerušenia). Po uznaní sa položka “neuznané” prepíše na vami vybrané prerušenie a započíta sa v trvaní pôvodného neuznaného úseku.

Na videu nižšie si môžete pozrieť zmenu neuznaného úseku na prerušenie Nadčas:

image

Pozn.:

Niekedy sa môže stať, že deň s neuznaným alebo aj následne uznaným časovým úsekom je odporúčaný na kontrolu a svieti na oranžovo. V tomto prípade je buď nastavená odporúčaná kontrola pre neuznané v skupine, alebo prerušenie (ak ste menili neuznaný časový úsek na iný ako práca) má nastavený limit dĺžky za deň. Je potrebné prekontrolovať nastavenia, ak je všetko v poriadku, viete deň odporúčaný na kontrolu následne označiť ako skontrolovaný, ako sme už popisovali v článku vyššie.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.