VEMA


Pre použitie exportného mostíka pre personálny a mzdový program VEMA je potrebné najskôr uskutočniť prvotné nastavenia.

V AMS v karte Nastavenia - Exporty do PaM sa nachádzajú nastavenia pre exportné mzdové mostíky.

Kliknite na VEMA.

image

Otvoria sa nastavenia pre PaM VEMA. Nachádzajú sa tu dve záložky - Nastavenia a Priradení zamestnanci.

V záložke Nastavenia je ako prvé potrebné aktivovať exportný mostík. Na spodku okna sa nachádza checkbox “aktívny”, označte ho.

Ďalej je potrebné vybrať priečinok pre uloženie exportovaného súboru pomocou tlačidla image .

image

V tejto záložke sa nachádzajú kódy odchýliek pre PaM VEMA. Sú prednastavené podľa štruktúry samotného mzdového programu VEMA.

Ak je potrebné zmeniť niektorý z kódov odchýliek alebo dopísať nový, jednoducho kliknite na riadok konkrétnej odchýlky a vypíšte požadovaný kód.

Položky, ktoré nemajú priradený žiadny kód, nebudú exportované.

Kód obsahuje 3 položky (var, odmdr, neodr), ktoré sú oddelené čiarkou “,” bez medzier.

Pri nemocenských neprítomnostiach je na pozícii kódu “neodr” kód “prndr” - to je však ošetrené v programe, tu sa zadáva ako 3. v poradí.

Potrebné hodnoty týchto kódov sú uvedené v číselníkoch PaM VEMA.

Oddeľovací znak čiarka musí byť aj v prípade, ak sa položka neuvádza, napr. 4,,95

Pre neprítomnosti hodnota “var” (podľa číselníka “cvarzad”):

2 - exportuje sa ako celodenná/viacdenná zadaním intervalu dní

3 - exportuje sa každý deň zadaním dňa “zac” a uvedením hodín v stĺpci “hodiny”

4 - špeciálne len Dovolenka

7 - nemocenské neprítomnosti

Odchýlka (doplnené prerušenie) označená kódom 1,X, sa bude exportovať ako príplatok (podobne ako nadčas)

image

Ak potrebujete do zoznamu prerušení doplniť vlastné prerušenia je potrebné ich najskôr vytvoriť (v časti Zoznamy - Prerušenia - Pridať prerušenie). Následné im môžete priradiť kódy:

Neospravedlnená absencia - 3,,60

Nepracovný úraz - 7,,101

Pracovný úraz - 7,,102

a ďalšie neprítomnosti s kódom 3,,X - kde “X” je kód podľa číselníka VEMA.

Ak nie je priradené “zaradenie”, viete nastaviť požadovanú hodnotu “cicin” (vypíšte do bunky).

image

V záložke Priradení zamestnanci je potrebné priradiť jednotlivých zamestnancov, ktorí sa majú v exportnom súbore zobrazovať.

Pre lepšiu manipuláciu (v prípade viacerých zamestnancov) sú k dispozícii filtre strediska a skupiny vo vrchnej časti.

Dvojklikom na konkrétne meno v ľavom stĺpci “nepriradení” sa automaticky zamestnanec presunie do pravého stĺpca “priradení”. Alebo ho môžete preradiť kliknutím na meno (z ľavej časti) a kliknúť na šípku doprava.

Ak chcete označiť všetkých zamestnancov, kliknite na prvý riadok, podržte myš a ťahajte až po spodok. Označia sa všetci zamestnanci.

Rovnakým spôsobom sa budú zamestnanci odoberať z PaM exportu - dvojklikom na meno v pravom stĺpci alebo prostredníctvom šípky doľava.

image

Keď ste aktivovali exportný mostík, vybrali priečinok pre uloženie, priradili zamestnancov a poprípade (podľa individuálnej potreby) zmenili / doplnili kódy odchýliek, je potrebné kliknúť na tlačidlo “Uložiť”.

image

Teraz máte prednastavený exportný mostík pre PaM VEMA.

Pri aktívnom mostíku sa zobrazí fajka.

image

Tento úkon zväčša robíte len raz - na začiatku, pri nastavovaní exportu.

Taktiež ak v budúcnosti zaevidujete nového zamestnanca do dochádzkového systému a budete mu chcieť spracovávať dochádzku aj v PaM, bude potrebné tohto zamestnanca priradiť v nastaveniach samotného PaM (ako sme si už uvádzali vyššie v článku v časti priradení zamestnanci).

Následne po ukončenom mesiaci (pri uzávierke a exporte dochádzky) je potrebné ísť do karty Dochádzka - Uzávierka a kliknúť na tlačidlo “export do PaM”. Dochádzka priradených zamestnancov sa vyexportuje podľa nastavení PaM do vami vybraného priečinka a je pripravená na export do programu VEMA.

image

Príklad výstupného súboru si môžete pozrieť na obrázku nižšie:

image

Vyexportovaný súbor je vo formáte .csv.

Výhodou dochádzkového systému AMS je možnosť priradiť zamestnancov ku viacerým personálnym a mzdovým programom naraz. Ak vo firme využívate viaceré PaM, viete si priradiť zamestnancov podľa potreby do viacerých programov naraz, alebo prerozdeliť zamestnancov do programov podľa potreby.

O úspešnom exporte do PaM vás program informuje hláškou. Ak sa nepodarilo exportovať niektorých zamestnancov (napríklad kvôli neuzavretým dňom), program vás bude o tom informovať.

Celý postup nastavenia exportného mostíka VEMA, priradenie zamestnancov aj samotný export si viete pozrieť vo videu nižšie:

image

Viac návodov

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.