Tlačové zostavy vrámci uzávierky


TLAČ DOCHÁDZKOVÝCH LISTOV

Dochádzkový systém umožňuje vytlačiť viac dochádzkových listov súčasne - hromadný výber. Pre tlač viacerých zamestnancov musíte najskôr označiť riadky týchto zamestnancov a to tak, že držíte klávesu “Ctrl” a súčasne klikáte na riadky zamestnancov, ktorých chcete vytlačiť. Označení zamestnanci sa podfarbia modrou farbou. Následne kliknete na šípku na tlačidle “tlač dochádzkových listov” a v rozbaľovacom menu si môžete vybrať možnosť “PDF” alebo “na tlačiarni” (pri vybratom type sa zobrazí čierna gulička). Následne je potrebné stlačiť tlačidlo “tlač dochádzkových listov”. Pri výbere možnosti “na tlačiarni” sa vám zobrazí náhľad tlačeného dokumentu. Pri výbere “PDF” je potrebné vybrať súbor v PC, kde bude dokument uložený.
Príklad dochádzkového listu si môžete pozrieť nižšie:

image

Tlač dochádzkových listov bez nadčasov

Dochádzkový systém umožňuje tlač bez nadčasov. Ide o vytlačenie dochádzkového listu s dochádzkou podľa nastaveného pracovného fondu, nadčasové hodiny sa v tomto prípade vyčíslia ako neuznané.
Ak si želáte tlač dochádzkových listov bez nadčasu, kliknite na rozbaľovaciu šípku pri tlačidle “tlač dochádzkových listov” a zakliknite možnosť “limit nadčasov”. Potom pokračujte postupom popísaným vyššie - tlač do pdf alebo na tlačiarni.


TLAČ STRAVNÝCH LÍSTKOV

Tlačidlo “Tlač stravných lístkov” slúži na vytlačenie zoznamu zamestnancov, pričom je pri každom zamestnancovi zobrazený počet stravných lístkov, na ktorý má za daný mesiac nárok. Rozkliknite rozbaľovaciu šípku pri tlačidle “tlač stravných lístkov” a zkliknite možnosť “na tlačiarni”, “PDF” alebo “XLS” (pri zvolenom type sa objaví čierna gulička). Následne stlačte tlačidlo “tlač stravných lístkov”. Pri možnosti “na tlačiarni” sa zobrazí priamo náhľad stravných lístkov pre zamestnanca. Pri možnosti “PDF” alebo “XLS” je potrebné vybrať súbor v PC, kde bude dokument uložený.
Príklad tlače stravných lístkov na tlačiarni a XLS si môžete pozrieť nižšie:

image
image

SUMÁRNY REPORT MZDOVÝCH NÁROKOV

Označíte si jedného alebo viacerých zamestnancov, kliknete na tlačidlo “sumárny report MN”, systém vám ponúkne možnosť uložiť dokument vo forme XLS.

Tento report sa skladá z dvoch častí (záložky na spodku xls súboru):

 • sumárny report MN
 • prehľad časových a mzdových zložiek

Príklad takéhoto dokumentu si môžete pozrieť nižšie:

image
image

Bližšiu špecifikáciu nastavenia tlačovej zostavy sumárneho reportu MN viete nastaviť pomocou tlačidla image . Po kliknutí naň sa zobrazia nastavenia reportu:

image
 1. V tejto časti viete vybrať prerušenia, ktoré chcete aby sa v dokumente zobrazovali. Urobíte tak dvojklikom na prerušenie (alebo pomocou šípok) z časti nepriradené do priradené.

 2. Je potrebné vybrať priečinok pre uloženie súboru. Urobíte tak pomocou tlačidla image .

 3. Sumárny report mzdových nárokov je možné sumarizovať podľa:

  • strediska - zamestnancov, ktorým chcete vytvoriť report MN, musíte mať priradených do vytvoreného strediska (vytvára sa v časti Zoznamy - Strediská)

  • nadradenej skupiny - zamestnanci, ktorým chcete vytvoriť report MN, musia patriť do skupiny, ktorá má vytvorenú nadradenú skupinu (vytvára sa v časti Zoznamy - Skupiny)

   Ak by označení zamestnanci, ktorým chcete vytvoriť sumárny report MN, neboli priradení do žiadneho strediska, ani by nespadali do skupiny s nadradenou skupinou, tento report by sa vygeneroval prázdny. Podmienkou úspešného exportu je aby zamestnanci spĺňali aspoň jednu podmienku použitia (stredisko alebo nadradená skupina) !

 4. Táto časť je vytvorená špeciálne pre PaM plugin Softip a pre správnosť fungovania musia byť dodržané určité pravidlá (netýka sa iných personálnych a mzdových programov). Využíva sa pri rozdelení zamestnancov medzi TPP a dohodárov a evidovaní ich dochádzky v PaM Softip. Pre využitie je potrebné mať nastavené 2 Softip PaM pluginy, jeden pre zamestnancov s trvalým pracovným pomerom a druhý pre dohodárov. V spodnej časti sú prednastavené kódy PaM pre prerušenia - DPČ (dohoda o pracovnej činnosti), DBPš (dohoda o brigádnickej práci študenta), DoVP (dohoda o vykonaní práce). Na základe týchto nastavení sa kódy zobrazia pri konkrétnych prerušeniach v zátvorkách (tieto prerušenia - DPČ, DBPš a DoVP musia byť reálne vytvorené v AMS v časti Prerušenia a musia si ich zamestnanci zapisovať do dochádzky). Navyše údaje z týchto prerušení, ak sú zadávané ako práca, sa zobrazia v reporte MN červenou farbou (ak sú zadávané ako práca - znamená, že si firmy evidujú pri TPP zamestnancoch príchod a odchod práce, dohodári si však namiesto práce zapisujú na termináloch niektoré z troch uvedených prerušení, napríklad DPČ príchod, DPČ odchod). Ak prerušenia s takýmito ID neexistujú, všetky údaje budú vypísané čiernou farbou.

  image

Na videu nižšie je zobrazený postup pre vytvorenie a nastavenie sumárneho reportu MN:

image

SUMÁR PRERUŠENÍ

Kliknete na rozbaľovaciu šípku pri tlačidle “sumár prerušení” a vyberiete si možnosť “na tlačiarni”, “PDF” alebo “XLS” (pri označenom type sa zobrazí gulička). Následne potvrdíte výber kliknutím na tlačidlo “sumár prerušení”. Pri tomto type vám systém otvorí sumár prerušení pre všetkých zvolených zamestnancov podľa horného filtra.
Systém ponúka možnosť vybrať si prerušenia. Kliknutím na tlačidlo image vedľa “sumár prerušení” si môžete navoliť aké prerušenia chcete mať zobrazené v sumáre prerušení. Pridávajú alebo odoberajú sa kliknutím na prerušenie a šípkou vpravo alebo vľavo (v pravom stĺpci vidíte už priradené prerušenia). Následne potvrdíte tlačidlom “Uložiť”.

image

Na obrázku nižšie si môžete pozrieť príklad tlače sumáru prerušení.

image

EVIDENCIA DOCHÁDZKY

Dochádzkový systém umožňuje vytlačiť evidenciu dochádzky. Ide o súhrnný dokument odpracovaných hodín jednotlivých mesiacov a iných zaznamenaných údajov dochádzky. Najskôr je potrebné nastaviť prerušenia, na základe ktorých sa majú vypočítať neodpracované dni. Kliknite na image vedľa tlačidla “evidencia dochádzky”. Zobrazí sa tabuľka pre nastavenie.

image

 1. Ako prvé nastavte prerušenia, ktoré predstavujú neodpracované dni (S - sviatok a A - Absencia sú napevno nastavené). Presuňte jednotlivé typy prerušení zo stĺpca “Nepriradené” do stĺpca “Priradené” pomocou šípky na presunutie. Na základe tohto nastavenia sa vyčísli počet neodpracovaných dní. Môžete si zvoliť 6 prerušení, ktoré sa zobrazujú medzi Sviatkom a Absenciou.
 2. V ďalších nastaveniach môžete nastaviť, či sa má pri neodpracovanom dni zobraziť písmeno “A”, predstavujúce absenciu v práci.
 3. Nastavenie zobrazovania prerušení pri odpracovanom čase.
  Ak necháte možnosť “Len odpracované bez prerušenízakliknuté, bude export vyzerať nasledovne:
 • pri jednotlivých dňoch sa zobrazí len odpracovaný čas bez skratiek a času, predstavujúcich prerušenia
 • v prípade celodenného prerušenia ostane bunka prázdna
 • zobrazí sa len odpracovaný čas v dekadickom formáte
  Ak necháte možnosť “Len odpracované bez prerušenínezakliknutú, tak sa nad odpracovaným časom zobrazí aj skratka a čas, reprezentujúce prerušenie. Nastavenie formátu času, v ktorom sa má tlačiť evidencia dochádzky.
  Na výber máte z dvoch možností - klasický formát času hh:mm (napríklad 6 hodín a 30 minút = 6:30) alebo dekadický (napríklad 6 hodín a 30 minút = 6.5hod)

Poznámka:

V prípade, že si v predchádzajúcom kroku zvolíte zobrazovať čas bez skratiek a času prerušení, tak možnosť výberu formátu času je zakázaná a aplikuje sa prednastavené zobrazenie v dekadickom formáte (napríklad 6 hodín a 30 minút = 6.5hod).
 1. V prípade, že si želáte prepočítať počet neodpracovaných dní podľa fondu, je potrebné zakliknúť “použiť denný fond” a vypísať počet hodín, ktoré predstavujú jeden deň. V prípade, že ostane táto možnosť odkliknutá a v nastavení skupiny nie je použitý referenčný fond, tak sa pri neodpracovaných dňoch zobrazia nuly “00:00”.
  Ak si želáte aby sa sviatky zobrazovali vždy ako “počet dní” nie hodiny, označte túto možnosť.
 2. Nastavenie tlače ponúka možnosť zvoliť si zobrazenie počtu neodpracovaných dní v hodinách alebo v dňoch. Nastavenie sa prejaví vo všetkých typoch tlače evidencie dochádzky (na tlačiarni, pdf, xls). Do počtu neodpracovaných dní sa počítajú dni pre prerušenia “S” až “A”, napevno nastavené v priradených prerušeniach.
 3. Ak zakliknete túto možnosť, nebude sa v reporte zobrazovať prerušenie “Obed”.
 4. Vrámci XLS súboru po zakliknutí “rozdeliť odpracované a nadčasy” sa zobrazí nový stĺpec s nadčasovými hodinami. Ak potrebujete do exportu preniesť aj informáciu o preplatených nadčasoch, zakliknite možnosť “Exportovať”. Pri použití tohto nastavenia sa zobrazí pri dňoch s preplateným nadčasom značka “NCAS” a suma preplatených hodín sa vypočíta v stĺpci “Prepl. nadčas”, ktorý v tomto prípade nahradí stĺpec “Saldo”. Na obrázku nižšie si môžete pozrieť príklad tlačovej zostavy pre evidenciu dochádzky:
  image

ŠPECIÁLNE ZOSTAVY

Všetky špeciálne zostavy sú generované v XLS formáte. Pokiaľ chceme použiť niektorú zo zostáv je potrebné kliknúť na tlačidlo špeciálne zostavy a vybrať si z:

Neprítomnosť zamestnancov po dňoch

Systém vygeneruje neprítomnosť všetkých zamestnancov vo zvolenom mesiaci do XLS súboru. Máte možnosť vidieť okrem mena zamestnanca a jeho ID čísla aj dátum kedy došlo k neprítomnosti, jej dôvod a počet hodín.

Príklad tlačovej zostavy:

image

Výkaz mzdových nárokov za zamestnanca

Pri tomto type výstupnej zostavy je potrebné vybrať jedného alebo viacerých zamestnancov pre ktorých chceme spraviť výkaz. Príklad výstupnej zostavy v XLS formáte nájdete na obrázku nižšie. Medzi zamestnancami sa pohybujeme v záložkách na spodku lišty (v našom prílade ID1, ID3, ID19).

image

Výkaz mzdových nárokov za stredisko

Pri tomto type výstupnej zostavy je potrebné vybrať jedného alebo viacerých zamestnancov pre ktorých chceme spraviť výkaz.
Príklad výstupnej zostavy v XLS formáte nájdete na obrázku nižšie. Medzi strediskami sa pohybujeme v záložkách na spodku lišty. Systém nám vygeneruje “výkaz mzdových nárokov za stredisko” a takisto aj “prehľad časových a mzdových zložiek”.

image
image

Denný report dochádzky

Pri výbere tohto typu výstupu sa vám zobrazí tabuľka, kde si môžete vybrať konkrétnych zamestnancov a dni v mesiaci pre ktoré potrebujete výstup spraviť. V pravej časti tabuľky máte možnosť zvoliť si formát času aký chcete na výstupe mať, takisto či chcete aby sa zobrazili prerušenia alebo pomlčka pri neodpracovanom čase. Takisto je potrebné vybrať priečinok kde sa má XLS súbor uložiť. Nakoniec je potrebné stlačiť tlačidlo “Vytvoriť report”.

image

Príklad výstupnej zostavy pre denný report dochádzky si môžete pozrieť na obrázku nižšie:

image

Ročný report odpracovaných hodín/ Ročný report nadčasov

V obidvoch prípadoch je potrebné vybrať zamestnancov pre ktorých chcete spraviť ročný report. Môžete si vybrať rok, formát času a je potrebné vybrať výstupný priečinok, kde bude XLS súbor uložený a potvrdiť tlačidlom “Vytvoriť report”.
Príklad výstupnej zostavy môžete vidieť na obrázku nižšie:

image

Mesačný report nadčasov

Je potrebné vybrať zamestnancov pre ktorých chcete spraviť report (môžete použiť filter skupiny). Môžete si vybrať mesiac, formát času a je potrebné vybrať výstupný priečinok, kde bude súbor uložený a potvrdiť tlačidlom “Vytvoriť report”.
Príklad výstupnej zostavy v XLS formáte môžete vidieť na obrázku nižšie:

image

Mesačný report dochádzky

Je potrebné vybrať zamestnancov pre ktorých chcete spraviť report (môžete použiť filter skupiny alebo strediska). Je potrebné vybrať mesiac, formát času a výstupný priečinok, kde bude súbor uložený a potvrdiť tlačidlom “Vytvoriť report”.
Príklad výstupnej zostavy v XLS formáte môžete vidieť na obrázku nižšie:

image

image Rýchly tip

S modulom AutoReport je možné automaticky odosielať tlačovú zostavu Mesačný report dochádzky na nastavené e-mailové adresy každý deň v stanovený čas. Táto možnosť sa nachádza priamo po označení tlačovej zostavy Mesačný report dochádzky. Do zostavy sa automaticky vygenerujú všetci aktívni zamestnanci (s platným pracovným pomerom a bez anonymov) a sú usporiadaní podľa abecedy.

V prípade záujmu pre aktiváciu modulu AutoReport kontaktujte našu technickú podporu.

image

Export pre mzdy

Po zvolení tohto typu výstupu sa otvorí tabuľka, kde je potrebné vybrať zamestnancov (môžete použiť filter pre výber strediska alebo skupiny). Môžete vybrať skratky neprítomností, ktoré znižujú kvartálnu odmenu za dochádzku pomocou označenia názvu (stredná tabuľlka) a kliknutím na šípku doprava (ak chcete odobrať treba stlačiť šípku doľava). Máte možnosť vybrať zaradenia pre ktoré prislúcha nárok na príspevok na dopravu a kvartálnu odmenu za dochádzku. Je potrebné vybrať priečinok kde bude súbor uložený. Tabuľka export pre mzdy nám ponúka možnosť nastavenia len “uložiť” (zavrie okno bez zapísania prerušení) alebo “vytvoriť export” (vytvorí sa súbor - import pre mzdy a uložia sa nastavenia).

image

Pozrite si aj návody:

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.