Sumár prerušení


Tlačová zostava Sumár prerušení sa nachádza v AMS v časti Dochádzka - Uzávierka. **Už z názvu vyplýva, že v tomto reporte sa nachádzajú sumárne hodnoty jednotlivých prerušení za mesiac.

image

Pomocou tlačidla nastavení image , nachádzajúceho sa hneď vedľa tlačidla “sumár prerušení” si viete vybrať, aké prerušenia sa majú v reporte zobraziť. Prerušenia pridávate kliknutím na prerušenie v ľavom stĺpci a šípkou vpravo, alebo dvojklikom na prerušenie v ľavom stĺpci “nepriradené”. V pravom stĺpci sa nachádzajú už priradené prerušenia. Následne potvrdíte tlačidlom “Uložiť”.

Pozn.: Pre odobratie prerušenia z reportu kliknite na konkrétne prerušenie v pravom stĺpci “priradené” a kliknite na šípku doľava (alebo dvojklikom na toto prerušenie). Vybrané prerušenie sa preradí naspäť do “nepriradených”.

image

Sumár prerušení je možné uložiť do formátu pdf, xls/xlsx alebo použiť priamo tlač. Výber formátu tlačovej zostavy uskutočníte pomocou šípky umiestnenej na tlačidle “sumár prerušení”. Keď na ňu kliknete, ponúknu sa možnosti formátu - pri vybranom type sa zobrazí čierna gulička. Pokiaľ je zvolený typ formátu a nastavenia zostavy, stačí kliknúť na tlačidlo “sumár prerušení” a report sa vygeneruje pre všetkých zamestnancov.

image

Ak si zvolíte typ formátu xls alebo xlsx, je potrebné určiť priečinok pre uloženie súboru:

image

V nastaveniach reportu sa nachádza aj možnosť exportovať odpracovaný čas (ide o celkový odpracovaný čas zamestnancov za príslušný mesiac, viď obrázok nižšie).

image

Ak túto možnosť označíte v nastaveniach…

image

…pribudne do vygenerovaného sumáru prerušení na koniec stĺpec “Odpracovaný čas”.

image

Ak nechcete vygenerovať sumár prerušení pre všetkých zamestnancov, môžete použiť dostupné filtre uzávierky, čím si dokážete vyselektovať len potrebných zamestnancov.

Filtrovať viete podľa mesiaca, strediska, skupiny do ktorej patria zamestnanci, podľa zaradenia a stavu dochádzky (otvorená, skontrolovaná, schválená, uzamknutá):

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.