Pohotovosť


Čo je to pohotovosť a v akých prípadoch sa používa?


Pohotovosť slúži na zaznamenávanie hodín odpracovaných mimo nastaveného pracovného času (nastavenie pracovného fondu, začiatok a koniec pracovnej doby pri nastavení zmeny, do ktorej zamestnanec patrí).
Funkcia pohotovosť, bola prioritne navrhnutá ako podporná funkcia pre nemocnice.

Dochádzkový systém AMS dokáže rozdeliť odpracované hodiny pohotovosti na aktívne a neaktívne hodiny.
Aktívne hodiny predstavujú odpracovaný časový úsek pohotovosti, ohraničený zaznamenanými prístupmi.
Neaktívne hodiny predstavujú neodpracovaný úsek pohotovosti.

Pozor:

pokiaľ chcete rozdeľovať úsek pohotovosti na aktívnu a neaktívnu časť podľa zaznamenaných prístupov prerušenia, toto prerušenie musí mať vo svojom nastavení zakliknutý atribút “ako práca”.

Kde a ako sa zobrazuje počet hodín pohotovosti?


  1. V mesačnom prehľade dochádzky v stĺpci Prerušenia
  2. V mesačnom prehľade dochádzky v sumáre odpracovaných hodín
  3. V detaile dňa
  4. V tlačovej zostave

1. Zobrazenie v mesačnom prehľade dochádzky v stĺpci “Prerušenia”

Pohotovosť je predstavovaná skratkou POH. Skratka POH je pevne daná a nie je možné ju zmeniť.

V stĺpci “Prerušenia” sa pohotovosť zobrazuje v tvare zápisu [POH = HHA:MMA / HHN:MMN] ([POH = 04:29 / 12:00]).
HHA:MMA predstavuje počet hodín a minút aktívnej/odpracovanej časti pohotovosti
HHN:MMN predstavuje počet hodín a minút neaktívnej/neodpracovanej časti pohotovosti

image

2. Zobrazenie v mesačnom prehľade dochádzky v sumáre odpracovaných hodín

V pravej spodnej časti okna mesačného prehľadu sa nachádzajú tabuľky obsahujúce sumár odpracovaných hodín pre jednotlivé prerušenia.
Jedna z tabuliek obsahuje hodiny pohotovosti, rozdelené na aktívnu a neaktívnu časť.

image

3. Zobrazenie v detaile dňa

Pri kliknutí na detail dňa sa zobrazí graf odpracovaných úsekov dňa.
Pohotovosť je reprezentovaná grafom bledomodrej farby, táto farba je pevne nastavená a nie je možné ju zmeniť.

image

4. Zobrazenie v tlačovej zostave

V tlačovej zostave sa na spodnej časti strany nachádza tabuľka s celkovým počtom hodín pohotovosti a tiež rozdelenie na aktívnu a neaktívnu časť.

image

Ako nastavím pohotovosť?


Všetky typy zaznamenávania pohotovosti majú spoločný rovnaký začiatok - základné nastavenie v mesačnom prehľade dochádzky. Realizuje sa kliknutím pravým tlačidlom myši na dni, pre ktorý chcete nastaviť pohotovosť. Zobrazí sa zoznam možností. Vyberte “Pohotovosť” a kliknite na “Nastaviť”. Zobrazí sa tabuľka pre nastavenie pohotovosti. Vypíšte začiatok a koniec, doba trvania sa vypočíta automaticky. Do stĺpca Prerušenia v mesačnom prehľade dochádzky sa zapíše skratka pohotovosti (POH) s dĺžkou jej trvania.

Pozn.:

Pohotovosť môžete nastaviť aj viacerým dňom súčasne a to tak, že podržíte klávesu “CTRL” a súčasne budete klikať ľavým tlačidlom myši na dňoch, ktorým chcete pohotovosť označiť. Označené dni sa podfarbia modrou farbou. Zrušenie pohotovosti sa vykonáva kliknutím pravým tlačidlom myši na dni, ktorému chcete odobrať pohotovosť. Vyberte možnosť “Pohotovosť” a kliknite na “Odobrať”.

Postup pre nastavenie a odobratie pohotovosti nájdete vo videu nižšie:

video pre pridanie a odobratie pohotovosti

Pri ďalších krokoch nastavovania pohotovosti je dôležité si ujasniť, aké hodiny chceme sledovať. Dochádzkový systém AMS ponúka viac možností:

Sledovať počet odpracovaných hodín pohotovosti

Pri tomto prípade ide o najjednoduchšie zaznamenávanie hodín pohotovosti.

Pri nastavovaní začnite základným nastavením v mesačnom prehľade, takto určíte časové úseky trvania pre jednotlivé dni. Do dochádzkového systému sa uloží začiatok a koniec pohotovosti.

Zamestnanec si zaznamená typ prístupu “Práca - príchod” na začiatku a “Práca - odchod” na konci pohotovosti. Systém vypočíta hodiny, ktoré boli odpracované. V tomto prípade je väčšinou počet nastavených hodín rovnaký ako počet odpracovaných hodín.

Na obrázku nižšie môžete vidieť ako vyzerá detail dňa s odpracovanou pohotovosťou.

image

Sledovať počet aktívnych a neaktívnych hodín pohotovosti podľa zaznamenaných prístupov

Tento typ sa používa v prípade, že máte nastavený časový úsek trvania pohotovosti pre konkrétny deň, ale zamestnanec odpracuje len určitú časť pohotovosti podľa potreby. V takom prípade sa pohotovosť rozdeľuje na aktívnu/odpracovanú a neaktívnu/neodpracovanú časť.

Pri nastavovaní začnite základným nastavením v mesačnom prehľade, takto určíte časové úseky trvania pre jednotlivé dni. Do dochádzkového systému sa uloží začiatok a koniec pohotovosti.

Zamestnanec si zaznamená typ prerušenia, ktorý má v atribútoch zakliknuté “ako práca”. Väčšinou je potrebné vytvoriť nové prerušenie, ktoré sa bude používať pre tento konkrétny účel. Viac informácií o pridávaní nových prerušení nájdete v návode Prerušenia. Následne si zamestnanec zaznamená typ prístup (názov nového prerušenia) - príchod na začiatku a (názov nového prerušenia) - odchod na konci práce.

Na obrázku nižšie môžete vidieť detail dňa pre tento prípad. Zamestnanec si zaznamenával prerušenie Služba - príchod a Služba - odchod.

image

Na obrázku nižšie môžete vidieť, kde sa nachádza tabuľka s rozdelením hodín pohotovosti na aktívne a neaktívne.

image

Sledovať počet aktívnych hodín pohotovosti podľa Dodatočného spracovania pohotovosti

Tento typ nastavenia sa používa vtedy, keď zamestnanci odpracujú vždy rovnaký časový úsek z pohotovosti. Tento časový úsek sa započíta do aktívnych hodín. Podmienky započítavania - celkový čas trvania pohotovosti a časový úsek aktívnej časti - sa definuje v Dodatočnom spracovaní pohotovosti.

  1. Pri nastavovaní začnite základným nastavením v mesačnom prehľade, takto určíte časové úseky trvania pre jednotlivé dni. Do dochádzkového systému sa uloží začiatok a koniec pohotovosti.
  2. V karte Nastavenia, časti Program, skupine nastavení Dochádzka, zakliknite možnosť “Povoliť dodatočné spracovanie prerušení”.
  3. Vytvorte nový typ prerušenia, ktoré bude mať v atribútoch zakliknuté “ako práca”. Viac informácií o pridávaní nových prerušení nájdete v návode Prerušenia.
  4. Nastavte Dodatočné spracovanie prerušenia vo vytvorenom novom prerušení. Viac informácií o nastavení Dodatočného spracovania pohotovosti nájdete v návode Dodatočné spracovanie prerušení.
  5. Následne si zamestnanec zaznamená typ prístupu (názov nového prerušenia) - príchod na začiatku a (názov nového prerušenia) - odchod na konci práce. Dochádzkový systém rozdelí hodiny na aktívne a neaktívne na základe podmienok, ktoré ste určili pri Dodatočnom spracovaní prerušenia pohotovosti.

Na obrázku nižšie môžete vidieť detail dňa pre pohotovosť, ktorá má nastavené trvanie od 16:00 do 04:00 (tento časový úsek je nastavený v mesačnom prehľade a aj v Dodatočnom spracovaní pohotovosti). Aktívne hodiny sú nastavené na čas od 18:00 do 20:00 (určené v podmienkach pri Dodatočnom spracovaní prerušenia pohotovosti).

image

Prístupy a Dodatočné spracovanie prerušenia pohotovosti sú zaznamenané pre nové prerušenie Služba. Na obrázku nižšie je príklad podmienok, podľa ktorých sa vypočítali aktívne hodiny.

image

Na poslednom obrázku môžete vidieť, kde sa v mesačnom prehľade zobrazuje rozdelenie aktívnych a neaktívnych hodín.

image

Viac návodov

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.