SAP


Pre použitie exportného mostíka pre personálny a mzdový program SAP je potrebné najskôr uskutočniť prvotné nastavenia.

V AMS v karte Nastavenia - Exporty do PaM sa nachádzajú nastavenia pre exportné mzdové mostíky.

Kliknite na SAP.

image

Otvoria sa nastavenia pre PaM SAP. Nachádzajú sa tu dve záložky - Nastavenia a Priradení zamestnanci.

V záložke Nastavenia je ako prvé potrebné aktivovať exportný mostík. Na spodku okna sa nachádza checkbox “aktívny”, označte ho.

Ďalej je potrebné vybrať priečinok pre uloženie exportovaného súboru pomocou tlačidla image .

image

V tejto záložke sa nachádzajú aj kódy odchýliek pre PaM SAP. Sú prednastavené podľa štruktúry samotného SAP.

Ak je potrebné zmeniť niektorý z kódov odchýliek alebo dopísať nový, jednoducho kliknite na riadok pre kód a vypíšte požadovaný.

Položky, ktoré nemajú priradený kód, nebudú exportované.

Pre správne hodnoty PN a OČR je nutné mať v nastaveniach týchto prerušení aktivovaný atribút “pokračuje cez víkend”.

image

V záložke Priradení zamestnanci je potrebné priradiť jednotlivých zamestnancov, ktorí sa majú v exportnom súbore zobrazovať.

Pre lepšiu manipuláciu (v prípade viacerých zamestnancov) sú k dispozícii filtre strediska a skupiny vo vrchnej časti.

Dvojklikom na konkrétne meno v ľavom stĺpci “nepriradení” sa automaticky zamestnanec presunie do pravého stĺpca “priradení”. Alebo ho môžete preradiť kliknutím na meno (z ľavej časti) a kliknúť na šípku doprava.

Ak chcete označiť všetkých zamestnancov, kliknite na prvý riadok, podržte myš a ťahajte až po spodok. Označia sa všetci zamestnanci.

Rovnakým spôsobom sa budú zamestnanci odoberať z PaM exportu - dvojklikom na meno v pravom stĺpci alebo prostredníctvom šípky doľava.

image

Keď ste aktivovali exportný mostík, vybrali priečinok pre uloženie, priradili zamestnancov a poprípade (podľa individuálnej potreby) zmenili / doplnili kódy odchýliek, je potrebné kliknúť na tlačidlo “Uložiť”.

image

Teraz máte prednastavený exportný mostík pre PaM SAP.

Pri aktívnom mostíku sa zobrazí fajka.

image

Tento úkon zväčša robíte len raz na začiatku, pri nastavovaní exportu.

Taktiež ak v budúcnosti zaevidujete nového zamestnanca do dochádzkového systému a budete mu chcieť spracovávať dochádzku aj v PaM, bude potrebné tohto zamestnanca priradiť v nastaveniach samotného PaM (ako sme si už uvádzali vyššie v článku v časti priradení zamestnanci).

Následne po ukončenom mesiaci (pri uzávierke a exporte dochádzky) je potrebné ísť do karty Dochádzka - Uzávierka a kliknúť na tlačidlo “export do PaM”. Dochádzka priradených zamestnancov sa vyexportuje podľa nastavení PaM SAP do vami vybraného priečinka a je pripravená na export do programu SAP.

image

Príklad výstupného súboru si môžete pozrieť na obrázku nižšie:

image

Vyexportovaný súbor je vo formáte xls alebo xlsx - podľa nastavení programu.

Výhodou dochádzkového systému AMS je možnosť priradiť zamestnancov ku viacerým personálnym a mzdovým programom naraz. Ak vo firme využívate viaceré PaM, viete si priradiť zamestnancov podľa potreby do viacerých programov naraz, alebo prerozdeliť zamestnancov do programov podľa potreby.

O úspešnom exporte do PaM vás program informuje hláškou. Ak sa nepodarilo exportovať niektorých zamestnancov (napríklad kvôli neuzavretým dňom), program vás bude o tom informovať.

Celý postup nastavenia exportného mostíka SAP, priradenie zamestnancov aj samotný export si viete pozrieť vo videu nižšie:

image

Viac návodov

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.