Denný report dochádzky 2 mesiace


V tlačovej zostave viete vybrať údaje dochádzky pre vybraných zamestnancov za dva po sebe idúce mesiace. Pri väčšom počte zamestnancov môžete použiť filter skupiny, dostupný priamo v nastaveniach reportu.

V zostave nájdete odpracovaný aj neodpracovaný čas zamestnancov, nadčas a pomocné prerušenia (neuznané časové úseky, penalizácia, posun a zaokrúhlenie - ak boli v skupine nastavené) za konkrétne vybrané dni.

Voliteľnou možnosťou je zobrazovanie prerušení a ich časových úsekov, ktoré boli v daný deň uskutočnené. Môžete si vybrať formát času (textový 07:30 alebo numerický 7,5) a tiež či sa má pri neodpracovanom čase zobraziť mínus ("-").

V Dennom reporte dochádzky 2 mesiace teda nájdete:

 • ID a meno zamestnanca
 • skupinu do ktorej zamestnanec patrí
 • o aký deň sa jedná (podľa výberu v nastavení reportu)
 • odpracovaný čas
 • neodpracovaný čas
 • nadčas
 • pomocné prerušenia (neuznané, posun, penalizácia a zaokrúhľovanie)
 • nočná - hodiny prislúchajúce nočnej práci podľa nastavení v skupine
 • odpracované hodiny prislúchajúce sobote a nedeli
 • hodiny, ktoré pripadnú na sviatok
 • odpracovaný sviatok - reálne odpracované hodiny sviatku
 • príplatkový čas - podľa nastavení v skupine
 • prerušenia - ak chcete aby sa skratky prerušení a ich trvanie podľa dňa, v ktorom sa uskutočnili, je potrebné označiť túto možnosť v nastaveniach reportu.
  (Príklad zobrazenia: lekár 2 hodiny sa zobrazí v stĺpci Prerušenia ako [L 02:00]. Alebo fajčenie za celý deň bolo 3x v trvaní dokopy 15 minút - zobrazenie bude [F 00:15-3x].)

Denný report dochádzky 2 mesiace sa nachádza v AMS v časti Dochádzka - Uzávierka - Špeciálne zostavy.

Po kliknutí na tlačidlo “špeciálne zostavy” sa zobrazí ponuka tlačových zostáv. Vyberte “Denný report dochádzky 2 mes.” a dostanete sa do nastavení reportu.

Tu si môžete vybrať konkrétnych zamestnancov (označíte ich kliknutím na meno, opätovným kliknutím sa meno odznačí) a dni v dvoch mesiacoch, pre ktoré potrebujete vygenerovať zostavu (medzi mesiacmi sa pohybujete pomocou šípiek doprava a doľava, kliknutím na konkrétny deň sa označí, opätovným kliknutím sa deň odznačí).

Pozn.: Report je použiteľný aj pre jeden mesiac, nie je nutnosť vyberať dni za obidva mesiace.

K dispozícii sú taktiež ďalšie nastavenia, ktoré sú popísané v článku nižšie. V tejto časti vyberiete pomocou tlačidla image priečinok pre uloženie reportu. Formát súboru je xls alebo xlsx (podľa nastavení programu). Nakoniec stlačíte tlačidlo “Vytvoriť report”.

Postup si môžete pozrieť na videu nižšie:

image

Nastavenia

Nastavenia reportu dennej dochádzky za 2 mesiace:

Formát času

Časové úseky v Dennom reporte dochádzky sú vždy s presnosťou na sekundy (HH:MM:SS). V reporte si viete nastaviť, či sa majú hodnoty zobrazovať v textovom formáte (napr.: 06:30:00) alebo v numerickom desatinnom (napr. 7,5).

image

Príklad reportu v textovom formáte:

image

Príklad reportu v numerickom / desatinnom formáte:

image

Zobraziť prerušenia

Ak označíte túto možnosť, v reporte sa v poslednom stĺpci zobrazia prerušenia a ich trvanie. Ak túto možnosť neoznačíte, posledný stĺpec prerušenia sa v reporte nezobrazí.

image

Prerušenia sú zapísané pod ich prislúchajúcou skratkou v AMS, napríklad obed = O (skratky prerušeniam určujete priamo v ich nastavení: Zoznamy - Prerušenia - Skratka). Jednotlivé prerušenia sú oddelené hranatými zátvorkami.

Ak sú v konkrétny deň zapísané viaceré rovnaké prerušenia, v stĺpci sa v hranatej zátvorke zobrazí skratka pre prerušenie, čas prerušenia dokopy za celý deň, počet časových úsekov prerušenia. Príklad: Prerušenie fajčenie bolo zapísané v jedeň deň trikrát. Raz v trvaní 15 minút, druhý raz v trvaní 20 minút a tretí raz v trvaní 10 minút. Do stĺpca prerušenia sa zapíše [F 00:45:00-3x].

image

Zobraziť mínus “-” pri neodpracovanom čase

Ak túto možnosť označíte v reporte sa pri neodpracovanom čase zobrazí znamienko mínus “-”.

image

Príklad reportu si môžete pozrieť na obrázku nižšie:

image

Ak bude táto možnosť neoznačená, hodnoty v stĺpci neodpracovaný čas budú kladné:

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.