Dodatočné spracovanie prerušenia


Na základe podmienok, stanovených v “Dodatočnom spracovaní prerušení”, sa započítava určený časový úsek ako odpracovaný.

Pokiaľ chcete dodatočné spracovanie prerušenia využívať, je potrebné povoliť ho v nastaveniach dochádzky (viď obrázok nižšie).

image

Následne tieto dodatočné nastavenia vytvoríte pri konkrétnom prerušení v časti Zoznamy - Prerušenia, cez tlačidlo “Dodatočné spracovanie prerušenia”:

image

Po kliknutí na toto tlačidlo sa vám zobrazí tabuľka, kde cez tlačidlo “Pridať” zadáte dodatočné nastavenia prerušenia:

 • Názov dodatočného spracovania prerušenia (v našom prípade pre prerušenie Krúžok - názov dodatočného spracovania Príprava)
 • Podmienky použitia:
  • voľný deň” - pri označení tejto možnosti sa pravidlo použije iba cez voľné dni. Ak možnosť neoznačíte pravidlo sa použije iba v pracovné dni.
  • čas vypočítaného prerušenia je” - tu nastavíte čas od - do, v ktorom si zamestnanci zapíšu prerušenie pre ktoré bolo vytvárané dodatočné spracovanie (obrázok 1 nižšie). Toto pravidlo využívajú napríklad nemocnice, je potrebné nastavenie pohotovosti - použitie je vysvetlené v príklade nižšie.
  • čas prístupu je” - tu nastavíte čas od-do, v ktorom zamestnanec zadá prerušenie - odchod a systém mu automaticky dopočíta čas podľa nastavení v časti “uznať” (obrázok 2 nižšie). Toto pravidlo využívajú napríklad školy - použitie je vysvetlené v príklade nižšie.
image
image
 • Uznať:
  • fixný čas od - do” - nastaví sa presný čas aký má byť zamestnancovi zarátaný do dochádzky (obrázok 1 nižšie)
  • pevná dĺžka” - nastavíte dĺžku trvania prerušenia (napríklad 00:30 minút). Pri nastavení pevnej dĺžky si môžete vybrať či prerušenie má pokračovať iným prerušením (vyberte pomocou šípky) alebo ponecháte možnosť “žiadne” (obrázok 2 nižšie)
image
image

Keď ste si nastavili parametre dodatočného spracovania prerušenia je potrebné kliknúť na “Uložiť”.

Pre úpravu si dvojklikom otvorte konkrétne dodatočné prerušenie a urobte potrebné zmeny alebo použite tlačidlo “Upraviť”. Pre odstránenie dodatočného spracovania prerušenia vyberte možnosť “Zmazať”.


Pre lepšie pochopenie si dodatočné spracovanie prerušenia ukážeme na príkladoch:

Príklad 1:

Pravidlo čas prístupu + uznať fixný čas

Dochádzka pre učiteľov vrámci školy. Zamestnanci majú nastavený denný pracovný fond na 7:30. Odpracovať vrámci vyučovania musia 6 hodín a 1,5 hodiny majú na prípravu, ktorá je presne v stanovený čas. Túto prípravu ale vykonávajú v inej budove a naspäť na pracovisko sa už nevracajú aby si zapísali práca - odchod. Riešením je nastavenie dodatočného spracovania pre prerušenie Príprava. Podmienky použitia by boli cez pracovné dni, kedy čas prístupu bude od 14:30 do 16:00 (v tomto rozpätí časov si zamestnanec zapíše Príprava - odchod na termináli), tak sa zapíše fixný čas od 17:00 do 18:30.

image

Ako môžeme vidieť v detaile dňa, zamestnanec si zapísal Práca - príchod o 8:32 ráno a o 14:35 si zapísal Príprava - odchod. Reálne ukončil prácu, systém mu dopočíta trvanie práce od 8:32 do 14:35. Keďže bola splnená podmienka zahrnutá v dodatočnom spracovaní prerušenia, že čas prístupu bol v stanovenom časovom limite (od 14:30 do 16:00), do dochádzky sa zapísalo prerušenie Príprava vo fixnom čase od 17:00 do 18:30 a teda v trvaní 1,5 hodiny.

image

Pozn. V nastavení prerušenia pre, ktoré sme vytvárali dodatočné spracovanie prerušenia (v našom príklade pre prerušenie Príprava) je potrebné aby bol atribút automatický odchod nastavený na “do konca pracovnej doby” alebo “aby sedelo saldo”. Ak by bolo nastavené “nepočítať automatický odchod”, napriek nastavenému dodatočnému spracovaniu prerušenia, by sa nastavený úsek nedopočítal.

image

Príklad 2:

Pravidlo čas prístupu + uznať pevnú dĺžku

Ponecháme si nastavenia pre školu z predchádzajúceho príkladu. Zamestnanci majú nastavený denný pracovný fond na 7:30. V niektoré dni potrebujú učitelia odísť z práce v čase medzi 11:00 a 13:00 na výučbu krúžku. Ten ale vyučujú v inej budove a samotný presun aj s prípravou trvá hodinu. Naspäť do práce sa už nevracajú. Potrebujú, aby sa im aj samotný krúžok dopočítal do konca pracovnej doby, keďže nemajú možnosť zapísať si práca odchod na termináli a zároveň aby sa započítala hodina na prípravu. Riešením je nastavenie dodatočného spracovania prerušenia Príprava, kde čas prístupu bude v čase od 11:00 do 13:00 a nastavíme uznať pevnú dĺžku 1 hodinu. Nastavíme takisto pokračovanie prerušením Krúžok, ktoré má nastavené v atribútoch aby sa počítalo do konca pracovnej doby.

image

Môžeme vidieť v detaile dňa zamestnanca, že prišiel do práce 8:32 a o 11:35 si zapísal Príprava - odchod. Keďže sa zapísaný prístup nachádzal v rozpätí nastavenom v dodatočnom spracovaní prerušenia (od 11:00 do 13:00), tak mu do dochádzky započítalo 1 hodinu Prípravy od času zápisu (od 11:35 do 12:35) a následne pokračovala príprava prerušením Krúžok, ktorý trval do konca pracovnej doby.

image

Pozn. V akej dĺžke započíta program pokračovanie prerušenia krúžok závisí od nastaveného parametra “automaticky odchod”. Ak je označená možnosť “do konca pracovnej doby”, prerušenie krúžok sa dopočíta do konca pevnej pracovnej doby, nastavenej v skupine (viď obrázok vyššie). Ak by bol nastavený atribút “aby sedelo saldo”, prerušenie krúžok by sa dopočítalo do 16:02, aby sedel odpracovaný čas a nastavený denný fond 7:30 (viď obrázky nižšie - nastavenie prerušenia krúžok a znázornenie dochádzky v detaile dňa).

image
image

Príklad 3:

Pravidlo čas vypočítaného prerušenia je + uznať fixný čas

Toto pravidlo je veľmi špecifické a bolo programované pre nemocnice pri využití pohotovosti.

Pre splnenie tohto pravidla je teda potrebné:

 • nastaviť pevnú pracovnú dobu
 • nastaviť pohotovosť cez mesačný prehľad dochádzky
 • nastaviť atribúty prerušenia
 • nastaviť dodatočné spracovanie prerušenia
 • zapísať prerušenie v časovom rozsahu určenom v dodatočnom spracovaní

Ak chceme sledovať aj aktívne a neaktívne hodiny pohotovosti je potrebné ešte:

 • povoliť zobrazenie pohotovosti
 • nastaviť atribút “počítať do pracovného času” v nastavení prerušenia

Lekári pracujú určitý fixný pracovný čas, ale po odpracovaní tohto času ostávajú ešte v službe na pohotovosti. Nemá sa im zarátavať celý čas pohotovosti, lebo aktívny majú len učitý čas, preto je potrebné nastaviť dodatočné spracovanie prerušenia.

V našom príklade v skupine nastavte pevnú pracovnú dobu od 6:00 do 14:00.

Ako ďalšie je potrebné nastaviť Pohotovosť v mesačnom prehľade dochádzky. Pravým kliknutím myši na konkrétnom dni vyberte možnosť Pohotovosť - Nastaviť.

image

Aby pravidlo dodatočného spracovania prerušenia pri pohotovosti fungovalo, čas pracovnej doby a čas pohotovosti sa nesmú prekrývať, preto sme nastavili začiatok pohotovosti na 14:00 a koniec na 06:00 ráno. Potvrdíme tlačidlom Uložiť.

(Pozn.: Hodiny pohotovosti musia pokrývať všetky hodiny určené v dodatočnom spracovaní prerušenia.)

image

Prejdeme do nastavení prerušenia Služba. Musí byť označený atribút “ako práca” a automatický odchod je potrebné nastaviť na “nepočítať automaticky”.

Následne nastavíme podmienky použitia dodatočného spracovania prerušenia: v pracovné dni, čas vypočítaného prerušenia je od 14:00 do 06:00 a má sa uznať fixný čas od 18:00 do 22:00.

image

Lekár teda príde do práce ráno o 05:50, ostáva celý čas počas pevnej pracovnej doby a o 14:50 si zadá Služba - príchod a zase na druhý deň ráno si zadá Práca - odchod (pozn.: Keďže je označený atribút služby “ako práca”, je potrebné pri príchode na službu označiť služba - príchod, nie odchod).

Keďže sa zapísané prerušenie Služba nachádza v časovom rozpätí medzi 14:00 a 6:00 (+/- 1 hodina), tak sa zaktivovalo pravidlo dodatočného spracovania prerušenia Služba a teda zapísalo fixný čas 18:00 - 22:00 (4 hodiny), čo vidno aj v detaile dňa na obrázku nižšie.

image

Dochádzkový systém AMS umožňuje sledovať aktívne a neaktívne hodiny pohotovosti. Pre ich zobrazenie je potrebné povoliť ich najprv v nastaveniach programu.

image

V nastavení prerušenia Služba je potrebné označiť (okrem vyššie v príklade uvedených) aj atribút “počítať do pracovného času”.

V mesačnom prehľade dochádzky máme možnosť vidieť priamo v konkrétnom dni rozdelenie pohotovosti na aktívnu časť a neaktívnu (POH = 04:00 / 16:00), takisto v pravej časti sa nachádza tabuľka sumáru pohotovosti, kde tieto hodiny môžete vidieť.

V pravej časti v prerušeniach sa zobrazuje aj prerušenie Služba v celkovom trvaní.

image

Príklad 4:

Pravidlo čas vypočítaného prerušenia je + uznať pevnú dĺžku

Pri tomto použití dodatočného spracovania pohotovosti platia rovnaké pravidlá ako sme popisovali v Príklade 3.

Jediná zmena nastane v samotnom nastavení dodatočného spracovania prerušenia Služba, kde chceme aby sa od zápisu Služba - príchod dopočítala pevná dĺžka v trvaní 3 hodiny. Môžete nastaviť, akým prerušením má Služba pokračovať po nastavených 3 hodinách. My sme v našom príklade neuvádzali žiadne.

Samotné nastavenia prerušenia Služba bude teda nasledovné:

image

V detaile dňa môžeme vidieť postupnosť prístupov: práca - príchod o 5:50, služba - príchod o 14:50 a práca - príchod o 6:03 ráno na druhý deň (tento údaj sa nachádza v nasledujúcom dni). Keďže služba - príchod bolo v čase podľa nastavení v dodatočnom spracovaní, bola splnená podmienka použitia a teda od 14:50 systém vypočítal 3 hodiny trvania prerušenia Služba (14:50 - 17:50).

image

Mohlo by vás zaujímať aj:

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.