Konfigurácia dochádzkového terminálu STL.one


Spustenie konfiguračného menu:

 1. Na základnej obrazovke terminálu STL.one sa v pravom hornom rohu nachádza tlačidlo INFO. Kliknite naň.
image
 1. Ak ste si už v dochádzkovom systéme AMS určili admina terminálu, v tejto časti bude terminál žiadať o priloženie karty administrátora terminálu. Priložte teda kartu admina terminálu.

Pokiaľ ste si ešte neurčili admina terminálu pokračujte bodom číslo 4.

(Pozn.: Admin terminálu slúži na ochranu proti neoprávneným vstupom do nastavení terminálu. Nastavuje sa priamo v dochádzkovom systéme AMS v karte Zoznamy - Zamestnanci, pri konkrétnom zamestnancovi označením položky “Admin terminálu”.)

image
 1. Zobrazí sa obrazovka, na ktorej je potrebné stlačiť ikonu “náradia” (modro červená ikona vpravo hore, hneď pod “X”).
image
 1. Aktivujete menu určené pre administráciu terminálu.
image

Nastavenia siete a pripojenia ku dochádzkovému serveru:

 1. V menu nastavení vyberte Nastavenia siete.
image
 1. Spustíte konfiguračné rozhranie.

Na ľavej strane nastavíte IP adresu dochádzkového terminálu. V prípade ak máte na routri nastavené DHCP, aktivujete ho kliknutím na modrú guličku, ktorá sa prepne do polohy ON. Ihneď potom je potrebné kliknúť na Potvrdiť, počas cca 10 sekúnd a naspäť sa dostať do nastavenia sietí. Poliam IP adresa, maska, brána, DNS budú automaticky priradené adresy, ktoré ostanú mierne vyšednuté.

image

Ak nevyužívate DHCP, na pravej strane sa nachádza časť Dochádzkový server, ktorá je určená pre nastavenie pripojenia dochádzkového databázového servera.

Do okna Host vypíšete lokálnu IP adresu servera (IP adresu PC, na ktorom je nainštalovaná hlavná softvérová časť dochádzkového systému AMS - serverová inštalácia AMS s databázou).

Pre zistenie IP adresy servera stlačte klávesu Windows (alebo kliknite na Štart na PC), napíšte cmd a stlačte Enter. Zobrazí sa príkazový riadok. Tu napíšete ipconfig a stlačíte Enter. Vypíšu sa údaje a v nich nájdite IPv4 Address v tvare xxx.xxx.xxx.xxx (x sú čísla). Toto je Vaša lokálna IP adresa. Do kolonky Host ju vypisujete bez medzier a s bodkami.

Pozn.:Nezabudnite, že je potrebné túto IP adresu zistiť na serverovom PC. Ak by ste to robili na inom ako serverovom PC, IP adresa by nebola správna a terminál by sa nepripojil do siete.

Odporúčame, aby ste so svojim technikom nastavili túto IP adresu hlavného serverového PC ako statickú IP. Ak by sa na tomto PC zmenila IP adresa, tak v termináli by ostala nezmenená a terminál by nekomunikoval, bolo by potrebné zakaždým pri zmene IP adresy v PC zmeniť IP adresu dochádzkového servera aj v termináli.

Do okna Port vypíšete port pre synchronizáciu, ktorý ste si nastavili v AMS v časti Nastavenia - Dochádzový server - port pre synchronizáciu.

Nakoniec pre spustenie komunikácie stlačte Povoliť sieťovú komunikáciu.

Kvôli identifikácii dochádzkového terminálu a lepšej orientácii medzi terminálmi v AMS, vypíšte názov terminálu do okna Meno a stlačte Potvrdiť.

image

Administrácia užívateľov a nastavenie administrátora pre

povolenie vstupu do menu dochádzkového terminálu:

Pridať zamestnancov a určiť administrátora terminálu viete urobiť aj prostredníctvom dochádzkového systému AMS (nie je potrebné duplicitne nahrávať zamestnancov, stačí ich vytvoriť v AMS a priradiť na terminál).

Priradiť kartu alebo prívesok zamestnancom viete aj pomocou USB čítačky kariet (čipov). Ak nedisponujete čítačkou, dajú sa karty priradiť prostredníctvom terminálu STL.one.

 1. Možnosť administrácie užívateľov nájdete pod tlačidlom INFO a z konfiguračného menu vyberte ikonu Ľudia.
image
 1. Následne sa zobrazí rozhranie, v ktorom nájdete zoznam zamestnancov (v prípade, ak boli vytvorení v dochádzkovom systéme AMS a priradení ku dochádzkovému terminálu).
image
 1. Označte si zamestnanca (podfarbí sa na modro) a stlačte Upraviť (vľavo, druhá ikona zvrchu). Otvorí sa náhľad zamestnanca, kde mu viete označiť, že bude adminom terminálu a tým mu bude sprístupnené menu do nastavení terminálu. Zmeny uložíte tlačidlom Potvrdiť.
image
 1. V prípade ak potrebujete vytvoriť zoznam zamestnancov priamo na dochádzkovom termináli, môžete tak urobiť pomocou možnosti Pridať (vľavo, prvá ikona zhora). Vypíšte identifikačné údaje zamestnanca a stlačíte Potvrdiť.
image

UPOZORNENIE:

image

Atribút administrátor musí byť nastavený minimálne na jedného užívateľa terminálu! Týmto zabránite nepovolenému vstupu zamestnancov do menu terminálu.

Nastavenia programu:

V menu nastavení vyberte Nastavenia programu.

image

Na ľavej strane sa nachádza možnosť pridania alebo ubratia hlasitosti. V tomto nastavení môžete nájsť otočné koleso, prostredníctvom ktorého nastavíte hlasitosť (čím viac je koleso otočené vpravo, tým je hlasitosť väčšia). Tlačidlo Vyskúšať slúži na zvukovú ukážku hlasitosti. Tlačidlo Stlmiť sa využíva ak si neželáte aby terminál hlasovo informoval o zápisoch alebo iných úkonoch.

V tejto časti máte možnosť zvoliť si jazyk terminálu (slovensky, anglicky, nemecky).

Po označení možnosti “Detekcia tváre” bude aktívna funkcia detekcie tváre pri zápise do dochádzky. (Ide o funkciu, ktorá nepovolí zápis prerušenia do dochádzky pokiaľ zamestnanec neukáže svoju tvár integrovanej kamere terminálu.)

image

Takisto sa tu nachádza možnosť autorizácie (overenia) zamestnancov PIN kódom. Po označení pribudne na základnej obrazovke tlačidlo PIN, pomocou ktorého budú zamestnanci môcť uskutočniť zápis do dochádzky.

image

Dátum a čas:

V konfiguračnom menu kliknite na ikonu Dátum a čas.

image

Zobrazí sa rozhranie, ktoré umožní automatické nastavenie času podľa dochádzkového servera NTPH (terminál berie čas z dochádzkového servera), alebo automatické nastavenie času podľa NTP servera, podľa ktorého sa má synchronizovať (čas sa synchronizuje s adresou, ktorú nastavíte).

Čo je NTP server?

NTP (Network Time Protocol) je protokol pre synchronizáciu vnútorných hodín počítačov po paketovej sieti s premenným oneskorením. Tento protokol zaručuje, že všetky počítače v sieti majú rovnaký a presný čas. Bol obzvlášť navrhnutý tak, aby odolával následku premenlivého oneskorenia v doručovaní paketov.

TIP:

V prípade, že vaša lokálna sieť umožňuje zariadeniam synchronizáciu času podľa verejných NTP serverov, odporúčame ponechať prednastavenú adresu (sk.pool.ntp.org).
image

Prerušenia:

V konfiguračnom menu označte ikonu Prerušenia.

image

Táto sekcia je určená pre individuálne nastavenie zoradenia prerušení na displeji terminálu. Pokiaľ si želáte prestaviť zoradenie, nastavíte ho zapísaním vyššej alebo nižšej hodnoty ku jednotlivému prerušeniu do okna váha. Prerušenie ktoré bude mať nastavenú najvyššiu zápornú hodnotu čísla, bude zobrazené ako prvé v zozname. Naopak prerušenie s najvyšším kladným číslom sa bude zobrazovať na poslednom mieste.

TIP:

Dochádzkový terminál je vybavený funkciou tzv. autosort, ktorá zabezpečuje automatické zoradenie prerušení na displeji terminálu podľa najčastejšieho používania. To znamená, že ak si zamestnanci v jednom dni evidovali najčastejšie PRÁCA príchod/odchod, tak táto udalosť bude umiestnená na prvom mieste displeja terminálu.
image

Synchronizácia a komunikácia terminálu so serverom

V konfiguračnom menu kliknite na Údržba.

image

Z tejto časti môžete využiť:

 • Vynútená synchronizácia AMS SERVER - využíva sa v prípade ak v AMS vidíte že terminál je offline alebo reálne na termináli nesvieti zelená gulička. Po kliknutí na toto tlačidlo, ak je spojenie v poriadku, tak tlačidlo AMS server na chvíľu zasvieti a následne zhasne (synchronizácia prebehla úspešne). Ak ostane toto tlačidlo svietiť, bude pravdepodobne problém so zmenou IP adresy servera alebo inou súvisiacou zmenou.
 • Vynútená synchronizácia FENIX SERVER - využíva sa ak terminál nekomunikuje ani s Fenix serverom (nevidíme terminál u nás na servisnom serveri). Po kliknutí na toto tlačidlo, ak je spojenie v poriadku, tak tlačidlo Fenix server na chvíľu zasvieti a následne zhasne (synchronizácia prebehla úspešne). Ak ostane toto tlačidlo svietiť, bude pravdepodobne problém so sieťou. Bude potrebné prekontrolovať pripojenie do siete, poprípade pozrieť či nie je napájací kábel (PoE) uvoľnený, prekontrolovať nastavenia siete (ak sa menil router a pod.)
 • Reštart OS - využíva sa ako vynútený reštart celého terminálu STL.one kvôli opätovnému pripojeniu k serveru a do siete
image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.