Návod na používanie dochádzkového terminálu STL.one pre zamestnancov s použitím karty alebo prívesku


Voľba príchodu, odchodu a dôvodov pracovného prerušenia sa vykonáva jemným dotykom bruška prsta na displeji terminálu ( nikdy nie tlakom!).

Prerušenia sa zobrazujú v spodnej časti terminálu, kde je možné posúvať ich do strán uchytením a ťahaním prsta na displeji terminálu.

Vami označené prerušenie a príchod alebo odchod sa vždy farebne zvýraznia.

O každom zápise prerušenia vás terminál hlasovo informuje.

Základná obrazovka

Na základnej obrazovke sa zobrazuje aktuálny dátum a čas a obsahuje:

image
  1. Prerušenia - zobrazia sa len tie ktoré sú terminálu priradené
  2. Možnosť voľby príchodu alebo odchodu
  3. Snímací priestor terminálu pre karty alebo prívesky
  4. Možnosť použitia PIN kódu (ak nepoužívate karty alebo prívesky) - PIN kód je ID zamestnanca vo formáte xxxx (pri viacciferných číslach je potrebné vypísať celé číslo), napríklad zamestnanec má v AMS ID 0020, takže vypíše do klávesnice 0020.
  5. Integrovaná kamera pre tvorbu fotografií
  6. Po vybratí požadovaného pracovného prerušenia sa v strede displeja terminálu zobrazí časová os zobrazujúca dobu aktívnosti zvoleného dôvodu pracovného prerušenia. Po uplynutí tejto doby sa voľba prepne do základného stavu na PRÁCA (príchod alebo odchod).
  7. Tlačidlo INFO, ktoré slúži na vstup do nastavení terminálu STL.one

Registrácia prerušení:

PRÁCA- PRÍCHOD

Pred zápisom príchodu si skontrolujte či je na displeji terminálu nastavené prerušenie “práca - príchod”. Ak nie, označte dotykom na displeji terminálu“práca” a “príchod” a priložte identifikačnú kartu (alebo prívesok) na terminál k snímaciemu priestoru terminálu.

image

Po tomto úkone terminál hlasovo potvrdí zápis prerušenia a informácia o zapísanom prerušení sa zobrazí aj na displeji terminálu.

image

PRÁCA- ODCHOD

Pred zápisom odchodu si skontrolujte či je na displeji terminálu nastavené prerušenie “práca - odchod”. Ak nie, označte dotykom na displeji terminálu “práca” a “odchod” a priložte identifikačnú kartu (alebo prívesok) na terminál k snímaciemu priestoru terminálu.

image

Po tomto úkone terminál hlasovo potvrdí zápis prerušenia a informácia o zapísanom prerušení sa zobrazí aj na displeji terminálu.

image

OBEDNÁ PRESTÁVKA

Pri odchode na obednú prestávku označte dotykom na displeji terminálu “obed” a “odchod” a priložte identifikačnú kartu (alebo prívesok) na terminál k snímaciemu priestoru terminálu.

image

Po tomto úkone terminál hlasovo potvrdí zápis prerušenia a informácia o zapísanom prerušení sa zobrazí aj na displeji terminálu.

image

Pri príchode z obednej prestávke môžete použiť dva spôsoby zapísania sa do dochádzky:
Označte dotykom na displeji terminálu buď “obed” a “príchod”, alebo označte “práca” a “príchod” a priložte kartu (alebo prívesok) na snímač terminálu.

image

Po tomto úkone terminál hlasovo potvrdí zápis prerušenia a informácia o zapísanom prerušení sa zobrazí aj na displeji terminálu.

image

LEKÁR

Ak odchádzate z práce k lekárovi, označte dotykom na displeji “lekár” a “odchod” a priložte kartu (alebo prívesok) na snímací priestor terminálu.

image

Po tomto úkone terminál hlasovo potvrdí zápis prerušenia a informácia o zapísanom prerušení sa zobrazí aj na displeji terminálu.

image

Ak prichádzate do práce od lekára, označte dotykom na displeji “lekár” a “príchod” a priložte kartu (alebo prívesok) na snímací priestor terminálu.

image

Po tomto úkone terminál hlasovo potvrdí zápis prerušenia a informácia o zapísanom prerušení sa zobrazí aj na displeji terminálu.

image

Pokiaľ ste si v daný deň nezaznačili ešte práca príchod alebo odchod a len ste prišli alebo odchádzali k lekárovi, tak sa vám automaticky prerušenie “lekár” dopočíta podľa začiatku alebo konca pracovnej doby (podľa nastavení prerušenia).

(Príklad:

Pracujete od 7:00 do 15:00 ale prišli ste do práce až o 10:00 od lekára. Označte na termináli “lekár - príchod”. Toto prerušenie sa bude správať ako označenie príchodu do práce, čas lekára sa vám do začiatku pracovnej doby dopočíta (čiže lekár budú 3 hodiny) a pri odchode z práce označte na termináli “práca - odchod” (celkový čas práce bude 5 hodín).

Pracujete od 7:00 do 15:00. Prišli ste do práce o 7:00 a o 13:00 odchádzate k lekárovi ale už sa naspäť do práce nevrátite. Postupnosť označení na termináli bude o 7:00 “práca - príchod” a o 13:00 “lekár - odchod”. V nasledujúci deň pri príchode do práce stačí označiť na termináli “práca - príchod”. V daný deň sa čas lekára dopočíta do konca pracovnej doby (lekár bude 2 hodiny) a čas práce bude 6 hodín. )


DOVOLENKA

Celodenná dovolenka

Pokiaľ viete že nasledujúci deň nie ste v práci a máte dovolenku, pri odchode z práce treba označiť dotykom na termináli “práca - odchoda hneď za týmdovolenka - odchod” a priložiť kartu (alebo prívesok) na snímací priestor terminálu. Dochádzkový systém bude automaticky počítať prerušenie dovolenka až do doby kým si nezaevidujete na termináli “práca - príchod” (pokiaľ je táto možnosť určená v nastaveniach prerušenia dovolenka).

image

Po tomto úkone terminál hlasovo potvrdí zápis prerušenia a informácia o zapísanom prerušení sa zobrazí aj na displeji terminálu.

image

Poldenná dovolenka

Pokiaľ si čerpáte poldennú dovolenku a prichádzate z dovolenky do práce tak na termináli označte “dovolenka - príchod”, ak ste už v práci a odchádzate na dovolenku označte “dovolenka - odchod”.


INÉ PRERUŠENIA

Zápis iných prerušení v práci (služobná cesta, fajčenie, súkromne, paragraf a pod.) si zamestnanec zaznamenáva podobne ako v predošlých prípadoch. Vždy je potrebné si označiť prerušenie dotykom na displeji terminálu a následne označiť príchod alebo odchod (ak odchádzate na prerušenie tak “odchod” ak prichádzate z prerušenia tak “príchod”). Po vyznačení priložiť kartu alebo prívesok na snímací priestor terminálu.


OPRAVY OMYLOM VLOŽENÝCH PRERUŠENÍ

Ak ste si zaevidovali iné prerušenie ako ste mali, opravu vykonáte stlačením “zmazať prerušenie”. Terminál vás bude informovať o zmazaní. Následne vyberte správne prerušenie.
V prípade, že túto skutočnosť zistíte neskôr, nahláste to administrátorovi alebo správcovi systému, ktorý vykoná opravu priamo v dochádzkovom systéme.

image

ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ O ZAMESTNANCOVI

Po vybratí prerušenia sa automaticky s priložením karty, prívesku alebo zadaní a potvrdení PIN kódu zobrazí informačné okno, kde môžete vidieť vaše ID (identifikačné číslo pod ktorým ste zaevidovaný v dochádzke), vaše meno, SALDO (nadčas alebo chýbajúce hodiny na odpracovanie) a presný čas s názvom prerušenia ktoré bolo zadané.

Krížikom v pravom hornom rohu môžete toto informačné okno zavrieť (údaje sa nezmažú), alebo môžete počkať kým na časovej osi neprejde úsek na možnosť opravy prerušenia a je možné vybrať ďalšie prerušenie.

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.