Denný report dochádzky


V tlačovej zostave sa zobrazuje odpracovaný aj neodpracovaný čas zamestnancov, nadčas a pomocné prerušenia (neuznané časové úseky, penalizácia, posun a zaokrúhlenie - ak boli v skupine nastavené). Voliteľnou možnosťou je zobrazovanie aj prerušení a ich časových úsekov, ktoré boli v daný deň uskutočnené. Môžete si vybrať či sa v reporte majú zobrazovať strediská - všetky vytvorené alebo rozdelenie podľa domovského strediska, do ktorého patria zamestnanci.

V dennom reporte dochádzy teda nájdete:

 • ID zamestnanca a meno
 • skupinu do ktorej patrí
 • zaradenie zamestnanca
 • stredisko
 • o aký deň sa jedná (podľa výberu v nastavení reportu)
 • odpracovaný čas
 • neodpracovaný čas
 • nadčas
 • pomocné prerušenia
 • prerušenia

Denný report dochádzky sa nachádza v AMS v časti Dochádzka - Uzávierka - Špeciálne zostavy.

Po kliknutí na tlačidlo “špeciálne zostavy” sa zobrazí ponuka tlačových zostáv. Vyberte “Denný report dochádzky” a dostanete sa do nastavení reportu. Tu si môžete vybrať konkrétnych zamestnancov a dni v mesiaci, pre ktoré potrebujete vygenerovať zostavu. K dispozícii sú taktiež ďalšie nastavenia, ktoré sú popísané v článku nižšie. V tejto časti vyberiete aj priečinok pre uloženie reportu. Formát súboru je xls alebo xlsx (podľa nastavení programu). Nakoniec stlačíte tlačidlo “Vytvoriť report”.

Postup si môžete pozrieť na videu nižšie:

image

Nastavenia reportu

Nastavenia reportu dennej dochádzky:

 1. formát času
 2. zobrazovať prerušenia
 3. zobraziť “mínus” pri neodpracovanom čase
 4. použiť domovské stredisko

1. Formát času

image

Viete si v reporte nastaviť, či sa majú hodnoty zobrazovať v textovom formáte (HH:MM)

image

alebo numerickom desatinnom (napr. 7,5).

image

2. Zobraziť prerušenia

image

Ak označíte túto možnosť, v reporte sa v poslednom stĺpci zobrazia prerušenia a ich trvanie. Ak túto možnosť neoznačíte, posledný stĺpec prerušenia sa v reporte nezobrazí.

Prerušenia sú zapísané pod ich prislúchajúcou skratkou v AMS, napríklad obed = O (skratky prerušeniam určujete priamo v ich nastavení: Zoznamy - Prerušenia - Skratka). Jednotlivé prerušenia sú oddelené hranatými zátvorkami.

Ak sú v konkrétny deň zapísané viaceré rovnaké prerušenia, v stĺpci sa v hranatej zátvorke zobrazí skratka pre prerušenie, čas prerušenia dokopy za celý deň, počet časových úsekov prerušenia. Príklad: Prerušenie fajčenie bolo zapísané v jedeň deň dvakrát. Raz v trvaní 6 minút a raz v trvaní 5 minút. Do stĺpca prerušenia sa zapíše [F 00:11:00-2x].

image

3. Zobraziť “-” (mínus) pri neodpracovanom čase

image

Ak túto možnosť označíte v reporte sa pri neodpracovanom čase zobrazí znamienko “-”.

image

4. Použiť domovské stredisko

image

Ak je táto možnosť označená, zobrazí sa v reporte v stĺpci stredisko len názov strediska, ktoré má zamestnanec nastavené vo svojej karte (Zoznamy - Zamestnanci) ako domovské.

image
image

Ak túto možnosť neoznačíte, v tom istom stĺpci sa zobrazia strediská, ku ktorým boli zamestnanci priradení (Zoznamy - Strediská - Priradení zamestnanci).

image
image

V prípade potreby je dostupný automatický report dennej dochádzky, ktorý spôsobí, že report dennej dochádzky bude automaticky zasielaný v stanovený čas na určené emailové adresy. Viac o automatickom reporte dennej dochádzky sa dočítate v samostatnom článku.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.