Návod na používanie dochádzkového terminálu pre zamestnancov


Voľba príchodu, odchodu a dôvodov pracovného prerušenia sa vykonáva jemným dotykom bruška prsta na displeji terminálu ( nikdy nie tlakom! ).

Prerušenia sa zobrazujú v spodnej časti terminálu, kde je ich možné posúvať do strán uchytením a ťahaním prsta na displeji zariadenia.
Po navolení požadovaného pracovného prerušenia sa v strede displeja terminálu zobrazí časová os, zobrazujúca dobu aktívnosti zvoleného dôvodu pracovného prerušenia.
Po uplynutí tejto doby sa voľba prepne do základného stavu na PRÁCA (príchod alebo odchod). Registrácia prerušení príchod – odchod práca, prestávka na obed, odchod – príchod k lekárovi a iné prerušenia cez základné menu elektronického terminálu na dotykovom displeji.

Príchod - odchod práca


Príchod do práce si zamestnanec zapíše nasnímaním elektronickej karty na termináli priložením ku snímaciemu priestoru terminálu.
Pred zápisom príchodu si skontroluje, či je na displeji terminálu nastavené prerušenie Príchod - Práca, respektíve ho pred zapísaním aktivuje dotykom na displeji, pričom sa funkcia farebne zvýrazní.

Odchod z práce si zamestnanec zapíše nasnímaním elektronickej karty na termináli. Pred zápisom odchodu si skontroluje či je na displeji terminálu nastavené prerušenie Odchod – Práca, respektíve ho pred zapísaním aktivuje dotykom na displeji, pričom sa funkcia farebne zvýrazní. /Pre ilustráciu viď obrázok /

image

Prestávka na obed


Odchod na prestávku na obed si zamestnanec zapíše nasnímaním elektronickej karty na termináli. Pred zápisom si skontroluje či je na displeji terminálu nastavené prerušenie Obed - odchod, respektíve ho pred zapísaním aktivuje .

Pri návrate z prestávky obed si zamestnanec nasníma príchod. Pred zapísaním príchodu si skontroluje či je na displeji terminálu nastavené prerušenie Obed - príchod, respektíve ho pred zápisom aktivuje.

Príchod - odchod lekár zamestnanec


Zamestnanec si na termináli nasníma Lekár - odchod. Pred zápisom si skontroluje, či je na displeji terminálu nastavené správne prerušenie, respektíve ho pred zapísaním aktivuje. Pri príchode od lekára si zamestnanec nasníma príchod. Pred zosnímaním skontroluje či je na displeji terminálu nastavené prerušenie Lekár - príchod, respektíve ho pred zápisom aktivuje.
Ak ide o prvý príchod v daný deň do zamestnania od lekára, na termináli si zaevidujete prerušenie lekár –príchod.

Alternatívne prípady „Príchod respektíve odchod k lekárovi počas dňa“

Zamestnanec má pracovať od siedmej, avšak príde do práce až o desiatej, keďže bol u lekára. Na termináli si po príchode do práce nasníma Lekár - príchod. Dochádzkový SW mu chýbajúci čas automaticky dopočíta. Totožný princíp sa uplatní pri skoršom odchode pracovníka k lekárovi. Zamestnanec má pracovať do 15.00 hod. avšak o 11.00 hod. odchádza k lekárovi. Teda chronologicky má nasnímané práca príchod - lekár odchod. To znamená, že zamestnanec si pri odchode k lekárovi počas pracovnej doby zaeviduje prerušenie lekár – odchod, dochádzkový SW mu čas automaticky dopočíta.

Iné prerušenia v práci


Zápis iných prerušení v práci zamestnanec zvolí z vyobrazených možností ostatných prerušení:

1-Dovolenka, 2-Lekár doprovod, 3-Služobná cesta, 4-Fajčenie, 5-Študijné voľno, 6-Služobne, 7-Súkromne, 8-Školenie, 9-Paragraf

Terminál môže obsahovať aj iné prerušenia podľa nastavení dochádzkového systému AMS.
Nasledovne si zamestnanec priamo na dotykovom displeji vyberie požadované pracovné prerušenie, zvolí príchod, alebo odchod a priloží k terminálu identifikačnú kartu.

Registrácia Dovolenka


Príklad navolenia celodennej neprítomnosti z dôvodu čerpania dovolenky:

Zamestnanec chce zadať prerušenie odchod na celodennú dovolenku nasledujúci deň, teda v piatok je normálne v práci a od pondelka je na dovolenke. Je nutné najprv ukončiť daný deň a až potom zvoliť prerušenie dovolenka (resp. služobná cesta a pod.) Teda chronológia registrácie prerušení je práca príchod, obed odchod, obed príchod, práca odchod, dovolenka odchod.

Dochádzkový SW bude automaticky generovať neprítomnosť až do doby, kým si zamestnanec nezaeviduje práca príchod.

Príklad zápisu poldennej dovolenky:

V prípade, že zamestnanec čerpá poldennú dovolenku, či už ráno (príde do práce až na obed), alebo poobede (odchádza z práce skôr), zaeviduje si pri príchode dovolenka príchod, pri odchode na dovolenku odchod. SW automaticky dopočíta dochádzku podľa zadaných parametrov.

Opravy omylom vložených prerušení


V prípade, že si zamestnanec omylom zaeviduje iné prerušenie, opravu vykoná tým spôsobom, že zatlačí na displeji info a vymaže poslednú udalosť tlačidlom zmeniť prerušenie. Následne ihneď vloží správne prerušenie. V prípade, že túto skutočnosť zistí neskôr, nahlási to administrátorovi, resp. správcovi systému, ktorý vykoná opravu v dochádzkovom systéme prostredníctvom software-u.

Príklad : Zamestnanec si pri príchode z obeda nesprávne zaeviduje prerušenie obed – odchod . Keď toto ihneď zistí, vykoná opravu zmenením prerušenia a následne zaeviduje dôvod obed – príchod .

Zobrazenie informácií o zamestnancovi.


Túto funkciu vyvolá zamestnanec zatlačením tlačidla info na displeji terminálu. Následne sa mu zobrazí informácia o aktuálnom stave SALDA (odpracovaných hodín), zostatky fondov a posledná zapísaná udalosť ( pracovné prerušenie ).

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.