Plánovanie


Modul Plánovanie uľahčuje prácu s plánovaním dochádzky zamestnancom.

Pomáha porovnať naplánované mesačné fondy s požadovanými pracovnými fondami, taktiež odsledovať plánovanú obsadenosť pracovísk so skutočnou (na základe rozdelenia zamestnancov do stredísk a skupín).

Modul Plánovanie obsahuje prehľadný kalendár, do ktorého je možné zamestnancom vopred naplánovať zmeny a jednotlivé dni dochádzky.

Nachádza sa v karte Dochádzka v časti Plánovanie.

image

Vytvoriť vlastný plán dochádzky môžete:

 • pre všetkých / viacerých zamestnancov
 • jednotlivo pre zamestnancov (každému zvlášť)
 • pre celú skupinu, do ktorej zamestnanci patria
 • pre strediská
 • podľa dodatočných atribútov - rozdelenie zamestnancov do sekcií alebo podľa ich zaradenia

Plán dochádzky ponúka flexibilné možnosti. Plánovať viete:

 • jednotlivo:
  • jeden deň jednému zamestnancovi
  • viacero dní jednému zamestnancovi
 • hromadne:
  • rovnaký deň viacerým zamestnancom
  • viacero rovnakých dní viacerým zamestnancom
  • viacero rôznych dní viacerým zamestnancom

Naplánovať dokážete zamestnancom:

 • zmenu - podľa nastavení skupiny, do ktorej zamestnanci patria
 • vlastnú zmenu - ak potrebujete zadefinovať špecifický/ vlastný čas zmeny a je odlišný od zmien nastavených v skupine, do ktorej zamestnanec patrí
 • voľno - dni ktoré majú byť voľné (nulový pracovný fond)
 • cyklus
  • naplánovanie opakovania zmien (či už zmien zo skupiny alebo vlastných zmien) a voľna s určením dĺžky trvania
  • možnosť kopírovať vytvorený cyklus, ktorý môžete využiť aj do budúcich období
 • sekciu - priradiť / naplánovať pod akú sekciu majú zamestnanci spadať (pozn.: sekcie musia byť vytvorené pre stredisko)

V module Plánovanie máte možnosť použiť dostupné filtre na hornej lište. Môžete si pomocou nich vybrať mesiac, stredisko, skupinu, sekciu alebo priradenie. FiIter zresetujete kliknutím na tlačidlo image .

image

Na spodnej lište dochádzky je zobrazená legenda, podľa ktorej si viete pozrieť význam farebne podfarbených dní, takisto vytvorených sekcií.

image

1. Zobrazenie

 • po kliknutí na image sa otvorí okno pre nastavenie zobrazenia stĺpcov, kde si môžete vybrať aké stĺpce sa majú zobrazovať v module plánovanie. Takto si môže používateľ prispôsobiť tabuľku podľa svojich predstáv a zabrániť zdvojenému zobrazeniu údajov. Máte možnosť vybrať si z:
  • Stredisko ku ktorému je zamestnanec priradený
  • Skupina ku ktorej je zamestnanec priradený
  • Sekcie - pokiaľ sú vytvorené a priradené (viac o sekciách nájdete v návode Strediská)
  • Typ PP (typ pracovného pomeru) nastavený v karte zamestnanca
  • Referenčný fond - zmluvný fond
  • Fond - počet pracovných hodín nastavených na kalendárny mesiac
  • Plán - počet naplánovaných pracovných hodín
  • Rozdiel - rozdiel odpracovaných hodín oproti nastavenému pracovnému fondu
image

Je možné nastaviť 3 stavy zobrazovania stĺpcov:

 • nezobrazit ak je pouzity vo filtri nezobraziť stĺpec, ak je použitý v niektorom z filtrov
 • vzdy zobrazit stlpec vždy zobraziť stĺpec
 • nikdy nezobrazit stlpec nikdy nezobraziť stĺpec

Takisto je možnosť vybrať si z režimu zobrazenia:

 • kompaktný - zobrazuje skratku naplánovanej zmeny, resp. číslo zmeny

  kompaktny typ zobrazenia buniek v tabulke
 • časový interval - zobrazuje čas práce, ktorý predstavuje naplánovaná zmena

  casovy interval zobrazenia buniek v tabulke

2. Kontrola plánovania

Po nainštalovaní dochádzkového systému je vypnutá, je potrebné zapnúť ju v časti “Kontrola” pomocou tlačidla image

image

V súčasnosti sú dostupné dva módy:

 • bez kontroly - kontrola plánovania je vypnutá
 • informačný mód - porovnáva naplánovanú dochádzku s pravidlami v zákonníku práce. Kontroluje minimálny počet dní nepretržitého odpočinku v týždni (východzie nastavenie je 2 dni) a počet hodín prestávky medzi zmenami (východzie nastavenie je 12h). Ak sa počas plánovania tieto pravidlá nedodržia, nepovolené dni sa zobrazia červenou farbou.
kontrola planovania podla zakonnika nepovolene dni

V prípade potreby je možné východzie nastavenie prepísať. Kontrola prestávky sa vykonáva podľa pevnej pracovnej doby, ale je možné ju v nastaveniach kontroly zmeniť, aby sa kontrolovala podľa pohyblivej pracovnej doby.


3. Export

Je možný export plánu do XLS súboru. Cez tlačidlo nastavenia image si môžete vybrať stĺpce, ktoré chcete aby sa v uloženom súbore nachádzali a výstupný priečinok do ktorého chcete plán uložiť.

Príklad exportu nájdete na obrázku nižšie:

image

Jednotlivé tlačidlá v module plánovanie sú aktívne iba vtedy, keď je zvolená skupina vo filtri a sú označené niektoré dni, s ktorými budete pracovať.

Dni sa označujú kliknutím ľavým tlačidlom myši na dni, ktorý chcete označiť. Takto môžete označiť ľubovoľný počet dní rôznym zamestnancom. Alebo pre označenie viacerých dní kliknite ľavým tlačidlom myši, podržte a označujte viacero dní naraz. Označené dni sa podfarbia modrou farbou.
Pre odznačenie dní je potrebné kliknutie ľavým tlačidlom myši na označenom/modrom dni alebo najrýchlejšou možnosťou pre je použitie funkcie “Odznačiť dni”, ktorá sa nachádza pod kliknutím pravým tlačidlom myši na kalendári. Takto sa jedným krokom odznačia všetky dni, zobrazené v kalendári.

Vrámci modulu plánovanie máme k dispozícii viacero možností plánovania:

image

4. Plánovanie zmeny

Cez šípku na tlačidle “zmena” vám systém ponúkne naplánovať na označené dni tie zmeny, ktoré sú nastavené pre vybranú skupinu (návod pre nastavenie skupín nájdete tu). Vyberte zmenu, potvrďte “Áno” a systém nastaví na vybrané dni zvolenú zmenu.
V našom príklade sme zvolili skupinu Dva, kde sú vytvorené 3 zmeny ktoré nám systém ponúkol na plánovanie:

image

Rovnako naplánovať zmenu môžeme ak označíme dni, klikneme pravým tlačidlom myši a vyberieme možnosť “naplánovať zmenu”.

Plánovanie podľa výberu zmeny je zobrazené vo videu nižšie:

image

5. Celodenné prerušenie

Označte dni a kliknite na “prerušenie”, potvrďte tlačidlom “Áno” a systém vám ponúkne tabuľku kde si môžte zvoliť celodenné prerušenie (vybrať konkrétne prerušenie môžete cez rozbaľovaciu šípku). Pri viacerých zmenách vytvorených v skupine máte možnosť vybrať si podľa ktorej sa bude počítať zvolené prerušenie. Následne kliknite na “Potvrdiť”. Systém v označených dňoch zapíše celodenné prerušenie.

image

Rovnako naplánovať celodenné prerušenie môžeme ak označíme dni, klikneme pravým tlačidlom myši a vyberieme možnosť “naplánovať prerušenie”. Zvyšný postup je rovnaký ako popisujeme vyššie.

Naplánovanie celodenného prerušenia je zobrazené na videu nižšie:

image

6. Voľný deň

Sú dva spôsoby naplánovania dňa ako voľný deň a to buď označením dní, ktoré chcete aby boli voľné a stlačením tlačidla “voľný deň” alebo pravým kliknutím myši a vybratím možnosti “nastaviť voľný deň”. Pri takomto dni sa robrazí skratka PV (plánované voľno).

Na videu nižšie je zobrazené naplánovanie voľného dňa:

image

7. Cyklus

V tejto časti sa dá nastaviť cyklus opakovania zmien a voľna. Môžete si vybrať v akom poradí aké konkrétne zmeny má mať zamestnanec a na ako dlho.

Označte prvý deň, od ktorého chcete aby sa zmeny opakovali a stlačte tlačidlo “cyklus”. Otvorí sa vám tabuľka cyklov. V nej môžete:

 • pridávať nový cyklus
 • upravovať existujúci cyklus
 • duplikovať cyklus (a následne upraviť duplikát)
 • zmazať existujúci cyklus

Je dostupný aj filter na vyhľadanie cyklu. Ľavá tabuľka informuje o vytvorených cykloch a po označení konkrétneho sa vám v pravej časti objaví jej naplánovaný rozpis zmien a bližší popis. Je takisto potrebné nastaviť koncový dátum - dátum ukončenia cyklu.

image

Pri správe cyklov sa vám zobrazí tabuľka kde vpisujete názov cyklu, jeho skratku pod ktorou bude zobrazený v tabuľke plánovania, popis cyklu a nakoniec pridávate dni cyklu (možnosť vybrať z prednastavených zmien vybranej skupiny, voľna alebo definovania vlastného času zmeny).

Na videu nižšie si môžete pozrieť postup krokov pre pridávanie, úpravu, duplikovanie a zmazanie plánu:

image

8. Vlastný čas

Pokiaľ potrebujete zamestnancovi naplánovať zmenu, ktorá nie je vytvorená v jeho skupine (preddefinovaná v možnosti “Zmena”), môžete použiť tlačidlo “vlastný čas”, kde si definujete čas zmeny. Vybrať si môžete pevný alebo pohyblivý pracovný čas.

Pri dňoch s naplánovaným vlastným časom sa zobrazí skratka “UD” - “User Definition” - Definované užívateľom.

image

Cez tlačidlo image sú k dispozícii doplňujúce nastavenia:

 • automatické predvyplnenie dĺžky prestávky pri vytváraní vlastnej zmeny - predvolené je nastavenie: dĺžka prestávky 30min a minimálny denný fond 6h 15min. Systém automaticky naplánuje prestávku v dĺžke 30 minút, ak je denný fond (vyplnený pri vlastnej zmene) dlhší ako 6h 15min.

  doplnujuce nastavenie automatickeho vyplnania prastavky vlastna zmena
 • automatický odpočet obeda / prestávky pri výpočte dochádzky - Príklad: Nastavené je “Obed automaticky odpočítať po 6:00 hod. práce, ak je denný fond min. 8:00 hod.” Ak zamestnanec odpracuje iba 7 hodín, tak mu nevznikne nárok na obed a obed sa neodpočíta. Ak zamestnanec odpracuje 8 hodín, tak sa mu po uplynutí 6 hodín obed odpočíta.

  automaticky odpocet prestavky vlastna zmena
 • maximálna hodnota denného fondu - dochádzkový systém počas plánovania kontroluje dĺžku denného fondu a nepovolí naplánovať deň ak je v nastaveniach prekročený maximálny denný fond.

  kontrola maximalneho denneho fondu

Na videu nižšie je zobrazené plánovanie pomocou vlastného času:

image

9. Sekcia

Možnosť plánovať sekciu je k dispozícii až po vytvorení sekcií v dochádzke - návod nájdete tu. Ak už sú vytvorené, označte dni a stlačte plánovať “sekciu”. Systém vám povolí naplánovať sekciu len pre dni, na ktoré už bola naplánovaná zmena.

Pri každom zamestnancovi sa farebne zobrazia sekcie, do ktorých bol priradený. Legenda sekcií sa nachádza na spodnej lište dochádzky. Na videu nižšie si môžete pozrieť návod pre plánovanie sekcií:

image

10. Zmazať plán

Sú dva spôsoby vymazania naplánovaných dní a to buď označením dní, ktoré chcete aby boli vymazané a stlačením tlačidla “Zmazať plán” alebo pravým kliknutím myši a vybratím možnosti “Zmazať plán”.

image Rýchly tip

Pri dlhšom podržaní myši na dni v kalendári sa zobrazí detailnejší náhľad informácií pre tento deň.

image

Pozrite si aj návody:

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.