Ďalšie nastavenia prerušení


V časti Zoznamy - Prerušenia sa dvojklikom na prerušení alebo pomocou tlačidla Upraviť dostanete do karty prerušenia, kde sa nachádzajú aj tieto nastavenia a atribúty:

Každému sa budeme bližšie venovať v článku nižšie.

image

Zaokrúhlenie trvania

Toto nastavenie sa využíva ak chcete zaokrúhliť úsek prerušenia na 5, 10, 15, 30 minút alebo hodinu.

Príklad:

Pracovná doba je od 6:00 do 18:00. Nastavili sme si zaokrúhľovanie trvania prerušenia na 5 minút. Nastavenie počítania automatického odchodu pri lekárovi je určené do konca pracovnej doby (čiže do 18:00).

Pri takomto nastavení vidíme na obrázkoch nižšie, že ak zamestnanec odišiel k lekárovi 16:04, zaokrúhlilo na najbližších 5 minút, tým pádom nám dĺžku trvania lekára vypočítalo na 2 hodiny, ale zároveň nám koniec prerušenia posunulo na 18:04 (viď obrázok 1).

Ak ale máme odchod k lekárovi 16:06, dĺžka trvania lekára je 1:55 a koniec prerušenia lekár je 18:01 (viď obrázok 2).

image
image

Pozn.: Ak vo výnimočných prípadoch chcete dosiahnuť to, aby prerušenie započítalo presne do konca pracovnej doby (alebo aby sedelo saldo) a chcete si ponechať zaokrúhľovanie trvania prerušenia, je potrebné konkrétny deň s výnimkou prepísať ručne. Prístup Lekár - odchod posuniete v našom prípade na 16:00 (prepíšete hodnotu po otvorení prístupu) a docielite, že koniec prerušenia Lekár bude o 18:00. Rovnakým spôsobom viete aplikovať túto možnosť aj pri automatickom príchode.


Limit dĺžky za deň

V tejto možnosti môžete nastaviť limit dĺžky prerušenia, ktorý ohraničí maximálne trvanie prerušenia v dni kedy bolo zapísané.

Ak presiahne stanovený limit, deň sa podfarbí na oranžovo ako odporúčaný na kontrolu.

Príklad:

Nastavili sme limit dĺžky za deň pre lekára 1 hodinu. Keďže celková dĺžka lekára bola 1:59 a teda presiahla limit 1 hodiny, deň je označený na kontrolu.

image

Terminály

V tejto časti viete priradiť konkrétne prerušenie priamo k terminálu, na ktorom sa má zobrazovať.

Táto časť je synchrónna s kartou Terminály - Priradené prerušenia. Akonáhle sa priradí cez kartu prerušenia prerušenie k terminálu, zobrazí sa automaticky aj v karte terminálu a naopak.


Nárok na obed

Označením tejto možnosti nastavíte, že počas trvania tohto prerušenia zamestnancovi vzniká nárok na obed.

Na prvom obrázku máte možnosť vidieť, že pre prerušenie Služobná cesta je zaškrtnutý atribút “nárok na obed”, čo sa zobrazí v stĺpci Obed v trvaní 1 hodiny (podľa nastavení prestávky v skupine). Na druhom obrázku nie je tento atribút označený, preto sa ani v stĺpci Obed nezobrazí žiadna hodnota. Takisto môžete vidieť, že sa zmenia aj hodnoty odpracovaného času, rozdielu a salda v závislosti od nastavenia počítania obedu.

image
image

Nárok na stravné lístky

Tento atribút sa necháva označený väčšinou pri prerušeniach Práca, Služobná cesta, Služobne, Nadčas.

Ak necháte túto možnosť označenú, tak vzniká zamestnancovi nárok na stravné lístky podľa nastavení stravných lístkov v skupine, kde určíte po koľkých odpracovaných hodinách vznikne zamestnancom nárok na stravný lístok.

image

Pre príklad sme použili prerušenie Služobná cesta. V nastaveniach prerušenia je povolený atribút “nárok na stravné lístky” a zároveň je splnená podmienka odpracovaných 6 hodín (podľa nastavení skupiny - obrázok vyššie). Stravné lístky sa zobrazujú aj v detaile dňa v stĺpci SL a taktiež aj priamo v mesačnom prehľade dochádzky v stĺpci SL (stravné lístky).

image
image

Prítomný na pracovisku

Ak označíte tento atribút pri prerušení, tak bude zamestnanec, ktorý si zaznamená prerušenie, uvedený v tabuľke „Prítomní na pracovisku“.

Príklad:

V našom príklade si zamestnanec zadal Služobne - odchod a keďže má zakliknutý atribút “prítomný na pracovisku”, zobrazí sa v karte prítomných zamestnancov.

image

Zoznam prítomných zamestnancov sa nachádza na karte Domov pod záložkou Prítomní zamestnanci.

image

Ignorovať v dochádzke

Táto vlastnosť zabezpečí, že sa dané prerušenia budú ignorovať v dochádzke. Prístup zostane zaznamenaný v dochádzke, ale v grafe dňa a odpracovaných hodinách sa bude prerušenie ignorovať. Slúži na informatívny účel, že dané prerušenie bolo zaznamenané, ale nemá sa počítať do dochádzky.

Príklad:

V našom príklade má prerušenie Fajčenie označený atribút “ignorovať v dochádzke”. Pre informatívny účel je zaznamenaný prístup v detaile dňa, ale nezarátava sa do vypočítaných prerušení ani nemení odpracovaný čas. Slúži len na odsledovanie, koľkokrát bol zamestnanec na fajčení.

image

Ignorovať prítomnosť

V niektorých prípadoch je žiadúce ignorovať prítomnosť zamestnanca na pracovisku po zaznamenaní prerušenia. Zamestnanec sa následne nezobrazí v zozname prítomných na pracovisku (v karte Domov - Prítomní zamestnanci).

Príklad:

Ak má napríklad zamestnanec zaznamenané prerušenia: Prechod - príchod a zároveň má pri prerušení Prechod označené “ignorovať prítomnosť”, tak sa zamestnanec nezobrazí v zozname prítomných zamestnancov. V praxi to môže byť vtedy, keď sa počas príchodu do práce prechádza viacerými terminálmi od seba vzdialenými a za prítomného chcem zamestnanca považovať až po prechode posledným terminálom.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.