Započítavanie prestávky


Pri započítavaní prestávky máte možnosť odpočítať FIXNÝ alebo SKUTOČNÝ čas trvania prestávky.

Nastavenia prestávky určujete v nastavení skupiny v možnosti Zoznamy - Skupiny alebo cez interaktívne tlačidlo skupiny image nachádzajúce sa v mesačnom prehľade dochádzky (napravo od mena zamestnanca) alebo v detaile dňa (naľavo pod kalendárom dní).

(Pri akejkoľvek zmene nastavení skupiny odporúčame urobiť prepočet dochádzky zamestnancovi cez pravý klik myši na prvý deň v mesiaci v mesačnom prehľade dňa a vybratí možnosti “prepočítať od aktuálneho dňa”.)

Započítanie fixného času prestávky

Započítanie skutočného času prestávky

Započítať fixný čas

Ide o prípad, kedy sa vždy odpočíta nastavený počet minút z odpracovaného času. Odpočíta sa nastavený počet minút aj vtedy, keď sa zamestnanec vráti skôr na pracovisko. Vždy to bude fixný počet minút.

Existuje možnosť aj automatického odpočtu prestávky po nastavenom počte hodín. To znamená, že ak by si zamestnanec nezapísal prestávku na termináli (obed - odchod / obed - príchod), systém mu automaticky po xy hodinách odpočíta nastavenú dĺžku prestávky (v našom príklade na obrázku nižšie je to po 6 hodinách).

Na obrázku nižšie môžete vidieť nastavenie fixného započítania prestávky v dĺžke trvania 30 minút.

image

V detaile dňa zamestnanca môžete vidieť príklad prestávky pri započítavaní fixného času v trvaní 30 minút. Ak keď bola zamestnanec podľa prístupov na obednej prestávke v skutočnosti 23 minút (zobrazené v ľavej časti - prístupy z terminálov), podľa nastavení skupiny a započítavania prestávky mu systém odpočítal fixne 30 minút (zobrazené vo “vypočítané prerušenia”, “sumárne za deň”, vo vrchnej časti - obed a taktiež v grafe dňa).

image

Započítať skutočný čas

Ide o prípad, kedy sa z odpracovaného času odpočíta toľko minút, koľko zamestnanec strávil reálne na prestávke.

Skutočný čas prestávky môžete zamestnancovi započítavať do dochádzky bez obmedzenia alebo ohraničiť maximálny čas, ktorý môže zamestnanec stráviť na prestávke.

Ak chcete ohraničiť maximálnu dĺžku prestávky, máte dve možnosti:

  • buď vpíšete do dĺžky prestávky maximálny počet minút (v našom príklade 30 minút)
  • alebo zakliknite možnosť “ohraničený čas prestávky” a vpíšte časy “od - do” (nastavuje sa, ak potrebujete určiť presný čas, v ktorom zamestnanec môže odísť na prestávku)

Pokiaľ bude zamestnanec na prestávke v iný čas alebo prekročí dĺžku prestávky, tieto minúty sa mu označia ako neuznané.

Všetky príklady si bližšie rozvedieme:

Skutočný čas s ohraničenou maximálnou dĺžkou trvania prestávky

Na obrázku nižšie je nastavenie skupiny určené tak, aby sa započítal skutočný čas prestávky ale maximálne v trvaní 30 minút.

image

V detaile dňa vidíte, že zamestnanec bol na prestávke v skutočnosti 34 minút (v ľavej časti “prístupy z terminálov”). Keďže sme v nastavení skupiny určili aj maximálny limit pre prestávku - 30 minút, tak systém vypočítal, že zamestnanec bol na prestávke 30 minút ale zvyšné 4 minúty označil ako neuznané (neuznaná časť sa zobrazuje červenou).

image

Skutočný čas s ohraničeným časom prestávky (od-do)

Na obrázku nižšie je nastavenie skupiny pre započítavanie skutočného času prestávky s ohraničením času vymedzeného na prestávku. (Najprv je potrebné zakliknúť možnosť “ohraničený čas prestávky” a následne sa zobrazia stĺpce “Prestávka od” a “Prestávka do”, kde vypíšete časy.)

image

V detaile dňa zamestnanca máte možnosť vidieť na vrchnom grafe nastavený ohraničený čas na prestávku (v našom príklade 11:00 až 11:30). V spodnom grafe sa zobrazuje skutočný čas, kedy bol zamestnanec na prestávke. Keďže na prestávku odišiel skôr ako o 11-tej hodine (podľa nastavení), čas do ohraničenia začiatku prestávky zamestnancovi systém označil ako neuznaný (4 minúty - červenou farbou). Pri takomto príklade bol teda zamestnanec skutočne na prestávke 20 minút.

Pozn.: Ak by sa stalo pri rovnakých nastaveniach započítania prestávky a rovnakom odchode na prestávku, že zamestnanec príde z prestávky napríklad 11:40, započítala by sa mu prestávka v trvaní 30 minút, ale neuznaný čas by mal 14 minút (4 minúty pred ohraničením a 10 minút po čase ohraničenia).

image

Skutočný čas prestávky bez obmedzenia

Ak nevypíšete dĺžku prestávky ani mu prestávku neohraničíte časmi od-do, zamestnancovi sa započíta skutočný čas, ktorý strávil na prestávke bez obmedzenia.

Na obrázku nižšie si môžete pozrieť nastavenie skupiny pre započítavanie skutočného času bez obmedzení:

image

V detaile dňa vidíte, že zamestnanec bol na prestávke 1 hodinu a 5 minút. Celý skutočný čas, čo strávil na prestávke sa uzná a zapíše do dochádzky. Zobrazuje sa v grafe dňa, v hornej časti obed ale aj v spodných stĺpcoch.

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.