Nastavenia pre Tlačové zostavy


Nastavenia v tejto časti ovplyvňujú priamo tlačové zostavy. Nachádzajú sa v karte Nastavenia časť Program.

image

V tejto sekcii sa nachádzajú nastavenia:

image

Exporty do XLS/ XLSX

Všetky reporty (exporty) z dochádzky v AMS, ktoré sú vo formáte xls sa dajú vygenerovať aj do xlsx formátov. Prednastavený je xlsx formát (označená možnosť). Pokiaľ chcete vytvoriť report v xls formáte, je potrebné túto možnosť odznačiť. Automaticky pri výbere cesty pre uloženie a samotnom ukladaní súboru sa vybraný formát (xls alebo xlsx) zmení podľa nastavení.

image

Denné maximum podľa

Tlačiť tlačové zostavy podľa nadčasov znamená upravenie údajov dochádzky tak, aby sa dosiahol maximálny povolený počet hodín nadčasov, vyplnený v okne “limit nadčasu”.
Ak chcete, aby sa údaje dochádzky vytlačili podľa nastaveného limitu nadčasu, vyberte možnosť “mesačný limit nadčasu” a vypíšte počet hodín, ktorý sa má v zostave rozpočítať. Hodiny, prevyšujúce limit nadčasu, sa v tlačovej zostave vynulujú, ale v dochádzkovom systéme zostanú. Podľa nastavenia na obrázku nižšie by sa vytlačila zostava s maximálnym nadčasom 10 hodín (saldom +10:00 hod).

Ak chcete vytlačiť tlačovú zostavu orezanú o všetky nadčasové hodiny, zvoľte možnosť “pevná pracovná doba”. V tomto prípade bude maximálna pracovná doba pre každý deň rovná pevnej pracovnej dobe, nadčasové hodiny sa v tlačovej zostave vynulujú, ale v dochádzkovom systéme ostanú.

Toto nastavenie sa využíva pri tlači dochádzkových listov v uzávierke dochádzky alebo v mesačnom prehľade dochádzky.

image

V evidencii dochádzky zobraziť

image

Pri tejto možnosti si môžete vybrať, či sa má v tlači dochádzkových listov zobraziť:

  • Pohotovosť
  • KPČ

(Pozn.: Pre aktívnosť tejto funkcie je potrebné ako prvé označiť nastavenie - “Povoliť konto pracovného času” a až potom vybrať, ktorá z možností sa má zobraziť v tlači.)

image
image

Tlačová zostava “limit nadčasov”

Toto nastavenie sa týka tlačovej zostavy dochádzky s použitím limitu nadčasu. Ide o dokument, obsahujúci údaje z jednotlivých odpracovaných dní v mesiaci.

image

Tlačová zostava s použitím limitu nadčasov sa nachádza v mesačnom prehľade dochádzky pod tlačidlom “Tlačiť” - limit nadčasov.

image

Pri tlači s limitom nadčasov máte na výber dve ďalšie dodatočné nastavenia:

  • nezobrazovať pomocné prerušenia - po označení tejto možnosti sa v tlačovej zostave nebudú v stĺpci prerušenia zobrazovať pomocné prerušenia - neuznané, zaokrúhlenie, penalizácia a posun
  • zobrazovať len naplánované dni - po označení tejto možnosti sa v tlačovej zostave zobrazia len naplánované dni (naplánované pomocou modulu plánovanie alebo označením v mesačnom prehľade cez pravý klik myši na konkrétny deň a priradenie mu zmeny - v mesačnom prehľade sa pri naplánovaných dňoch zobrazuje písmeno P a číslo zmeny)

Výkaz MN za stredisko

Môžete si nastaviť veľkosť písma pri tlačovej zostave Výkaz mesačných nárokov za stredisko, nachádzajúcej sa v časti Uzávierka v špeciálnych zostavách. Prednastavená veľkosť písma je 10.

image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.