Nastavenie započítavania sviatkov


Najdôležitejším kritériom pri započítavaní sviatkov je fakt, či je skupina nastavená s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom alebo so štandardným pracovným časom.

1. Ak je použitý v skupine nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

Do tabuľky sumárov sviatkov (pravý postranný panel v mesačnom prehľade dochádzky) sa započítavajú hodiny sviatkov, počas ktorých bola zároveň odpracovaná zmena. Takisto je rozdielny počet sviatkov (vpravo hore) - započítané sú všetky sviatky v mesiaci, či už odpracované alebo nie.

Na obrázku nižšie môžete vidieť položky, ktoré sa pri nastavenom nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase menia:

image

2. Ak sa používa štandardný pracovný čas (rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas)

Započítavanie sviatkov je podľa nastavení v skupine:

  • Sviatok cez týždeň započítať do pracovného fondu - hodiny sviatku sa započítajú do časti “Sviatky” a zároveň sa započítajú do mesačného pracovného fondu (počet hodín, ktoré má zamestnanec odpracovať za mesiac).
    Pri takomto nastavení zamestnanec nemusí odpracovať sviatok a napriek tomu dostane zaň zaplatené.
  • Sviatok cez týždeň ako pracovný deň - hodiny sviatku sa započítajú do mesačného pracovného fondu a zároveň do “Pracovných dní”. Zo sviatkov sa stanú štandardné pracovné dni, ktorých hodiny sa počítajú ako počas iných pracovných dní*.
    Pri takomto nastavení zamestnanec musí odpracovať sviatok, pretože sa berie ako pracovný deň.*
  • Sviatok cez víkend započítať do pracovného fondu - hodiny sviatku počas víkendu sa tiež započítajú do mesačného pracovného fondu
  • Príplatok za odpracovaný sviatok - môže sa použiť pre sviatok cez týždeň a cez víkend. Ak túto možnosť označíte, tak sa odpracované hodiny zapíšu do tabuľky k riadku “príplatkový čas” a bude na prvý pohľad zrejmé, koľko hodín má byť s príplatkom za sviatok.
  • Sviatky bez náhrady mzdy - po označení sa hodiny nezapočítajú ani do mesačného prehľadu dochádzky ani do časti “Sviatky”.
image
Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.