Nové PaM pluginy


V AMS v karte Nastavenia - Exporty do PaM sa nachádzajú exportné mostíky pre PaM.

K využívaniu týchto exportov je potrebné mať zakúpený plugin pre konkrétny PaM export.

Všetky PaM mostíky majú spoločné základné nastavenia:

 1. PaM mostík sa automaticky označí ako aktívny (nie je nutnosť označovať ho cez checkbox).
 2. Názov exportného mostíka - využíva sa hlavne vtedy, ak sú potrebné viaceré PaM mostíky pre rozdelenie zamestnancov do konkrétnych PaM (napríklad: dohodári - Baris, TPP - HOUR, výroba Softip a podobne).
 3. Je potrebné vybrať priečinok pre uloženie súboru.
 4. V každom exportnom mostíku sa nachádzajú špeciálne kódy pre jednotlivé prerušenia alebo položky (kódy sa líšia v závislosti od PaM).
 5. Pri každom exportnom mostíku si viete vybrať, ktorých zamestnancov k nemu priradíte a teda pre ktorých zamestnancov sa vykoná export údajov dochádzky do konkrétneho PaM program. Takto viete použiť viaceré exportné PaM mostíky naraz (časť zamestnancov je priradená do jedného PaM a časť do iného).

Po vytvorení PaM mostíka, sa zobrazí v základnom náhľade pre export do miezd a zobrazuje sa pri ňom aj zelené fajka (znak toho, že je daný export aktívny).

Dostupné PaM exporty:
(po kliknutí na konkrétny sa zobrazia bližšie informácie o exporte)

 1. HOUR
 2. BARIS
 3. SOFTIP
 4. KROS
 5. MRP

HOUR

V AMS v časti Nastavenia - Exporty do PaM pomocou tlačidla “Pridať export” sa zobrazí okno nastavení exportných mostíkov pre personálne a mzdové programy. Pomocou šípky vyberiete PaM export (v našom prípade HOUR) a kliknete na OK. Zobrazí sa okno nastavení pre zvolený export:

screen HOUR nastavení

V záložke Hlavné nastavenia sa nachádzajú základné nastavenia:

 • export je automaticky označený ako aktívny (Pozn.: Ak by ste ho v budúcnosti potrebovali označiť ako neaktívny, jednoducho odkliknete túto možnosť.)
 • môžete určit názov exportu (určuje sa pre prehľadnosť, alebo ak sa využívajú viaceré exporty do PaM)
 • je potrebné vybrať priečinok pre uloženie súboru / exportu pomocou ikony “troch bodiek”
 • v tabuľke odchýliek môžete vidieť základné priradenia kódov, pod ktorými budú jednotlivé odchýlky figurovať v exporte (Pozn.: ak potrebujete zmeniť alebo doplniť kód pre jednotlivé odchýlky stačí kliknúť do riadka s odchýlkou a tento kód doplniť alebo prepísať ak už je vyplnený.)

V záložke Priradení zamestnanci môžete vidieť, že prednastavená možnosť v programe je exportovanie všetkých zamestnancov - exportovaný budú automaticky všetci zamestnanci, ktorý splnia podmienky pre export (uzavretá dochádzka a pod.). Ak by ste potrebovali vybrať len konkrétnych zamestnancov (napríklad ak využívate viaceré exportné mostíky do PaM), stačí odznačiť možnosť “všetci zamestnanci” a zamestnanci sa menovite zobrazia v tabuľke nižšie. Pri väčšom počte zamestnancov pomôžu filtre dostupné v hornej časti (filter strediska alebo skupiny). Dvojklikom na meno zamestnanca v ľavom stĺpci “nepriradení zamestnanci” sa presunie zamestnanec medzi priradených v pravom stĺpci. Použiť na presun môžete aj šípky doprava a doľava umiestnené v strede tabuľky.

Vytvorenie PaM exportného mostíka, jeho nastavenia, priradenie zamestnancov a samotný export si môžete pozrieť na videu nižšie:

spomenutie checkboxu povoliť xls

gif hour

 • prvý stĺpec (A) - ID zamestnanca (ak má zamestnanec v karte uvádzané aj PaM ID, je nadradené a teda namiesto ID sa zobrazí ako prvá položka PaM ID)
 • druhý stĺpec (B) - dátum vo formáte DDMMRRRR (deň, mesiac, rok)
 • tretí stĺpec (C) - kódové označenie prerušenia (prerušenia bez prideleného kódu budú ignorované a nebudú sa v exporte zobrazovať)
 • štvrtý stĺpec (D) - trvanie (dekadický formát)
 • údaje sú oddeľované bodkočiarkou
image

Je dostupné okrem exportu do csv súboru aj povolenie špecifického xls/xlsx reportu. (Pozn.: nastavenie xls alebo xlsx formátu je potrebné označiť v nastaveniach programu v AMS.)

V ľavom hornom rohu sa nachádza názov firmy, mesiac a rok za ktorý bol vytvorený export (December 2020) a dátum a čas samotného vytvorenia exportu (16.01.2021 o 10:02:22).

Nižšie v exporte je ID zamestnanca, jeho meno a priezvisko a jednotlivé dni dochádzky, ich trvanie a kódové označenie prerušení.

Okrem samotných údajov sa v ňom nachádza aj legenda, ktorá vysvetľuje jednotlivé položky (x - odpracovaný deň, D - dovolenka, a pod.).

Príklad exportu je znázornený na obrázku nižšie:

image

Baris

V AMS v časti Nastavenia - Exporty do PaM pomocou tlačidla “Pridať export” sa zobrazí okno nastavení exportných mostíkov pre personálne a mzdové programy. Pomocou šípky vyberiete PaM export (v našom prípade Baris) a kliknete na OK. Zobrazí sa okno nastavení pre zvolený export:

image

V záložke Hlavné nastavenia sa nachádzajú základné nastavenia:

 • export je automaticky označený ako aktívny (Pozn.: Ak by ste ho v budúcnosti potrebovali označiť ako neaktívny, jednoducho odkliknete túto možnosť.)
 • môžete určit názov exportu (určuje sa pre prehľadnosť, alebo ak sa využívajú viaceré exporty do PaM)
 • je potrebné vybrať priečinok pre uloženie súboru / exportu pomocou ikony “troch bodiek”
 • v tabuľke odchýliek môžete vidieť základné priradenia kódov, pod ktorými budú jednotlivé odchýlky figurovať v exporte (Pozn.: ak potrebujete zmeniť alebo doplniť kód pre jednotlivé odchýlky stačí kliknúť do riadka s odchýlkou a tento kód doplniť alebo prepísať ak už je vyplnený.)

V záložke Priradení zamestnanci môžete vidieť, že prednastavená možnosť v programe je exportovanie všetkých zamestnancov - exportovaný budú automaticky všetci zamestnanci, ktorý splnia podmienky pre export (uzavretá dochádzka a pod.). Ak by ste potrebovali vybrať len konkrétnych zamestnancov (napríklad ak využívate viaceré exportné mostíky do PaM), stačí odznačiť možnosť “všetci zamestnanci” a zamestnanci sa menovite zobrazia v tabuľke nižšie. Pri väčšom počte zamestnancov pomôžu filtre dostupné v hornej časti (filter strediska alebo skupiny). Dvojklikom na meno zamestnanca v ľavom stĺpci “nepriradení zamestnanci” sa presunie zamestnanec medzi priradených v pravom stĺpci. Použiť na presun môžete aj šípky doprava a doľava umiestnené v strede tabuľky.

Vytvorenie PaM exportného mostíka, jeho nastavenia, priradenie zamestnancov a samotný export si môžete pozrieť na videu nižšie:

image

Výstupný export je vo formáte .txt, samotné položky v ňom sú oddeľované čiarkou (,), oddeľovač desatinných miest v poli hodiny je bodka (.). Ak niektorý údaj nie je dostupný, vynechá sa (prázdne miesto) a pokračuje sa oddeľovacou čiarkou.

Export obsahuje (podľa poradia zľava doprava):

 • ID zamestnanca (ak je vypísané aj PaM ID v karte zamestnanca, je nadradené, tým pádom sa zobrazí PaM ID)
 • pc_pv poradove cislo prac. zmluvy z formulara pracovna zmuva, ak nie je vyplnene a ma viac pv berie sa prvy platny
 • mesiac, v ktorom sa záznam spracúva (vo formáte DD.MM.RRRR)
 • kód odchýlky / prerušenia, ktorý je definované v tabuľke odchýliek v nastaveniach PaM Baris (obrázok vyššie). Tieto kódy je možné podľa potreby meniť, alebo doplniť do prázdneho poľa potrebný kód odchýlky. Prioritne sú prednastavené vyššie uvádzané.
 • deň OD - odkedy trvá odchýlka, v tvare DD (tento údaj sa vypĺňa pri odchýlkach, ktoré sú na konkrétny dátum)
 • deň DO - dokedy trvá odchýlka, v tvare DD (tento údaj sa vypĺňa pri odchýlkach, ktoré sú na konkrétny dátum)
 • počet hodín odchýlky - tento údaj sa vyplní len v prípade ak sa jedná o:
  • odchýlku neprítomnosti na menej ako jeden deň
  • odchýlku hodín mzdového zvýhodnenia (napr. príplatok za sobotu alebo nadčas)
 • doplnkový kód, ktorý sa vyplní pri zvýhodnení za sviatok, a to nasledovne:
  • doplnkový kód 1 - ak je viac sviatkov a zároveň sú hodiny vykázané na viac hodín ako na daný deň pripadne norma. Príklad: zamestnanec odrobí v jednom sviatku 10 hodín, z toho pri dennom fonde 8 hodín bude bez doplnkového kódu a zvyšné 2 hodiny s doplnkovým kódom.
  • doplnkový kód 1 - ak sa jedná o sviatok a sobotu zároveň (sobotu sviatok alebo len čisto sobotu?) - kde napríklad zamestnanec odpracuje 10 hodín, tak bude s doplnkovým kódom celých 10 hodín
  • doplnkový kód 4 - ak si zamestnanec namiesto odrobených hodín vo sviatok vezme iný deň voľno
 • doplnkovy kod – vyplni sa pri zvyhodneni za sviatok, a to dk: 1 = LEN ak je viac sviatkov a zaroven su hodiny su vykazane na viac hodin ako na dany den pripadne norma(cize ak odrobi 10 hodin v jednom sviatku, tak 8 hodin je bez doplnkoveho kodu, a 2 hodiny s doplnkovym kodom 1. ak je to sobota, tak celych 10 hodin je s doplnkovym kodom 1, dk: 4= ak si namiesto hodin odrobenych vo sviatok berie iny den volno
 • TyPI identifikacia davky, ze sa jedna o odchylky, fixna hodnota „O“ (ako odchylka)

Každý vstup zamestnanca (odchýlka / prerušenie) je zapísaný v samostatnom riadku v súbore.

Na obrázku nižšie je znázornený výstupný súbor pre Baris.

(Pre príklad si vysvetlíme prvý riadok v súbore: 3 - osobné ID číslo zamestnanca, 01.01.2021 - mesiac za ktorý sa výstup urobil, 9 - kód odchýlky dovolenka, 04 - od kedy začala dovolenka, 04 - dokedy trvala dovolenka, 7.50 - trvanie dovolenky v hodinách (dekadický formát), O - fixná hodnota odchýlky. Keďže zamestnanec nemá poradové číslo pracovnej zmluvy a v tento deň nemal zvýhodnenie za sviatok tak sa hodnoty neuvádzajú, zobrazené sú len dve čiarky za sebou.)

image

Cize ak ma zamestnanec viac vstupov, tak kolko ma vstupov, tolko riadkov ma v subore.

Nasledne sa upravi subor bartex.ini aby sa zapla funkcia importu z dochadzkoveho systemu a cez standardne menu si to importuje uzivatel tak ze si len vyberie subor, z ktoreho chce importovat


KROS

V AMS v časti Nastavenia - Exporty do PaM pomocou tlačidla “Pridať export” sa zobrazí okno nastavení exportných mostíkov pre personálne a mzdové programy. Pomocou šípky vyberiete PaM export (v našom prípade KROS) a kliknete na OK. Zobrazí sa okno nastavení pre zvolený export:

image

V záložke Hlavné nastavenia sa nachádzajú základné nastavenia:

 • export je automaticky označený ako aktívny (Pozn.: Ak by ste ho v budúcnosti potrebovali označiť ako neaktívny, jednoducho odkliknete túto možnosť.)
 • môžete určit názov exportu (určuje sa pre prehľadnosť, alebo ak sa využívajú viaceré exporty do PaM)
 • je potrebné vybrať priečinok pre uloženie súboru / exportu pomocou ikony “troch bodiek”
 • v tabuľke odchýliek môžete vidieť základné priradenia kódov, pod ktorými budú jednotlivé odchýlky figurovať v exporte (Pozn.: ak potrebujete zmeniť alebo doplniť kód pre jednotlivé odchýlky stačí kliknúť do riadka s odchýlkou a tento kód doplniť alebo prepísať ak už je vyplnený.)

V záložke Priradení zamestnanci môžete vidieť, že prednastavená možnosť v programe je exportovanie všetkých zamestnancov - exportovaný budú automaticky všetci zamestnanci, ktorý splnia podmienky pre export (uzavretá dochádzka a pod.). Ak by ste potrebovali vybrať len konkrétnych zamestnancov (napríklad ak využívate viaceré exportné mostíky do PaM), stačí odznačiť možnosť “všetci zamestnanci” a zamestnanci sa menovite zobrazia v tabuľke nižšie. Pri väčšom počte zamestnancov pomôžu filtre dostupné v hornej časti (filter strediska alebo skupiny). Dvojklikom na meno zamestnanca v ľavom stĺpci “nepriradení zamestnanci” sa presunie zamestnanec medzi priradených v pravom stĺpci. Použiť na presun môžete aj šípky doprava a doľava umiestnené v strede tabuľky.

V záložke Špeciálne nastavenia je možnosť exportovať okrem výstupu pre PaM aj stravné lístky do súboru xls / xlsx (podľa nastavení programu v AMS).

Na obrázku nižšie sa nachádza príklad exportu stravných lístkov pre PaM KROS:

image

ID - PamID nie je nadradené?

Vytvorenie PaM exportného mostíka, jeho nastavenia, priradenie zamestnancov a samotný export si môžete pozrieť na videu nižšie:

gif krosu


MRP

V AMS v časti Nastavenia - Exporty do PaM pomocou tlačidla “Pridať export” sa zobrazí okno nastavení exportných mostíkov pre personálne a mzdové programy. Pomocou šípky vyberiete PaM export (v našom prípade MRP) a kliknete na OK. Zobrazí sa okno nastavení pre zvolený export:

image

V záložke Hlavné nastavenia sa nachádzajú základné nastavenia:

 • export je automaticky označený ako aktívny (Pozn.: Ak by ste ho v budúcnosti potrebovali označiť ako neaktívny, jednoducho odkliknete túto možnosť.)
 • môžete určit názov exportu (určuje sa pre prehľadnosť, alebo ak sa využívajú viaceré exporty do PaM)
 • je potrebné vybrať priečinok pre uloženie súboru / exportu pomocou ikony “troch bodiek”
 • v tabuľke odchýliek môžete vidieť základné priradenia kódov, pod ktorými budú jednotlivé odchýlky figurovať v exporte (Pozn.: ak potrebujete zmeniť alebo doplniť kód pre jednotlivé odchýlky stačí kliknúť do riadka s odchýlkou a tento kód doplniť alebo prepísať ak už je vyplnený.)

V záložke Priradení zamestnanci môžete vidieť, že prednastavená možnosť v programe je exportovanie všetkých zamestnancov - exportovaný budú automaticky všetci zamestnanci, ktorý splnia podmienky pre export (uzavretá dochádzka a pod.). Ak by ste potrebovali vybrať len konkrétnych zamestnancov (napríklad ak využívate viaceré exportné mostíky do PaM), stačí odznačiť možnosť “všetci zamestnanci” a zamestnanci sa menovite zobrazia v tabuľke nižšie. Pri väčšom počte zamestnancov pomôžu filtre dostupné v hornej časti (filter strediska alebo skupiny). Dvojklikom na meno zamestnanca v ľavom stĺpci “nepriradení zamestnanci” sa presunie zamestnanec medzi priradených v pravom stĺpci. Použiť na presun môžete aj šípky doprava a doľava umiestnené v strede tabuľky.

Vytvorenie PaM exportného mostíka, jeho nastavenia, priradenie zamestnancov a samotný export si môžete pozrieť na videu nižšie:

image

Výstupný export je vo formáte .txt, samotné položky v ňom sú oddeľované čiarkou (,), oddeľovač desatinných miest v poli hodiny je bodka (.). Ak niektorý údaj nie je dostupný, vynechá sa (prázdne miesto) a pokračuje sa oddeľovacou čiarkou.

Export obsahuje (podľa poradia zľava doprava):

 • rok
 • mesiac
 • ID alebo PaM ID
 • kód odchýlky
 • hodiny
 • dátum od
 • dátum do

SOFTIP

V AMS v časti Nastavenia - Exporty do PaM pomocou tlačidla “Pridať export” sa zobrazí okno nastavení exportných mostíkov pre personálne a mzdové programy. Pomocou šípky vyberiete PaM export Softip a kliknete na OK.

image

Zobrazí sa okno nastavení pre zvolený export:

image

V záložke Hlavné nastavenia sa nachádzajú základné nastavenia:

 • export je automaticky označený ako aktívny (Pozn.: Ak by ste ho v budúcnosti potrebovali označiť ako neaktívny, jednoducho odkliknete túto možnosť.)
 • môžete určit názov exportu (určuje sa pre prehľadnosť, alebo ak sa využívajú viaceré exporty do PaM)
 • je potrebné vybrať priečinok pre uloženie súboru / exportu pomocou ikony “troch bodiek”
 • v tabuľke odchýliek môžete vidieť základné priradenia kódov, pod ktorými budú jednotlivé odchýlky figurovať v exporte (Pozn.: ak potrebujete zmeniť alebo doplniť kód pre jednotlivé odchýlky stačí kliknúť do riadka s odchýlkou a tento kód doplniť alebo prepísať ak už je vyplnený.)

V záložke Špeciálne nastavenia sa nachádza:

 • možnosť exportovať zamestnancov podľa úrovne uzamknutia dochádzky - vyberiete pomocou šípky
  (príklad: pokiaľ v tomto bode nastavíte “exportovať len zamestnancov s minimálnou úrovňou uzamknutia dochádzky - schválená”, tak sa vyexportujú len zamestnanci, ktorí sú priradení k exportnému mostíku a zároveň majú buď otvorenú dochádzku alebo uzamknutú na stav skontrolovaná. Viac o viacstupňovom uzatváraní dochádzky sa dočítate v článku Uzávierka.)
 • možnosť odpočítať zrušený nadčas od odpracovaného času - pre aktivovanie tejto možnosti je potrebné ju označiť
  (ak sa pomocou správy nadčasu zruší odpracovaný nadčas - presunie sa do stĺpca “zrušené” - tak sa táto hodnota odpočíta od celkového odpracovaného času)
image

V záložke Priradení zamestnanci môžete vidieť, že prednastavená možnosť v programe je exportovanie všetkých zamestnancov - exportovaný budú automaticky všetci zamestnanci, ktorý splnia podmienky pre export (uzavretá dochádzka a pod.). Ak by ste potrebovali vybrať len konkrétnych zamestnancov (napríklad ak využívate viaceré exportné mostíky do PaM), stačí odznačiť možnosť “všetci zamestnanci” a zamestnanci sa menovite zobrazia v tabuľke nižšie. Pri väčšom počte zamestnancov pomôžu filtre dostupné v hornej časti (filter strediska alebo skupiny). Dvojklikom na meno zamestnanca v ľavom stĺpci “nepriradení zamestnanci” sa presunie zamestnanec medzi priradených v pravom stĺpci. Použiť na presun môžete aj šípky doprava a doľava umiestnené v strede tabuľky.

image

Pokiaľ ste všetko nastavili, je potrebné kliknúť na tlačidlo “Uložiť”. Exportný mostík sa zobrazí v náhľade exportov do PaM.

image

Uveďme si príklad: Všetkých zamestnancov evidujeme v PaM Softip, ale potrebujeme, aby sa niektorým zamestnancom počítal nárok na stravné ako stravné lístky a teda bude mať kód 5259, a iným zamestnancom sa bude nárok na stravné počítať ako finančný príspevok pod kódom 4049. V tomto prípade nám pomôže práve vytvorenie dvoch PaM exportných mostíkov pre Softip. V každom si priradíme potrebných zamestnancov a určíme správny kód v položke “stravné lístky”.

Vytvorenie PaM exportného mostíka, jeho nastavenia, priradenie zamestnancov a samotný export si môžete pozrieť na videu nižšie:

Výstupný export je vo formáte .xls / xlsx (v závislosti od nastavenia programu).

Export obsahuje (podľa poradia zľava doprava):

 • ID zamestnanca (ak je vypísané aj PaM ID v karte zamestnanca, je nadradené, tým pádom sa zobrazí PaM ID)
 • právny vzťah -

Viac návodov

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.