Skupiny


Pre správne fungovanie dochádzky je veľmi dôležité nastavenie skupiny a následné priradenie každého zamestnanca ku skupine. Tu sa zoskupujú zamestnanci s rovnakým pracovným časom, prestávkou a doplňujúcimi nastaveniami. Do systému si môžete vložiť toľko skupín, koľko potrebujete..

Vzhľadom na obšírnosť možností v nastaveniach skupiny je článok rozdelený do sekcií:

1. Základné pojmy a ich vysvetlenie

2. Vytvorenie, úprava a vymazanie skupiny

3. Priradenie zamestnancov ku skupine

Základné pojmy a ich vysvetlenie

Pre vytvorenie skupiny je potrebné v karte Zoznamy v časti Skupiny kliknúť na tlačidlo “Pridať skupinu”. Zobrazí sa okno, kde si nastavíte skupinu podľa potreby. Bližšie o každom pojme si rozpíšeme nižšie.

Názov

 • názov skupiny má povolených maximálne 64 znakov.

Automatická evidencia

 • dochádzkový systém automaticky vypíše dochádzku zamestnancovi podľa nastaveného pracovného času. Zamestnanec si nemusí zaznamenávať príchody a odchody sám. V mesačnom prehľade dochádzky sa nachádza v stĺpci Prerušenia poznámka “Auto”.

Nadradená skupina

 • obsahuje podradené skupiny a všetkých ich zamestnancov. Ponúka doplnkovú možnosť pri práci so skupinami. Cez image môžete pomocou tlačidla “Pridať” vytvoriť nadradenú skupinu. Dochádzkový systém umožňuje spárovať nadradenú skupinu so strediskom, viac informácií nájdete v návode Strediská.

Pohyblivý pracovný čas

 • používa sa v prípade, ak zamestnanci nemajú stanovený fixný čas príchodu a odchodu. Po zaškrtnutí sa do nastavenia zmeny pridajú stĺpce Pohyblivý príchod a Pohyblivý odchod. V prípade pohyblivej pracovnej doby musí byť zamestnanec v úseku medzi pevným príchodom a pevným odchodom stále na pracovisku. Prísť do práce musí pred uplynutím času pevného príchodu a odísť môže až po uplynutí času pevného odchodu. Dochádzkový systém kontroluje časy príchodov a odchodov, ak čas chronologicky nenasleduje, tak ho podfarbí červenou.

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

 • používa v prípade nerovnomerne rozvrhnutých pracovných zmien. Referenčný fond pomáha k lepšej predstave, aký je reálne naplánovaný mesačný fond oproti zmluvnému (referenčnému).
  Je potrebné poznať čo predstavuje rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas:

 • Rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas:

  • pracovný čas (určený) v jednotlivých dňoch nepresiahne deväť hodín
  • týždenný pracovný čas sa zásadne rozvrhuje na päť pracovných dní v týždni a dva dni pracovného pokoja
   Príklad: Týždenný pracovný fond je stanovený na 40 hodín. Pracuje sa 5 dní v týždni po 8 hodín, čím sa za týždeň naplní fond 40 hodín. Týmto zamestnanec splní určený týždenný pracovný čas, na základe jeho pracovnej zmluvy.
 • Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
  O nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času ide vtedy, ak dĺžka pracovného času v jednotlivých týždňoch je rôzna. Nerovnomerne možno rozvrhnúť pracovný čas maximálne na obdobie 4 mesiacov. Ak však ide o také činnosti, u ktorých sa vyžaduje rozdielna potreba práce, možno pracovný čas rozvrhnúť na dlhšiu dobu, maximálne však na 12 mesiacov, pričom pracovná zmena v priebehu 24 hodín môže byť maximálne 12 hodín.
  O nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase hovoríme napr. pri firme ktorej zamestnanci pracujú nepretržito. Môže ísť o výrobných pracovníkov, kuričov atď.., pričom ich denný pracovný fond predstavuje 11:30 hod. a pracujú v cykle DENNÁ, NOČNÁ, VOĽNO, VOĽNO (nepretržite). Práca pre zamestnanca v takomto prípade môže pripadnúť aj na deň pracovného pokoja, resp. sviatok.

Ohraničený čas prestávky

 • využíva sa vtedy, keď majú zamestnanci presne načasovanú prestávku. Po zakliknutí sa do nastavenia zmeny doplnia dva stĺpce “Prestávka od” a “Prestávka do”, do ktorých vypíšte časy prestávky. Viac informácií o nastavovaní prestávky nájdete aj v návode nižšie.

Počet zmien

 • Systém ponúka maximálne 9 zmennú prevádzku a aj prácu bez zmien.
  Viac informácií o nastavení viaczmennej prevádzky nájdete tu.
  Viac informácií o nastavení práce bez zmien nájdete tu.

Rovnaký pracovný čas/ každý deň iný

 • ak zamestnanci pracujú každý deň na rovnaké zmeny, zvoľte “rovnaký pracovný čas”. Ak v niektorý deň pracujú na rôzne zmeny, zvoľte “každý deň iný”. Potom môžte ku každému dňu vypísať zmeny (musia nasledovať chronologicky). Príklady sú uvedené nižšie.

Denný fond

 • je fond pracovného času podľa toho, ako je uvedený v pracovnej zmluve. Program bude očakávať, že zamestnanec priradený do tejto skupiny, strávi v práci každý pracovný deň Vami vyplnený počet hodín. Všetky hodiny, ktoré strávi navyše, sa budú započítavať ako nadčasové.

Pevný príchod/ Pevný odchod

 • V prípade pevnej pracovnej doby je pevný príchod a pevný odchod čas, kedy musí zamestnanec prísť do práce a kedy musí pracovisko opustiť.

Automatický odpočet prestávky

 • po odpracovaní určeného počtu hodín systém automaticky odpočíta čas prestávky z odpracovaného času. Viac informácií nájdete nižšie.

Voľné dni

 • tu sa nastavujú pracovné a voľné dni. Pracovné dni nechajte odznačené a voľné dni označte.

Referenčný fond

 • sa využíva v prípade nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času. Referenčný fond obsahuje väčšinou počet hodín podľa pracovnej zmluvy. Slúži na porovnanie počtu reálne odpracovaných hodín oproti hodinám v pracovnej zmluve, pričom hodiny navyše sa zapíšu ako plánované zostatkové saldo. Vytvorené saldo je možné preniesť do ďalšieho mesiaca, preplatiť ho prenosom do PaM, alebo stornovať - viac o týchto možnostiach nájdete v návode Správa nadčasov.

Posun

 • systém posunie príchod alebo odchod z práce o nastavený počet minút. Využíva sa najmä vtedy, ak je terminál umiestnený ďalej od pracoviska a zamestnancovi trvá presun niekoľko minút. Využiť ho môžete aj vtedy, keď zamestnancovi trvá niekoľko minút príprava na prácu, ktorá sa nezapočítava do odpracovaného času. Alebo v prípade, že je terminál umiestnený až za šatňou a čas na prezliekanie sa nezapočítava do odpracovaného času.
  (Príklad: Ak trvá zamestnancovi presun 5 minút, posun príchodu nastavte na 5 min a posun odchodu na -5 min.)

Penalizácia neskorého príchodu

 • v prípade neskorého príchodu do práce (neskôr ako je nastavený pevný príchod) sa skráti odpracovaný čas o vypísaný počet minút. Úsek penalizácie je v grafe dochádzky zobrazený červenou.

Zaokrúhľovanie

 • ak chcete mať zaokrúhlený príchod alebo odchod z práce, vyberte niektorú z možností pod rozbaľovacou šípkou (1,5,15,30 minút alebo hodina). Systém ponúka aj možnosť zaokrúhliť odpracovaný čas. V každom z týchto prípadov sa čas, ktorý bol zaokrúhlený, vyčísli ako samostatný úsek, aby bolo hneď zrejmé o koľko minút ide. Ak zvolíte možnosť zaokrúhľovania, tak sa pri mesačnom prehľade zobrazí žltý trojuholník, ktorý upozorňuje, že sú časy zaokrúhlené. Pokiaľ nechcete zaokrúhľovať čas, nechajte označenú možnosť “bez zaokrúhľovania”.

Prestávka

 • máte možnosť odpočítať fixný alebo skutočný čas prestávky. Pokiaľ má zamestnanec nárok na druhú prestávku, dá sa nastaviť po koľkých hodinách a aký počet minút sa má odpočítať. Viac informácií nájdete v článku nižšie.

Nastavenie stravných lístkov

 • ak majú zamestnanci nárok na stravný lístok (prípadne na ďalší stravný lístok), vypíšte počet hodín, po ktorých nárok vznikne a tiež počet lístkov, ktorý sa pripíše. Ak nemajú zamestnanci nárok na lístok počas práce cez víkend, označte “Nepočítať cez víkend”. Na základe tohto nastavenia sa počet stravných lístkov pre jednotlivé dni zobrazuje v tabuľke mesačného prehľadu dochádzky (karta Domov časť Mesačný prehľad v stĺpci označenom SL) a takisto sa zobrazuje počet stravných lístkov prislúchajúcich zvolenému mesiacu aj pri uzávierke dochádzky (karta Domov v časti Uzávierka v stĺpci označenom SL).

Nadčas (saldo)

 • nadčasové hodiny sú hodiny odpracované nad rámec denného fondu. Pri týždennom, mesačnom, kvartálnom a ročnom existujú rovnaké možnosti:
 • zakázané - prenesú sa do ďalšieho mesiaca nadčasové, ale aj chýbajúce hodiny
 • len kladný - prenesú sa iba chýbajúce hodiny
 • všetko - neprenesie sa nič a na začiatku ďalšieho mesiaca bude saldo 0

Systém ponúka aj doplňujúce možnosti započítavania nadčasu. Ak chcete započítať nadčas od 15 minút a viac, vypíšte do “Neuznať menší denný ako” čas 15 min. Ak chcete neuznať prvých 5 minút, vypíšte do “Neuznať prvých” 5 min. Ak je maximálny povolený uznaný denný nadčas 1 hodinu, vypíšte do “Neuznať väčší denný ako” 60 min.

Nočná

 • nastavenie započítania nočnej sa prejaví v tom, kde sa pripíšu odpracované hodiny v tabuľke detailu dňa a mesačného prehľadu. Môžu sa zapísať do:
 • dňa kedy bola začatá - hodiny odpracované počas nočnej, sa započítajú do dňa, v ktorom bola nočná začatá
 • dňa kedy bola dokončená - hodiny odpracované počas nočnej, sa započítajú do dňa, v ktorom bola nočná dokončená
 • skutočné rozdelenie - hodiny nočnej sa v tabuľke mesačného prehľadu a v tabuľke detailu dňa rozdelia podľa skutočného času a započítajú do obidvoch dní, počas ktorých nočná trvala.

Ak sa má odpočítať prestávka z odpracovaných hodín nočnej, označte “odpočítať prestávku” (možnosti prestávky nájdete v článku nižšie) .
Funkcia “nepočítať, ak začala v inej zmene” sa využíva vtedy, ak sa odpracovaný čas prelína s časom, nastaveným pre nočnú zmenu (napríklad sa poobedná zmena natiahne dlhšie ako do 22:00, alebo ranná začne skôr ako o 6:00). Pokiaľ je “nepočítať, ak začala v inej zmene” zakliknuté, tak sa spoločné hodiny nočnej a inej zmeny nezapočítajú do stĺpca Nočná, ale len do odpracovaného času.
V časti “počítať od - do” sa nastavuje časové rozhranie nočnej".
Ak necháte možnosť “odpracovaný čas presunúť do nasledujúceho dňa” označenú, tak sa odpracované hodiny presunú do tabuľky nasledujúceho dňa (tabuľka mesačného prehľadu dochádzky a tabuľka detailu dňa).

Sviatok

 • najdôležitejšie kritérium pri započítavaní sviatkov je fakt, či je skupina nastavená s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom alebo so štandardným pracovným časom.
 1. Ak sa používa nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, tak sa do sviatkov započítavajú hodiny sviatkov, počas ktorých bola zároveň naplánovaná zmena.
 2. Ak sa používa štandardný pracovný čas, tak sa v dochádzkovom systéme započítavajú sviatky podľa nastavení v skupine:
 • Sviatok v pracovný deň - jeho hodiny sa započítajú do časti “Sviatky” a zároveň sa nezapočítavajú do mesačného pracovného fondu, keďže nemajú byť odpracované.
  Ak chcete hodiny sviatku započítať do mesačného pracovného fondu (mesačný pracovný fond je počet hodín, ktoré má zamestnanec odpracovať počas mesiaca), zakliknite “Sviatok cez týždeň započítať do pracovného fondu”.
  Ak zakliknete “Sviatok cez týždeň ako pracovný deň”, tak sa hodiny sviatkov započítajú do mesačného pracovného fondu a zároveň do “Pracovné dni”. Zo sviatkov sa stanú štandardné pracovné dni, ktorých hodiny sa počítajú ako počas iných pracovných dní.
 • Sviatok cez víkend - pre jeho hodiny platia rovnaké pravidlá ako pre sviatky v pracovný deň, v prípade potreby môžete započítať jeho hodiny do mesačného pracovného fondu pomocou “Sviatok cez víkend započítať do pracovného fondu”.
 • “Príplatok za odpracovaný sviatok” môže sa použiť pre sviatok cez týždeň a cez víkend. Ak túto možnosť zakliknete, tak sa odpracované hodiny zapíšu do tabuľky k riadku “Príplatkový čas” a je na prvý pohľad zrejmé, koľko hodín má byť s príplatkom za sviatok.
 • “Sviatky bez náhrady mzdy” po zakliknutí sa hodiny nezapočítajú ani do mesačného prehľadu dochádzky, ani do časti “Sviatky”.

Dovolenka

 • viac informácií nájdete v článku nižšie.

Odporúčaná kontrola

 • tu zadávate kritéria pre deň, ktorý sa má označiť oranžovou ako odporúčaný na kontrolu. Ide o rozdiel medzi nastaveným denným pracovným fondom a reálne odpracovaným časom. Keď nastavíte označovať deň, kde rozdiel oproti dennému fondu je menej ako 1hod (denný fond je 7,5hod), tak sa označia všetky dni, kde je odpracované MENEJ ako 6,5hod. Ak nastavíte rozdiel viac ako 1hod,tak sa označia dni, kde je odpracované VIAC ako 8,5hod. Je ešte možné nastaviť od akého dlhého neuznaného úseku sa majú dni označovať.

Odpracovaný čas

 • ide o priradenie odpracovaných hodín, na výber máte započítať v dni, kedy bol úsek začatý, dokončený alebo podľa skutočného rozdelenia.

Príplatkový čas

 • viac informácií nájdete v článku nižšie.

KPČ (Konto Pracovného Času)

 • je doplnková možnosť nastavenia skupiny. Využíva sa ako zásobník nadčasových hodín. Ak nastavíte KPČ, tak sa nadčasové hodiny najskôr zbierajú do konta pracovného času. Hodiny z KPČ sa môžu napríklad použiť vtedy, ak zamestnancovi chýbajú odpracované hodiny (nie je naplnený denný fond). Viac informácií nájdete v článku nižšie.

VYTVORENIE, ÚPRAVA A VYMAZANIE SKUPINY

Pre vytvorenie skupiny je potrebné v karte Zoznamy v časti Skupiny kliknúť na “Pridať skupinu”. Otvorí sa okno, kde (podľa vyššie uvedených informácií) vyplníte nastavenia skupiny. Keď ste tak urobili, je potrebné potvrdiť tlačidlom “Uložiť”.

Ak máte záujem vytvoriť podobnú alebo rovnakú skupinu aká už existuje, stačí kliknúť na tlačidlo “Skopírovať”. Vytvorí sa kópia označenej skupiny, ktorú si môžete premenovať a upraviť podľa potreby.

Pokiaľ chcete robiť úpravy v skupine, označte si skupinu kliknutím a použite tlačidlo “Upraviť” (alebo dvojklikom na konkrétnu skupinu). Vykonajte úpravy a stlačte “Uložiť”.

Vymazanie skupiny je možné iba vtedy, keď nemá priradených žiadnych zamestnancov (skontrolujete to v záložke “priradení zamestnanci”). Skupinu vymažete tlačidlom “Zmazať”, keď si dvojklikom otvoríte skupinu alebo použijete tlačidlo “Upraviť”.

Priradenie zamestnancov ku skupine

Ku každej skupine by mali byť priradení zamestnanci. Pre zamestnancov, patriacich do skupiny, platia nastavené pravidlá skupiny - pracovná doba a iné doplňujúce nastavenia. Zamestnancov môžete presúvať pomocou šípok alebo dvojitým kliknutím na riadku s menom zamestnanca.

Postup pre vytvorenie, úpravu, priradenie zamestnancov a vymazanie skupiny nájdete na videu nižšie:

image

V karte Dochádzka v časti Mesačný prehľad sa viete dostať pri každom zamestnancovi do nastavení skupiny bez toho že by ste sa museli prekliknúť do karty Zoznamy (cez tlačidlo na obrázku nižšie).

image

NASTAVENIE VIACZMENNEJ PREVÁDZKY

Pozor:

image

Pri zvolení vyššieho počtu zmien systém automaticky priraďuje v dochádzke správne číslo zmeny. Pre správne fungovanie algoritmu priraďovania zmien je nevyhnutné, aby zmeny postupovali chronologicky -
časovo (od najskoršej po najneskoršiu)!

Na obrázku nižšie je príklad nesprávneho poradia zmien (nechronologického), zmena 2 končí neskôr ako zmena 3, v takomto prípade nebude algoritmus automatického priradenia fungovať korektne a zmeny 2 a 3 je potrebné vymeniť!

image

Na obrázku nižšie si môžete pozrieť správne chronologické poradie zmien. Použili sme príklad 3 zmennej prevádzky.

image

NASTAVENIE PRÁCE BEZ ZMIEN

Táto forma sa používa v prípade, že chcete odpracované hodiny len zaznamenávať a nepotrebujete ich porovnávať s prednastavenou pracovnou dobou (napríklad pri živnostníkoch).

V nastavení skupiny zvoľte možnosť bez zmien. Pri práci bez zmien je možné upraviť dĺžku a automatický odpočet prestávky.
V prípade práce “bez zmien” sú prednastavené aj nasledovné vlastnosti:

 • penalizácia neskorého príchodu je vypnutá
 • nulovanie denného nadčasu je vypnuté
 • nočná sa započítava podľa skutočného rozdelenia a možnosť “nepočítať ak začala v inej zmene” je vypnutá
 • pri možnosti odporúčaná kontrola je “rozdiel oproti dennému fondu je menej ako” a “neuznané je viac ako” vypnuté
image

V mesačnom prehľade dochádzky nie sú pri nastavení “bez zmien” vyplnené pracovné fondy (zobrazené v červenom rámčeku) a odpracované hodiny a hodiny jednotlivých prerušení sa sčítavajú a zaznamenávajú (zobrazené v zelenom rámčeku).

image

Pokiaľ nastane situácia, že sa počas pracovného dňa zaznamená viackrát príchod a odchod z práce, do tabuľky mesačného prehľadu sa zapíše čas prvého príchodu do práce a čas posledného odchodu z práce.

image

Špecifický pracovný čas - KAŽDÝ DEŇ INÝ

V prípade, že chcete nastaviť pre každý deň iný pracovný čas, vyberte z rozbaľovacieho okna možnosť „Každý deň iný“.

image

Ak máte zvolenú možnosť „Každý deň iný“, tak sa Vám v tabuľke zobrazí celý týždeň. Teraz môžete nastaviť pre konkrétny deň Vami požadovaný pracovný čas. Jednotlivé dni si otvárate pomocou šípky zobrazenej pri názve dňa.

image

Nižšie môžete vidieť príklad takto nastavenej zmeny:

kazdy den iny priklad dochadzky

PRESTÁVKA

Započítať fixný čas - ide o prípad, kedy sa vždy odpočíta nastavený počet minút z odpracovaného času. Odpočíta sa nastavený počet minút aj vtedy, keď sa zamestnanec vráti skôr na pracovisko. Vždy to bude fixný počet minút.
Na obrázku nižšie môžete vidieť nastavenie takejto prestávky a takisto príklad dochádzky:

image
nastavenie prestavky lubovolne cerpanie fixny cas priklad

Započítať skutočný čas - ide o prípad, kedy sa z odpracovaného času odpočíta toľko minút, koľko zamestnanec strávil na prestávke. Ak chcete ohraničiť maximálnu dĺžku prestávky, máte dve možnosti:

 • buď vpíšete do dĺžky prestávky maximálny počet minút (v našom príklade 30 minút)
 • alebo zakliknite možnosť “ohraničený čas prestávky” a vpíšte časy “od - do”.

Pokiaľ bude zamestnanec na prestávke v iný čas alebo prekročí dĺžku prestávky, tieto minúty sa mu označia ako neuznané.

Na obrázku nižšie môžete vidieť nastavenie takejto prestávky a takisto príklad dochádzky:

image
priklad nastavenie prestavky skutocny cas prestavka od do

Ohraničený čas prestávky” a “Prestávka od - do” sa nastavuje podľa potreby, ak potrebujete nastaviť presný čas, v ktorom zamestnanec môže odísť na prestávku.

Automatický odpočet 1. a 2. prestávky

V prípade, že si zamestnanec nezaznamená prestávku, môžete nastaviť automatické odpočítanie po niekoľkých hodinách (Automatický odpočet po [hod]) a v nastavenej dĺžke (Dĺžka prestávky). Systém umožňuje odpočítať aj druhú prestávku po nastavenom počte hodín a v nastavenej dĺžke. Prvá a druhá prestávka môžu mať rôzne trvanie a môžu byť odpočítané po rôznom počte odpracovaných hodín. Na obrázku nižšie sú zvýraznené políčka, ktoré musia byť nastavené a príklad takejto dochádzky:

image
automaticky odpocet druhej prestavky priklad

Pri odpočítavaní prestávky z nočnej sa nastavuje “Dĺžka trvania”, typ čerpania fixný (vždy odpočíta nastavený počet minút) alebo skutočný (odpočíta toľko minút, koľko bol zamestnanec na prestávke, maximálne nastavený počet minút), v prípade potreby aj “ohraničený čas prestávky”. Odpočítava sa zo stĺpca “Nočná”.

Na obrázku nižšie sú nastavenia prestávky pri nočnej a príklad dochádzky:

nastavenie prestavky nocna
nastavenie prestavky nocna priklad

DOVOLENKA

Dochádzkový systém automaticky dopĺňa dĺžku dovolenky a to buď v trvaní pol dňa alebo celý deň dovolenky. Takisto máte možnosť zakliknúť zvýšené čerpanie dovolenky (napríklad 1,5 dňa). Rozhodovacím kritériom pre priradenie typu dovolenky sú:

 • odpracovaný úsek v daný deň
 • nastavenie minimálneho čerpania
 • nastavenie zvyšku

Nastavenie minimálneho čerpania ponúka zvoliť minimálne čerpanie v dĺžke:

 1. celý deň, priradí sa vždy celý deň dovolenky bez ohľadu na dĺžku odpracovaného úseku
 2. 1/2 dňa, priradí sa typ dovolenky podľa dĺžky odpracovaného úseku a zvoleného započítavania zvyšku.

Započítavanie zvyšku
Pri nastavovaní minimálneho čerpania dovolenky je potrebné určiť, ako sa má započítať zvyšok. Nastavenie zvyšku ovplyvňuje, či sa priradí celý deň alebo polovica dovolenky.
Systém ponúka tri možnosti (ktoré sú pre lepšie pochopenie rozpísané v príklade nižšie):

 1. zvyšok prepadne (nulový)
 2. akceptovať len kladný zvyšok
 3. akceptovať kladný aj záporný

Príklad: Máme denný fond nastavený na 7,5 hodín (7:30), smena: 6:00 - 14:00, 30 minút obedná prestávka. Zamestnanec si chce vziať pol dňa dovolenky.

Započítavanie zvyšku - kladný aj záporný
V tomto prípade sa zamestnancovi zapíše nadčas alebo chýbajúce hodiny (podľa situácie).

práca 6:00 - 9:40 = odpracované 3:40
dovolenka 9:40 - 13:25 = 3:45
Rozdiel je 5 minút - chýbajúce minúty, zamestnanec si ich bude musieť nadrobiť.

image

práca 6:00 - 10:00 = odpracované 4:00
dovolenka 10:00 - 13:45 = 3:45
Zamestnanec má nadčas 15 minút.

image

Započítavanie zvyšku - len kladný

práca 6:00 - 10:40 = odpracované 4:40
dovolenka 10:40 - 14:25 = 3:45 (pol dňa)

Zamestnanec bude mať zapísanú pol dňa dovolenky a nadčas 25 minút.

image

práca 6:00 - 9:40 = odpracované 3:40
dovolenka 9:40 - 17:10 = 7:30 (celý deň dovolenky)

Keďže zamestnanec neodpracoval 3:45 hod. (pol dňa), tak systém automaticky zaeviduje dovolenku ako celodennú, nie pol dňa, ale tie hodiny čo odpracoval sa mu započítajú do nadčasu (3:40).

image

Započítavanie zvyšku - nulový

Je taký istý ako kladný, ale ak aj zamestnanec odrobil nejaké hodiny, tak sa mu nebudú počítať ako nadčas.

PRÍPLATKOVÝ ČAS

Tu nastavíte časový úsek odpracovaných hodín, ktorého hodiny sa započítajú do príplatkového času. Príplatkový čas slúži len na oddelenie a spočítanie hodín, ktoré chcete označiť ako príplatkové od štandardných odpracovaných hodín.

V našom príklade sa pracuje od 6:00 do 10:00. Od 10:00 do 23:59 sa počíta príplatkový čas.

riplatkovy cas nastavenie casu priplatku

Prestávky sú nastavené nasledovne: prvá sa odpočítava po uplynutí 6 hodín v dĺžke 30min, druhá sa odpočítava po ďalších 4 hodinách v dĺžke 30min. Zamestnanec prišiel do práce o 5:55 a pracoval nadčas do 23:59.
Pri štandardnom nastavení skupiny bez príplatkového času sa odpracovaný čas po 10:00 zapíše ako neuznaný (je potrebné ho manuálne uznať). V tabuľke detailu dňa sa vypočíta dĺžka trvania príplatkového času na 13:45. Ak chcete mať zobrazenú v tabuľke informáciu o hodinách príplatkového času, musíte túto možnosť povoliť v nastavení programu.

priplatkovy cas zobrazit v detaile dna
priplatkovy cas uznany manualne

Z hodnoty príplatkového času sa neodpočítali prestávky a vyčísľuje sa plných 13h 45minút. Ak si želáte z príplatkového času odpočítať 1. prestávku, zakliknite možnosť “Odpočítať 1. prestávku” v nastavení skupiny. Z príplatkového času za odpočíta 30min a ostane 13h 15min.

priplatkovy cas odpocitat 1 prestavku

Ak si želáte odpočítať aj druhú prestávku, zakliknite možnosť “Odpočítať 2. prestávku”, z príplatkového času sa odpočíta 30min a ostane 12h a 45min.

priplatkovy cas odpocitat druhu prestavku

Pozn.: pri odpočítavaní druhej prestávky musí byť nastavený počet hodín po ktorých sa odpočíta prestávka a tiež jej trvanie.

image

KPČ (Konto pracovného času)

Zobrazí sa iba vtedy, keď je povolené v nastavení programu:

nastavenei dochadzky povolenie kpc

Následne je potrebné ho povoliť v nastaveniach skupiny, vyčísliť jeho limit a spôsob, akým sa majú zapisovať hodiny nad rámec limitu. Na výber máte preniesť do salda, preplatiť alebo zrušiť.

zapisanie hodin po naplneni konta pracovnho casu

Počas práce sa konto pracovného času postupne napĺňa hodinami. O napĺňaní informuje riadok KPČ v mesačnom prehľade dochádzky.

image

Čerpanie hodín z KPČ

Dochádzkový systém automaticky napĺňa KPČ a tieto hodiny sa môžu použiť napríklad na doplnenie odpracovaných hodín (ak zamestnanec neodpracoval nastavený denný fond). V prípade potreby môžete z konta pracovného času čerpať hodiny pomocou kliku pravým tlačidlom myši a zo zoznamu je potrebné vybrať “Doplniť odpracované z KPČ”. Takto sa presunú hodiny z konta pracovného času do dní, keď zamestnanec nepracoval.

Na videu nižšie môžete vidieť postup pre čerpanie hodín z KPČ:

image

Vysvetlenie samotnej tabuľky konta pracovného času (KPČ):

Aktuálny stav - stav KPČ účtu k aktuálnemu dátumu

Prenos - hodiny prenesené z predchádzajúceho mesiaca

Plnenie - hodiny, ktoré sa nazbierali počas mesiaca do KPČ

Čerpanie - hodiny, ktoré boli použité z KPČ v aktuálnom mesiaci

Rozdiel - ide o rozdiel nazbieraných a použitých hodín (Plnenie mínus Čerpanie)

Stav v mesiaci - poukazuje na stav KPČ v aktuálnom mesiaci (Prenos plus Rozdiel)

Dôležité upozornenie:

image

Ak začínate používať konto pracovného času v skupine, ktorá už “funguje”, to znamená, že má priradených zamestnancov a tí majú už uložené dáta dochádzky, tak sa KPČ nenačíta automaticky ani po nastavení v nastavení skupiny.
U každého zamestnanca v skupine je potrebné prepočítať dochádzku od 1. dňa v mesiaci (pravý klik myšou na 1. dni v mesačnom prehľade a zo zoznamu zvoliť “Prepočítať od aktuálneho dňa”.** Hodiny, priradené z konta pracovného času, sa dajú vymazať aj použitím zresetovania nadčasov (pravý klik myšou na riadku dňa a výber “Resetovať nadčasy”).

Viac návodov

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.