Použitie referenčného fondu


Pre jednoduchšie vysvetlenie referenčného fondu je potrebné poznať čo predstavuje rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas.

Rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

Základnými pravidlami pre rovnomerné rozvrhnutie pracovného času sú:

  • pracovný čas (určený) v jednotlivých dňoch nepresiahne deväť hodín,
  • rozdiel dĺžky pracovného času pripadajúci na jednotlivé týždne nepresiahne tri hodiny a
  • týždenný pracovný čas sa zásadne rozvrhuje na päť pracovných dní v týždni a dva dni pracovného pokoja

Firma s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom pri ustanovenom pracovnom fonde 40 hodín týždenne:

Pracovný týždeň má 5 pracovných dní . V pracovnej zmluve má zamestnanec stanovený týždenný pracovný fond na 40 hodín. Takto stanovený týždenný plán je potrebné splniť odpracovaním časového úseku, resp. v prípade pracovného prerušenia nahradiť konkrétnou udalosťou (lekár, dovolenka, atď.) .
Pozn.: Uveďme si príklad, týždenný pracovný fond je stanovený na 40 hodín. Pracuje sa 5 dní v týždni po 8 hodín, čím sa za týždeň naplní fond 40 hodín. Týmto zamestnanec splní určený týždenný pracovný čas, na základe jeho pracovnej zmluvy.

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

O nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času ide vtedy, ak dĺžka pracovného času v jednotlivých týždňoch je rôzna. Nerovnomerne možno rozvrhnúť pracovný čas maximálne na obdobie 4 mesiacov. Ak však ide o také činnosti, u ktorých sa vyžaduje rozdielna potreba práce, možno pracovný čas rozvrhnúť na dlhšiu dobu, maximálne však na 12 mesiacov, pričom pracovná zmena v priebehu 24 hodín môže byť maximálne 12 hodín.
O nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase hovoríme napr. pri firme ktorej zamestnanci pracujú nepretržito. Môže ísť o výrobných pracovníkov, kuričov atď.., pričom ich denný pracovný fond predstavuje 11:30 hod. a pracujú v cykle DENNÁ, NOČNÁ, VOĽNO, VOĽNO (nepretržite). Práca pre zamestnanca v takomto prípade môže pripadnúť aj na deň pracovného pokoja, resp. sviatok.

Referenčný fond sa používa v prípade nerovnomerne rozvrhnutých pracovných zmien.
Referenčný fond pomáha k lepšej predstave, aký je reálne naplánovaný mesačný fond oproti zmluvnému (referenčnému).

V niektorých prípadoch sa môže počet hodín naplánovaných zmien líšiť od referenčného fondu, rozdiel je vyčíslený ako plánované zostatkové saldo.
Vytvorené saldo je možné preniesť do ďalšieho mesiaca, preplatiť ho prenosom do PaM, alebo stronovať.

Príklad: týždenný pracovný fond je stanovený na 37:30 hodín. Pracuje sa v týždni nepretržito v cykle DENNÁ, NOČNÁ, VOĽNO, VOĽNO. Jednotlivé zmeny sú naplánované takto: PO 11:30 hod, UT 11:30 hod, ST VOĽNO, ŠT VOĽNO. Opakuje sa cyklus 11:30, 11:30, voľno, voľno, 11:30, 11:30, voľno, voľno, …

Nastavenie skupiny s použitím referenčného fondu:

referencny fond priklad

Zakliknite možnosť použiť referenčný fond a vypíšte koľko hodín sa pre fond použije. V našom príklade 7h 30min, čo predstavuje za 5 pracovných dní 37h 30mim, zároveň nastavíme 2 zmeny s dĺžkou 11h 30min.
V module Plánovanie naplánujeme zamestnancom cyklus zmena 1, zmena 2, voľno, voľno, zmena 1, zmena 2, voľno, voľno, …. Za týždeň to vychádza 46 odpracovaných hodín. Rozdiel 8h 30min (46-37,5=8,5) sa zapíše ako plánované saldo.
V ideálnom prípade by sa mal počet naplánovaných hodín rovnať počtu referenčných hodín.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.