Nastavenia pre Zamestnancov, karty/QR kódy a AMS web


V karte Nastavenia v časti Program máte možnosť určiť nastavenia pre:

image

ZAMESTNANCI

image

Registrácia kariet

V dochádzkovom systéme viete načítať kartu zamestnanca do jeho osobnej karty v časti Zoznamy - Zamestnanci cez stolnú USB čítačku (alebo môžete karty priradiť zamestnancovi aj priamo cez dochádzkový terminál STL.one).

Existujú rôzne typy čítačiek (či už stolové USB, v termináloch, pre prístupový systém a iné) a každá funguje na inom princípe. Keď sa načíta kód karty zamestnanca do systému (v dekadickej sústave) napríklad v tvare 2882883613, zapíše sa do databázy v hexa sústave ako ABD5501D. Niektoré čítačky tieto kódy prečítať nevedia. CV reader je čítačka, ktorá číta kódy odzadu (v našom príklade to teda bude 1D50D5AB) . V niektorých prípadoch je nutné použiť Režim kompatibility (CV Reader), aby bolo možné kartu na čítačke načítať (zaškrtnite túto možnosť).

Takisto je k dispozícii z rovnakého dôvodu možnosť Orezať kód karty na určitý počet znakov či už zľava alebo sprava. Orezanie zľava (sprava) znamená, že bude odstránených toľko znakov kódu z ľavej strany (z pravej strany), aby ostal stanovený počet znakov (Príklad: máme kód ABD5501D, označíme orezanie kódu na 6 znakov zľava. Dostaneme kód D5501D). Hodnota 0 pri orezaní kódu karty znamená, že orezávanie je vypnuté.

Použitie režimu kompatibility sa robí zväčša len raz a to pri implementácii dochádzkového systému.

Funkcia Všetci všade

Ako už z názvu tejto funkcie vyplýva, jej aktiváciou (zaškrtnutím políčka) sa noví zamestnanci (ktorých pridáte a uložíte) automaticky priradia ku všetkým vytvoreným strediskám a všetkým terminálom. Nie je nutné každého zamestnanca priraďovať zvlášť.

Táto funkcia je aplikovateľná ako pri manuálnom pridaní zamestnanca, tak pri importe zamestnancov (v časti Zoznamy - Zamestnanci).


AMS WEB

image

Ak označíte možnosť “Povoliť prihlásenie bez hesla”, bude sa môcť každý zamestnanec prihlasovať do AMS Webu pomocou svojho osobného číslo a BEZ hesla. Ak necháte možnosť neoznačenú, bude potrebné na prihlásenie vždy heslo, ktoré nastavíte zamestnancom v karte zamestnanca (v časti Zoznamy - Zamestnanci).

Pre používanie AMS Web je potrebné mať aktívny jeho modul. V prípade záujmu, pre aktiváciu kontaktujte našu technickú podporu.


GENEROVANIE QR KÓDOV

image

QR kód je automaticky vygenerovaný kód programom AMS po vytvorení zamestnanca a sa nachádza priamo v karte zamestnanca (Zoznamy - Zamestnanci).

image

Môže mať v závislosti od nastavenia rôzny tvar. V tejto časti si môžete vybrať na základe čoho sa má vygenerovať:

image
  • Automaticky určiť (preferovať kód karty) - pokiaľ má zamestnanec priradenú/načítanú kartu, systém vygeneruje QR kód primárne z kódu karty - príklad: CE4C6D. Pokiaľ nemá priradenú kartu, vygenerovaný QR kód bude len z údajov zamestnanca.

  • Z údajov o zamestnancovi (ID, Meno, Priezvisko, Karta) - do QR kódu sa vždy zahrnú aj údaje o zamestnancovi - príklad: 0000000001~Adam~Kiluj~CE4C6D

  • Z údajov o zamestnancovi (ID, PamID) + príchod a odchod - v tomto prípade ide o generovanie dvojitých QR kódov. Jeden slúži na príchod a druhý na odchod. V QR kóde sa nachádza identifikácia zamestnanca - jeho ID a PamID a tiež Príchod/Odchod. Po vybratí tejto možnosti sa v časti Zoznamy - Zamestnanci zobrazia 2 QR kódy (na príchod a na odchod). Je možné tieto kódy vytlačiť pre jedného zamestnanca, ale aj hromadne pre všetkých (prostredníctvom tlačidla “Tlač QR štítkov”.

    image

Režim automatickej kontroly fotiek

Táto časť je vo vývoji, preto nie je možné meniť nastavenia. Aktuálne sa prejavuje v časti Prístupový systém - Prístupy (alebo Dochádzka - Prístupy) a to tým, že v stĺpci “fotky” sa pri korektnej fotografii zobrazí zelená fajka a pri zlom zábere fotky (nevidno tvár) sa zobrazí červený krížik.

Hlavná stránka Kontakt

System IS

© 2024 Helpdesk System-IS. All rights reserved.