Nastavenie počítania dochádzky - Skupiny

Pracovný čas predstavuje dobu, počas ktorej zamestnanec vykonáva zverenú pracovnú činnosť. Dochádzka predstavuje celkový čas, kedy je zamestnanec prítomný na pracovisku, bez ohľadu na to, či vykonáva alebo nevykonáva prácu.

Evidencia dochádzky zamestnancov obsahuje údaje o odpracovanom čase, o dňoch, keď zamestnanec čerpal dovolenku, náhradné voľno, mal prekážku v práci alebo neospravedlnenú absenciu. Evidencia pracovného času spolu s evidenciou dochádzky zamestnancov slúži na kontrolu priemerného týždenného pracovného času, na určenie výmery dovolenky, na určenie výšky mzdy, prípadne na účely zostavovania výkazov pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu.

Nastavenia sme rozdelili do niekoľkých kategórií. Zobrazíte ich kliknutím na názov alebo na časť obrázku nastavení nižšie.


Ďalšie nastavenia
Ďalšie nastavenia
Prestávka
Ďalšie nastavenia
Nadčas (saldo)
Nočná
Sviatok
Dovolenka
Odporúčaná kontrola
Odpracovaný čas
KPČ
HR

V dochádzkovom systéme AMS zabezpečíte správne počítanie dochádzky pomocou nastavenia skupín, kde určíte zamestnancom pracovný čas, počet zmien, prestávku, spôsob započítavania nadčasov, dovoleniek a ďalšie doplňujúce nastavenia. Do systému si môžete vložiť toľko skupín, koľko potrebujete, je ale potrebné priradiť zamestnancov ku skupinám.

Nastavenie správneho počítania dochádzky