Nachádzate sa tu

Nadčas a Konto pracovného času

Za prácu nadčas sa považuje práca vykonávaná zamestnancom (na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom) mimo rozvrhu pracovných zmien a nad rámec pracovného času určeného v pracovnej zmluve.

Nadčas a Konto pracovného času - Nastavenia

 

Nadčas

Dochádzkový systém AMS umožňuje rôzne spôsoby spravovania nadčasových hodín, preniesť do nasledujúceho obdobia (týždeň, mesiac, rok), preplatiť alebo zrušiť, takisto možnosť neuznať väčší alebo menší nadčas ako stanovený limit.

Nadčasové hodiny sa zobrazujú v detaile dňa aj v mesačnom prehľade dochádzky.

Nadčas v detaile dňa

Nadčas v mesačnom prehľade

 

Konto pracovného času

Konto pracovného času (KPČ) sa využíva pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase.

Je výhodné u tých zamestnávateľov, kde dochádza k značným výkyvom pri potrebe práce zamestnancov, napríklad sezónnymi vplyvmi v poľnohospodárstve, kde je počas letných mesiacov zvýšená potreba práce a naopak v zime je táto potreba nižšia.

Pri uplatňovaní konta pracovného času môže zamestnávateľ rozvrhnúť pracovný čas tak, že v prípade väčšej potreby práce zamestnanec odpracuje viac hodín ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas (kladný účet konta pracovného času) a v prípade menšej potreby práce zamestnanec odpracuje menej hodín ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas alebo prácu nebude vykonávať vôbec (záporný účet konta pracovného času). Pritom sa musí dodržať zásada, že priemerný týždenný pracovný čas vrátane kladného konta pracovného času a práce nadčas nesmie presiahnuť 48 hodín v období najviac 12 mesiacov. Zamestnanec pritom počas celej doby uplatňovania konta pracovného času dostáva základnú zložku mzdy, ktorá je rovnaká aj v čase, kedy odpracuje viac hodín, aj v čase, kedy odpracuje menej hodín.

Konto pracovného času v detaile dňa

Konto pracovného času v mesačnom prehľade

 


Nastavenia počítania dochádzky

Viac informácií o nadčase
Nastavenia konta pracovného času