Nachádzate sa tu

Pracovný čas

Zákonník práce definuje pracovný čas ako časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.
Zamestnávateľ môže rozvrhnúť pracovný čas buď rovnomerne na jednotlivé týždne alebo nerovnomerne na obdobie niekoľkých týždňov až celého kalendárneho roka. Od toho, akým spôsobom zamestnávateľ rozvrhne pracovný čas, sa odvíja počet pracovných dní, ktoré je zamestnanec povinný odpracovať v príslušnom týždni, mesiaci a napokon aj v príslušnom kalendárnom roku.
Základom na určenie rozsahu a rozvrhnutia pracovného času je týždeň tj. sedem po sebe nasledujúcich dní.

Maximálna dĺžka pracovného času je:

 • 40 hodín týždenne v prevádzke, kde zamestnanec pracuje rovnomerne 5 dní v týždni,
 • 38 a 3/4 hodiny týždenne v dvojzmennej prevádzke, kde zamestnanec vykonáva svoju prácu striedavo v oboch zmenách,
 • 37 a ½ hodiny týždenne v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke, kde zamestnanec vykonáva svoju prácu striedavo vo všetkých zmenách.
 • V prípade mladistvých zamestnancov, ktorí sú mladší ako 16 rokov je pracovný čas maximálne 30 hodín týždenne. Ak je mladistvý starší ako 16 rokov, jeho pracovný čas môže byť maximálne 37 a ½ hodiny týždenne.
 • Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca, vrátane práce nadčas, nesmie prekročiť 48 hodín. V prípade zdravotníckeho zamestnanca to môže byť najviac 56 hodín.

 

Rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

Hovoríme o ňom, ak zamestnanec pracuje v prevádzke rovnomerne 5 dní v týždni, 40 hodín týždenne.

Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času na jednotlivé týždne sa prejavuje podľa nasledovných zásad:

 • týždenný pracovný čas sa rozvrhuje v zásade na päť pracovných dní v týždni. Možná je aj výnimka, kedy sa pracuje napr. vzhľadom na povahu práce/prevádzky aj v sobotu alebo v nedeľu (príklad: pondelok – piatok od 9:00 do 16:30, v sobotu od 08:00 do 13:30, v nedeľu voľno)
 • denný pracovný čas (alebo dĺžka jednej pracovnej zmeny) nesmie presiahnuť 9 hodín
 • prekročenie týždenného pracovného času v každom týždni môže byť maximálne o 3 hodiny
 • priemerný týždenný čas nesmie presiahnuť 40 hodín

Všetky uvedené podmienky musia byť splnené súčasne.

Rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

Rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas - Výnimka

 

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

Ide o rozvrhnutie pracovného času, ktoré je ohraničené skutočnosťou, že vrámci 4 mesačného obdobia priemer týždenných pracovných časov tohto obdobia nesmie presiahnuť hranicu 40 hodín na týždeň.

Samozrejme aj pre tento prípad rozvrhnutia pracovného času platia ďalšie obmedzenia pracovného času v zmysle iných ustanovení Zákonníka práce:

 • maximálne obdobie, počas ktorého môže byť pracovný čas rozvrhnutý nerovnomerne sú 4 mesiace
 • ak sa vyžaduje rôzna potreba práce vrámci určitého obdobia (napr. činnosť v poľnohospodárstve, kde počas letných mesiacov je zvýšená potreba práce a naopak v zime je táto potreba nižšia) sa môže pracovný čas rozvrhnúť nerovnomerne aj na dlhšie obdobie, avšak najviac na 12 mesiacov
 • pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín (uvedená podmienka platí aj v prípade použitia pohyblivého pracovného času)
 • denný pracovný čas presiahne 9 hodín
 • rozdiel pracovného času medzi jednotlivými týždňami je viac ako 3 hodiny

 

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas sa využíva napríklad pri striedaní tzv. dlhých a krátkych týždňov, napriklad:

 • Zamestnanci pracujú 12 hodinové zmeny (11,5 h pracovný čas) v opakujúcom sa cykle denná, nočná, 2x voľno.
 • Alebo zamestnanci pracujú 8 hodinové zmeny (7,5 hodinový pracovný čas) v opakujúcom sa cykle zmien: 2 dni ranná zmena, 2 dni poobedná zmena, 2 dni nočná zmena, 2 dni voľno.

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

 

Pevný a pohyblivý pracovný čas

Pevná pracovná doba je základný pracovný čas, kedy musí byť zamestnanec na pracovisku, napríklad pondelok až piatok 8:00 – 16:30 (s prestávkou v práci 30 minút).

V rámci pohyblivého pracovného času je určená okrem prevného pracovného času aj doba, kedy zamestnanec na pracovisku byť nemusí, ak má odpracovaný požadovaný priemerný pracovný čas podľa pracovnej zmluvy. Napríklad: základný pevný pracovný čas je 8:00-14:00 a voliteľný pohyblivý pracovný čas je napr. 6:00 - 8:00 a 14:00 – 18:00. Zamestnanec môže prísť do práce alebo odísť z práce podľa potreby v stanovený pohyblivý čas za podmienky splnenia odpracovaného priemerného pracovného času.

 

Denný a referenčný pracovný fond

Denný pracovný fond je fond pracovného času, ktorý je uvedený v pracovnej zmluve. V nastavení skupiny sa definuje pevnou pracovnou dobou. Hodiny, ktoré zamestnanec odpracuje navyše, sú započítavané ako nadčasové.

Referenčný fond sa využíva pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a slúži na porovnanie počtu reálne odpracovaných hodín oproti hodinám v pracovnej zmluve, pričom hodiny navyše sa zapíšu ako plánované zostatkové saldo (nadčas).

 

Práca na zmeny

K výkonu práce na zmeny dochádza v prípade, že sa zamestnanci na jednom pracovisku striedajú podľa dopredu určeného rozvrhu a v priebehu určeného obdobia (dňa alebo týždňa) pracujú v rôznych časoch.

Pre rozdelenie jednotlivých fáz zmenového režimu pozná zákonník práce tri druhy zmien. Rannú, odpoludňajšiu a nočnú zmenu. Ranná zmena musí prevažnou časťou spadať medzi 6. až 14. hodinu, odpoludňajšia medzi 14. až. 22. hodinu a nočná zmena medzi 22. až 6. hodinu.
Na základe tohto rozdelenia tak do úvahy prichádza zorganizovanie zmien buď vo forme dvojzmennej alebo trojzmennej prevádzky. Dvojzmenná prevádzka obvykle zahŕňa rozvrhnutie zamestnancov do rannej a odpoludňajšej pracovnej zmeny, trojzmenná prevádzka zahŕňa všetky typy zmien.

Práca na zmeny - 3 zmeny

 

Ak chcete odpracované hodiny len zaznamenávať a nepotrebujete ich porovnávať s prednastavenou pracovnou dobou (napríklad pri živnostníkoch), môžete využiť prácu „bez zmien“.

Práca na zmeny - Bez zmeny

 


Nastavenia počítania dochádzky

Nastavenia pracovného času a zmien