Nachádzate sa tu

Zapisovanie časových úsekov obeda do stĺpca Prerušenia

Nové funkcie slúžia na zobrazenie časových úsekov trvania obednej prestávky v mesačnom prehľade dochádzky zamestnancov v stĺpci Prerušenia.

 

Zobrazovť časový úsek obeda v stĺpci Prerušenia

 

Táto funkcia umožňuje zobraziť časový úsek v mesačnom prehľade dochádzky v stĺpci Prerušenia:

  • skutočný čas trvania prestávky - ak si zamestnanec zapíše obed na termináli, v dochádzke sa časový úsek zapíše aj do mesačného prehľadu v rozsahu trvania (napríklad dňa 19.10.: [O 11:32 - 11:57])
  • automatický odpočet prestávky - zamestnancovi sa zobrazí časový úsek nastavenej dĺžky prestávky (napríklad dňa 22.10.: [O 11:54 - 12:24]), začiatok obednej prestávky sa vypočíta ako skutočný príchod do práce + nastavený automatický odpočet po.
  • ohraničený čas prestávky - ak je nastavený ohraničený čas prestávky v skupine, zapíše sa časový úsek nastaveného ohraničenia - napríklad: [O 11:30 - 12:00]

 

 

Vytvárať časové úseky obeda pri automatickom odpočítavaní prestávky

 

Aj napriek tomu, že si zamestnanci nezapíšu na termináli obednú prestávku, stačí ak majú v skupine nastavený automatický odpočet a v mesačnom prehľade dochádzky v stĺpci Prerušenia sa zobrazí informácia o tomto časovom úseku.

Pri započítaní skutočného času trvania prestávky sa zamestnancovi zobrazí v mesačnom prehľade informácia o počte minút trvania prestávky - napríklad: [O 00:19].

Ak je táto fukncia aktívna, tak aj pri automatickom odpočte sa zobrazí nastavený počet minút, napríklad: [O 00:30]. Keby nebola aktívna, nezobrazí sa v mesačnom prehľade dochádzky informácia o obede, pokiaľ si ju zamestnanec nezapíše na termináli.

Pri vložení celodenného prerušenia sa zobrazí informácia obeda so žltým výkričníkom (pokiaľ pre prerušenie, ktoré bolo vložené ako celodenné je nastavený atribút odpočítanie obeda).

 

 

Funkcie treba najskôr povoliť v nastaveniach programu - možnosti "Vytvárať časové úseky obeda pri automatickom odpočítavaní prestávky" a "Zobrazovať časový úsek obeda v stĺpci Prerušenia".

 

 

Novinky sú zavedené s aktualizáciou na AMS 1.1.2.172